Соціально-педагогічні умови ефективності профорієнтації старшокласників

Педагогіка: історія і сьогодення » Професійна орієнтація як інструмент соціалізації шкільної молоді » Соціально-педагогічні умови ефективності профорієнтації старшокласників

Сторінка 1

Проведене нами дослідження показало, що сучасні старшокласники стикаються з множиною проблем при професійному самовизначенні. Ці проблеми пов'язані з недостатніми знаннями учнів про світ професій, про свої особові особливості, з невмінням відстоювати свій вибір перед батьками або друзями і так далі. Саме тому соціальному педагогові необхідно здійснювати діяльність по профорієнтації старшокласників. Але для того, щоб діяльність була ефективною, для неї потрібно створити певні умови. Це стосується і діяльності соціального педагога по професійній орієнтації старшокласників. Для того, щоб вона була ефективна, необхідно створити відповідні соціально-педагогічні умови.

Для ефективності діяльності по професійному самовизначенню старшокласників доцільно орієнтуватися на формування особових якостей учнів: здібності до самопізнання і самозміненню, незалежності, довіри до себе, уміння робити вибір і нести за нього відповідальність, цілеспрямованості, самокритичності, компетентності, комунікабельності, самостійності, мобільності, вольових якостей.

Діяльність профорієнтації соціального педагога буде ефективна за умови її системності, комплексності і безперервності. Дана діяльність повинна включати наступні напрями:

- надання учням глибоких і усесторонніх знань з проблеми вибору професії: знань про світ професій, знань про саме собі, знань про шляхи здобування професійної освіти, знань про потребу в кадрах.

- надання старшокласникові можливостей для глибокого самопізнання: свого темпераменту, інтересів, здібностей, схильностей, типу мислення, потреб, ціннісних орієнтацій і так далі;

- формування потреби самовизначення з урахуванням, що вже виникли у підлітка, освітніх і професійних інтересів і схильностей, переконань і установок, ідеалів і уявлень про життєві цінності;

- сприяти активізації учнів в пошуку власного шляху освоєння професії;

- створення умов для моделювання свого майбутнього, для побудови еталонів у вигляді ідеального образу професіонала, для створення професійних інтересів і планів.

Необхідною умовою для ефективної роботи профорієнтації є також взаємодія соціального педагога, освітньої установи в цілому з установами професійної освіти. Також необхідна взаємодія соціального педагога і освітньої установи з фахівцями різних областей професійної діяльності, а також різними підприємствами і організаціями, в цілях навчання (екскурсії) і працевлаштування учнів. Це забезпечить учнів ширшою інформацією про світ професій, про те, як можна отримати ту або іншу професію. Екскурсії на підприємства і організації дозволить старшокласникам поглянути на ту або іншу спеціальність з практичного боку. Працевлаштування ж бажаючих учнів в яку-небудь з організацій є логічним завершенням всієї роботи профорієнтації.

Також важливою умовою ефективності роботи профорієнтації є спільна діяльність по професійному самовизначенню старшокласників соціального педагога, педагогів освітньої установи, а також батьків учнів. Це забезпечить цілісність і безперервність роботи і дозволить соціальному педагогові відстежувати результати своєї діяльності за рамками, що проведених ними заходів профорієнтації.

Професійне самовизначення є центральним механізмом становлення особи старших підлітків і результатом особового розвитку: тільки достатньо зріла особа може ухвалити самостійне рішення, зробити вибір, знайти своє місце в системі соціальних і професійних стосунків.

Щоб молода людина могла самовизначиться в професійному плані, він повинен володіти високим рівнем особового розвитку - комплексом особових якостей і певними ціннісними орієнтаціями, потребами і тому подібне

Соціально-педагогічна робота із старшокласниками по професійній орієнтації повинна повною мірою враховувати актуальні вікові потреби учнів і суперечності, що виникають при їх реалізації. Необхідне включення старшокласників в діяльність по професійному самовизначенню на добровільній основі. Завдання соціальних педагогів - допомогти підліткам знайти сенс в житті сьогоднішньому і майбутньому.

Робота соціального педагога по професійному самовизначенню старшокласників повинна будуватися на основі особистого підходу. Це припускає послідовне відношення соціального педагога до вихованця як до особи. Необхідно розвивати наступні особові якості учнів: здібність до пізнання себе і навколишнього світу, до усвідомлення і зміни у тій або іншій ситуації, незалежність, уміння робити вибір, нести за нього відповідальність і ін. Необхідно створювати умови для прояву активності учнів, для усвідомленого, самостійного вибору виду освіти відповідно до своїх ціннісних орієнтацій, особових можливостей і здібностей. При цьому у старшокласника повинні формуватися відчуття відповідальності за цей вибір і психологічна гнучкість. Соціальному педагогові потрібно уміти бачити у вихованцеві особу, розуміти, що підліток цілком може стати свідомим, відповідальним суб'єктом власного розвитку.

Страницы: 1 2Методика написання наукових робіт у вищих школах
Реферат (від лат. Refero – повідомляю) - це короткий виклад у письмовій чи у формі прилюдної доповіді змісту наукової праці (праць), літератури з теми, з аналізом запропонованих шляхів вирішення певн ...

Погляди відомих педагогів на виховання колективу
Для дорослої людини відношення прямі: людина - світ. У вихованні дітей з'являється третя дійова особа, що стоїть між світом і дитиною, - вихователь, і картина змінюється: діти - вихователі - світ. У ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net