Методи дослідження професійної орієнтації школярів

Сторінка 1

Проблемою даного дослідження є проблема методичного забезпечення роботи соціального педагога по профорієнтації старшокласників в умовах сучасних потреб ринку праці, діяльності освітніх установ, здібностей, схильностей і інтересів молоді.

Виходячи з проблеми дослідження, була сформована мета дослідження - обгрунтування умов і розробка моделі роботи соціального педагога по професійній орієнтації старшокласників.

Для перевірки ефективності роботи профорієнтації соціального педагога доцільно організувати соціально-педагогічний експеримент по впровадженню в діяльність соціального педагога.

Для успішного проведення експерименту необхідні наступні умови:

1. Наявність бази експерименту (освітньої установи).

2. Наявність на базі експерименту необхідних для проведення занять приміщень.

3. Наявність двох груп респондентів - експериментальної і контрольної. Початкові дані по вищеперелічених критеріях в групах мають бути приблизно однаковими. Кількість респондентів в кожній групі - 20 чоловік.

Проведення експерименту має на увазі постановку гіпотези, яка підтверджується або спростовується в процесі проведення дослідно-експериментальних заходів. У даному дослідженні була поставлена наступна гіпотеза: рівень професійної орієнтації старшокласників підвищиться за умови організації в освітніх установах цілеспрямованої соціально-педагогічної діяльності по даному напряму. Дослідження проводится у ЗОШ I-III ст. №2

Програма дослідно-експериментальної перевірки моделі діяльності профорієнтації соціального педагога включає 3 етапи: констатуючий, формуючий і контрольний.

Констатуючий етап включає проведення анкетування двох груп старшокласників: експериментальною і контрольною. Результати анкетування обробляються відповідно до вищевикладених критеріїв. Кількісні показники представляються у вигляді графіків.

В умовах школи, інших навчальних закладів профорієнтаційна робота повинна бути спрямована на формування психологічної готовності до трудової діяльності. Тому потрібно звертати увагу на:

- наявність в учнів певних установок на працю;

- домінування інтересів у навчальній діяльності;

- мотиви вибору продовження навчання;

- зниження в учнів інтересу до навчання і його орієнтація на позанавчальну діяльність;

- рівень знань у вибраній професії та вимоги, що до неї висуваються.

Стисла характеристика методів профорієнтації та практичне їх застосування: Звичайно, під час розгляду практичної методики виділяють:

1) імітаційну модель, де відтворюється зміст і суть методики;

2) психотехнічну модель, де відтворено процедуру і умови використання методики (а в деяких методиках і можливі труднощі під час її проведення).

Імітаційна і психотехнічна моделі відносяться до методики як до "зовнішнього засобу", що представленні в різних книгах і методичних посібниках. Щоб методика працювала, необхідний підготовлений для цього спеціаліст, що орієнтується в змодельованих в методиці проблемах і вміє провести її практично.

Можна запропонувати основні групи методів профорієнтації, які складені у відповідності до цілей профорієнтаційної допомоги. Психологічну профконсультаційну допомогу умовно підрозділяють на три основні напрями (див. табл. 9).

Таблиця 9

Інформаційно-довідкові, просвітницькі методи:

Професіограма - стислий опис професій (проблема в тому, що традиційні важко "сприймаються" багатьма школярами, тому важливо шукати більш компактні і зрозумілі форми опису професій);

Інформаційно-пошукові системи - ПС (для оптимізації пошуку професій, навчальних закладів і місць роботи):

Професійна реклама і агітація (при умові достовірності, оперативності і привабливості для тих, кому така реклама призначена);

Екскурсії школярів на підприємства і у навчальні заклади (при умові попередньо підібраних і підготовлених кваліфікованих ведучих і екскурсоводів);

Зустрічі школярів з спеціалістами з різних професій (при умові спеціального відбору і психолого-педагогічної підготовки таких спеціалістів по професії);

Пізнавальні і просвітницькі лекції про шляхи рішення проблем самовизначення;

Профорієнтаційні уроки зі школярами як система знань;

Профорієнтаційні тренінги зі школярами з метою, профосвіти і профдіагностика (а також профагітація);

Навчальні фільми і відеофільми (зараз це дуже проблематично, оскільки майже відсутній навчальний матеріал у такій формі);

Страницы: 1 2Комунікативні якості в усному і писемному мовленні студентів ПВПК
Кожна людина володіє певною кількістю слів, яка забезпечує її фахову діяльність та контакти з іншими людьми. Словниковий запас значною мірою індивідуальний. Відома героїня роману І. Ільфа і Є. Петров ...

Опис ППЗ для створення дидактичних засобів, що використовуються на роках математики у початковій школі
У цьому пункті ми спробували розробити певні методичні рекомендації щодо використання ППЗ на уроках математики відповідно тематичного змісту програми для 1-4 класів. Результати оформлені у вигляді та ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net