Контроль як засіб управління навчально-виховним процесом на уроці

Педагогіка: історія і сьогодення » Педагогічний аналіз уроку в системі внутрішньошкільного контролю » Контроль як засіб управління навчально-виховним процесом на уроці

Сторінка 4

Найретельнiша поточна перевiрка успiшностi не може з достатньою повнотою, чiткістю і точнiстю виявити кiлькiсний та якiсний рiвень засвоєння учнями навчального матерiалу в органiчнiй єдностi i послiдовностi. Тому потрiбна ще й планомiрно здiйснювана цiлiсна, узагальнююча перевiрка, яка вiдображає наслiдки вивчення окремих тем, роздiлiв, закiнчених частин кожного предмета. Спецiальний перiодичний контроль якраз і створює умови для встановлення того, якою мірою учнi опанували програми, системою знань, навичок i умiнь з кожної теми в цiлому. Перiодичний контроль сприяє систематизації й узагальненню знань, зосереджує увагу учнiв на головному, iстотному, на вузлових, ключових моментах вивченого матерiалу.

Перiодичний облiк охоплює всiх учнiв. Це досягається як спецiально органiзованим усним опитуванням (iндивiдуальним та фронтальним), так i проведенням рiзних письмових, графiчних, практичних робiт, контрольних диктантiв, описiв, стислих переказiв, виконанням вправ, розв’язуванням задач i т. д. Для виявлення знань з історії, лiтератури, географiї, природознавства та ряду iнших предметiв використовуються, зокрема, письмовi вiдповiдi на запитання.

Письмовi контрольнi роботи з одного й того ж предмета виконуються в одному зошитi. Помилки у цих роботах виправляються в класi, пiд керiвництвом учителя. Зошити з контрольними роботами додому не видаються, вони зберiгаються в школi протягом усього навчального року i служать матеріалом для ходу навчання кожного учня та одним iз документiв, що характеризують роботу класу з даного предмета.

Нерiдко в школi використовують тестову перевірку знань. Суть й полягає в тому, що учням даються спецiально складенi, однаковi для всiх письмовi за для перевiрки. Фактично це своєрiдна форма письмового опитування. Результати тестового облiку легко пiддаються кiлькiснiй математичнiй обробцi i створюють певнi умови для подолання суб’єктивiзму в оцiнках та для об’єктивного порiвняння успiшностi учнiв паралельних класiв.

Однак, тести не можуть стати основним i вирiшальним способом облiку успiшностi. Результати тестової перевiрки не характеризують достатньою мiрою умiння учнiв мислити, аналiзувати i синтезувати факти i явища, розкривати причинно-наслiдковi зв’язки, логiчно і в розгорнутому планi викладати свої думки, лiтературно правильно оформляти їх, цiлком свiдомо i самостiйно застосовувати їх в практицi. Тестовi контрольнi роботи можуть застосовуватися тiльки в строго обмежених масштабах i лише в поєднаннi з iншими, всебiчно перевiреними практикою методами i прийомами облiку.

Усна тематична перевiрка успiшностi проводиться так, щоб за один-два уроки були опитанi всi учнi класу.

Для перiодичного облiку успiшностi з фiзики, хiмії, бiології, трудового навчання використовуються також лабораторно-практичнi заняття, пiд час яких учнi виконують рiзнi трудовi завдання, проводять дослiди, монтують прилади, креслять рисунки тощо.

Перiодична перевiрка вимагає ґрунтовної попередньої пiдготовки, всебiчного повторення пройденого. Вона вноситься в календарний план викладання кожного предмета і узгоджується з вiдповiдними планами iнших дисциплiн. В один і той же день може бути проведена лише одна така перевiрка, iнакше учнi будуть перевантаженi і не зможуть належним чином пiдготуватися до урокiв з iнших предметiв.

Доцiльно проводити спецiальнi уроки контролю i корекції занять, на яких учитель перевiряє й оцiнює засвоєння матерiалу всiма учнями з великих тем чи роздiлiв програми (або з кiлькох тiсно пов’язаних мiж собою тем). Тим учням, якi з рiзних причин (наприклад, вимушенi пропуски урокiв, несумлiнне ставлення до своїх навчальних обов’язкiв) не виявили належної пiдготовленостi, вчитель призначає певний час для перевiрки і оцiнки знань з даної теми чи роздiлу. До тематичного облiку залучаються тi учнi, якi не мають оцiнок з вiдповiдного роздiлу програми.

Страницы: 1 2 3 4 5Психолого-дидактична сутність процесу навчання
На всіх етапах розвитку радянської педагогічної науки увага вчених зосереджувалася на осмисленні і обробці найважливіших педагогічних проблем - проблемі цілей навчання й змісту утворення, проблемі зм ...

Рівні готовності майбутніх учителів початкових класів до формування естетичного досвіду молодших школярів
Результати теоретичного аналізу проблеми підготовки вчителів початкових класів до формування естетичного досвіду дитини виявили значущість феномену естетичного досвіду в особистому становленні молодш ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net