Аналіз навчальних програм і підручників для початкової школи з точки зору реалізації завдань формування екологічної культури учнів

Педагогіка: історія і сьогодення » Формування екологічної культури молодших школярів під час вивчення курсу "Я і Україна" » Аналіз навчальних програм і підручників для початкової школи з точки зору реалізації завдань формування екологічної культури учнів

Сторінка 1

Одним із завдань нашого аналізу є вивчення сучасного стану проблеми формування екологічної культури молодших школярів в умовах чинної системи навчання. В зв’язку з цим ми проаналізували чинні навчальні програми для початкової школи , щоб визначити, які екологічні знання передбачено сформувати у молодших школярів у процесі навчання, та навчальні підручники з курсу «Я і Україна», щоб з’ясувати їх спрямування і вплив на формування екологічної культури учнів.

Як зазначається у пояснювальній записці, природознавство як навчальний предмет має інтегрований характер, оскільки зміст його утворює система уявлень і понять, відібраних з різних природничих наук на основі ідеї цілісності природи з урахуванням міжпредметних зв'язків у початковій ланці освіти і перспективних зв'язків із природознавчими предметами, що вивчатимуться в наступних класах.

Головною його метою є оволодіння учнів уявленнями: про цілісність природи, виховання гуманної, творчої, соціально активної особистості, здатної екологічно мислити, самостійно розв’язувати природознавчі теоретичні і практичні задачі, дбайливо ставитися до природи, розуміти значення життя як найвищої цінності. Вона досягається шляхом постановки й реалізації конкретних освітніх, розвивальних і виховних цілей.

Освітні цілі передбачають формування системи уявлень і понять про тіла і явища природи та взаємозв’язки й залежності між ними, предметних умінь на основі засвоєних природничих знань, умінь застосовувати спеціальні методи пізнання природи (спостереження, дослід, практична робота).

Розвивальні цілі спрямовані на розвиток розумових здібностей учнів, що відбувається через оволодіння уміннями розумової діяльності, а також на розвиток емоційної сфери дітей; їхньої пізнавальної активності і самостійності шляхом засвоєння узагальнених способів самоуправління.

Виховні цілі пов’язані із вихованням особистісних якостей кожного школяра, його екологічної культури, поведінки, адекватної моральним, етичним, естетичним нормам та загальнолюдським цінностям у ставленні до навколишнього світу, прагнення охороняти і примножувати природу рідного краю.

Аналіз навчальних програм дозволяє зробити висновок, що вони орієнтують учителів початкової школи на формування у школярів екологічних знань та умінь, екологічної культури та поведінки. Отже, значні можливості для реалізації завдань формування екологічної культури закладені в курсі «Я і Україна».

Оскільки основою формування екологічної культури молодших школярів є система теоретичних знань про взаємодію суспільства і природи, про взаємозв’язки в природі; система норм і правил ставлення людини до природи та уміння й навички по її вивченню та охороні, то в ході нашого дослідження ми провели аналіз матеріалів підручників із точки зору визначення, які екологічні знання відображені у їх змісті.

Результати аналізу подано в таблиці 2.

Аналіз змісту підручників показав, що екологічні знання включені як фрагментарно до різних розділів курсу «Я і Україна», так і цілісно у вигляді окремих екологічних тем уроків. Вивчення змісту підручників показало, що кожний розділ навчального предмета «Я і Україна» спрямований на формування і розвиток відповідального ставлення дітей до навколишньої природи. Разом з тим, аналіз текстового матеріалу підручників засвідчив, що вони виконують, в основному, лише функцію носія готової інформації екологічного характеру для учнів і не сприяють у достатній мірі виробленню досвіду самостійної діяльності, спрямованої на охорону і збереження навколишнього середовища та на формування екологічної культури учнів.

Таблиця 2. Екологічні знання, відображені у змісті підручників «Я і Україна» для початкової школи

Клас

Назва розділу

Екологічні знання

1 клас

Природа навколо нас

Що належить до природи (Сонце, повітря, вода, ґрунти, рослини, тварини, людина).

Про що можна дізнатись, спостерігаючи за Сонцем. Чому буває літо, осінь, зима, весна.

Повітря. Від чого буває вітер. Як дбати про чистоту повітря.

Вода, її дивовижні властивості. Як берегти воду.

