Виявлення особливостей професійної інформації, консультації, професійного добору

Педагогіка: історія і сьогодення » Професійна орієнтація як інструмент соціалізації шкільної молоді » Виявлення особливостей професійної інформації, консультації, професійного добору

Сторінка 4

Професійна консультація має на меті надання молоді обґрунтованої поради щодо найдоцільнішого вибору професії (чи низки професій), що відповідає його інтересам, схильностям, здібностям, фізичним можливостям і потребам суспільства.

Вона спрямована на оптимізацію професійного самовизначення особистості на основі врахування особистісних характеристик кожного та потреб ринку праці, на досягнення збалансованості між професійними інтересами і можливостями людини та потребами суспільства в конкретних видах професійної діяльності.

Професійна консультація пов'язується, зазвичай, з допомогою особистості у професійному самовизначенні. Отже завдання професійної консультації - не тільки допомогти особистості у виборі професії, місця роботи, але й спрямувати весь процес професійного розвитку особистості, її цінностей, позицій, характеру, що сприяє також становленню активного, творчого, суб'єкта діяльності.

Основними пріоритетними напрямами допомоги є такі:

• профінформаційний (щодо змісту професій,співставлення своїх можливостей і вимог професій тощо);

• психодіагностичний (визначення індивідуально-психологічних особливостей та професійно важливих якостей);

• психокорекційний (зниження напруження, тривоги, зміцнення впевненості в собі, стимулювання активності та готовності до подолання перешкод, протидії негативним обставинам).

В практичній реальності професійна консультація служить досягненню таких основних цілей:

> допомогти людині усвідомлено й обгрунтовано прийняти рішення щодо вибору професії, місця роботи.

> допомогти розробити основні шляхи і способи освоєння вибраної професії;

> допомогти пізнати свої можливості, сильні і слабкі сторони.

Здійснення цих цілей досягається вирішенням ряду завдань:

• виявлення факторів, що обумовлюють вибір професії, місця роботи, їх змістовний аналіз, встановлення взаємозв'язків між ними;

• виявлення поінформованості людини про стан ринку праці, зміст професій, про себе, доповнення цієї інформації й упорядкування;

• психодіагностичне обстеження індивідуальних характеристик особистості (потреб, мотивів, інтересів, здібностей, знань, рис характеру тощо);

• розробка можливих шляхів освоєння професії, пошуку роботи, корекційні впливи;

• сприяння розвитку самоаналізу й формуванню адекватної самооцінки.

Слід зазначити, що дійсно обгрунтованому вибору професії, місця роботи передує серйозна підготовка, яка включає:

аналіз і узагальнення інформації про професії, актуальні на ринку праці;

> самооцінку, самопізнання, самовиховання (завдання профконсультанта -допомогти клієнту сформувати повне і адекватне уявлення про себе, спрямувати його саморозвиток на формування властивостей і якостей, необхідних для обгрунтованого вибору професії, місця роботи);

> співставлення, узгодження факторів вибору і формування образу найбільш привабливої ідеальної сфери своєї майбутньої професійної діяльності;

> уточнення, конкретизацію цього образу, проектування, співставлення його з реальними професійними знаннями, навичками і формування на основі цього альтернатив;

> співставлення, обговорення альтернатив вибору, прийняття рішення про вибір, розроблення програми шляхів і способів його реалізації.

Сутність професійної консультації полягає в тому, що це спільна діяльність, спільний пошук рішення. Психологічна сутність профконсультації означає діяльність, спрямовану на актуалізацію і усвідомлення особистістю тих якостей, які були сформовані раніше і які впливають на її подальший професійний розвиток. В залежності від завдань, що вирішуються, профконсультація буде носити інформаційний, виховний, діагностичний, корекційний чи контролюючий характер.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9Система вправ для формування в учнів четвертого класу умінь використовувати лексичний повтор як засіб міжфразного зв’язку
Формування усного комплексу умінь і навичок, необхідних у продуктивній мовній діяльності, здійснюється лише у процесі побудови зв'язних писемних висловлювань. Це зумовлено самою природою мовної діяль ...

Вплив рухової діяльності на розвиток фізичних якостей молодших школярів
Як свідчать результати дослідження, антропометричні показники контрольної та експериментальної груп після експерименту статистично значимо не відрізнялись. Результати експерименту виявили зміни в рів ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net