Ґрунт. Вміст у ґрунті води, повітря, поживних речовин. Як дбати про ґрунт.

Рослини. Різноманітність і значення рослин. Вшанування рослин. Будь рослинам другом.

Тварини. Різноманітність і значення тварин. Живий куточок. Вшанування тварин. Охорона тварин.

Створення книги «Скарги рослин і тварин».

Твій рідний край

Рослини і тварини рідного краю, що потребують охорони.

2 клас

Про тебе самого

Людина – частина живої природи. Необхідність повітря, води, їжі, тепла для життя людини. Чому люди хворіють.

Природа навколо нас

Сонце – джерело світла і тепла. Пори року. Сезонні зміни в неживій природі, їх причини. Сезонні зміни в житті рослин, тварин, господарській діяльності людини. Чим вони зумовлені. Повторюваність явищ у природі.

Залежність росту і розвитку рослин від світла, тепла, вологи. Охорона рослин. Рослини з Червоної книги України.

Охорона тварин. Тварини з Червоної книги України.

Охорона природи – неодмінна умова її збереження.

Перетворювальна діяльність людей рідного краю.

Твій рідний край

Природа рідного краю. Охорона природи рідного краю. Залежність стану навколишнього середовища від ставлення до нього людей.

Твоя країна – Україна

Природні умови і багатства України, їх охорона.

3 клас

Природа і ми.

Цінність природи для людей. Охорона природи.

Негативний вплив діяльності людей на природу. Значення заповідників для збереження природи. Червона книга України. Відповідальність кожної людини за збереження природи. Правила поведінки в природі.

Нежива природа

Залежність нагрівання поверхні Землі від висоти Сонця на небосхилі. Значення сонячного світла і тепла в природі.

Значення повітря в природі і для людей. Збережемо повітря чистим.

Значення води в природі і для людей. Як очистити воду. Вода має бути чистою. Економне використання води.

Значення гірських порід в природі і для людей. Охорона корисних копалин.

Значення ґрунту в природі і для життя людей. Шляхи руйнування ґрунту. Охорона ґрунту від руйнування.

Зелене диво Землі

Умови росту і розвитку рослин. Довкілля рослини. Взаємозв’язки між рослинами і неживою природою, між самими рослинами, моделювання цих взаємозв’язків. Пристосування рослин до різних умов навколишнього середовища. Цінність рослин для природи і людини. Охорона рослин.

Тварини – живі організми

Ланцюги живлення у природі. Причини руйнування ланцюгів живлення. Довкілля тварин. Взаємозв’язки між неживою природою і тваринами, рослинами і тваринами, між самими тваринами. Пристосування тварин до умов навколишнього середовища. Цінність тварин для природи і людини. Охорона тварин.

Гриби. Дроб’янки

Значення грибів дроб’янок в природі та житті людини.

У природі все взаємопов’язане

Цілісність природи. Моделювання взаємозв’язків між компонентами неживої природи; живої природи; між неживою й живою природою.

4 клас

Планета Земля

Охорона природи на Землі. Найглобальніші катастрофи на Землі, причини їх виникнення та вплив на життя людей. Шляхи збереження й охорони природи на планеті.

Україна – наша Батьківщина

Природні зони на території України, їх природні умови, рослинний і тваринний світ, взаємозв’язки між ними. Охорона природи в Україні. Екологічні проблеми України та шляхи їх подолання. Заповідники на території України.

Твій рідний край

Охорона корисних копалин рідного краю.

Охорона ґрунтів рідного краю.

Природні угруповання рідного краю. Природні умови і живі організми в угрупованнях, взаємозв’язки між ними. Причини руйнування природних угруповань, їх охорона.

Охорона природи в рідному краї.

Страницы: 1 2Методичні рекомендації щодо формування хореографічної культури підлітків засобами народної хореографії
Виходячи з виявленої сутності і структури хореографічної культури у підлітків засобами народної хореографії, узагальнення педагогічного досвіду, аналізу методичної документації, а також результатів е ...

Системи задач на подільність цілих чисел та методика навчання учнів їх розв’язувати
Для розв’язування задач ми використаємо вивчені ознаки подільності чисел. Рівень А 1) Знайдіть найбільше парне трицифрове число. Розв’язання. Найбільше трицифрове число 999 – непарне. Йому передує па ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net