Контроль як засіб управління навчально-виховним процесом на уроці

Педагогіка: історія і сьогодення » Педагогічний аналіз уроку в системі внутрішньошкільного контролю » Контроль як засіб управління навчально-виховним процесом на уроці

Сторінка 5

Перед контрольними уроками проводяться iндивiдуальні, груповi консультацiї, пiдготовчi вправи. На таких заняттях вчитель ставить контрольнi запитання для усних або письмових вiдповiдей; у деяких випадках усний є письмовий способи опитування доцiльно поєднувати. З ряду предметiв (фiзика, хiмiя, бiологiя, трудове навчання, фiзична культура) можуть виконуватись також спецiальнi практичнi роботи і вправи. Перевiркою мають охоплювати весь основний змiст вивченого матерiалу — теми, кiлькох тем, роздiлу.

При тематичнiй перевiрцi беруться до уваги і поточнi показники успiшностi. Учням, якi в ходi навчання вiдмiнно чи добре опанували той матерiал, засвоєння якого перевiряється, вчитель може поставити пiдсумковi оцiнки. Уроки тематичного контролю з рiзних дисциплiн плануються так, щоб не було їх збiгу в часi i не перевантажувати учнiв. Найбiльше поширення контрольнi уроки набули в школах дорослих.

Пiдсумковий облiк здiйснюється за чверть, заключний — за рiк. Четвертнi та рiчнi оцiнки успiшностi пiдсумовують роботу вчителя і учнiв за вiдносно тривалi перiоди. Такi — оцiнки вiдiграють важливу роль у боротьбi за подолання допущених протягом попереднього перiоду недолiкiв, за закрiплення i розвиток досягнутих успiхiв.

Для того щоб пiдсумковi оцiнки правильно вiдбивали наслiдки навчання, протягом двох-трьох останнiх тижнiв чвертi проводяться узагальнюючi письмовi контрольнi роботи, частiше перевiряються учнi, про пiдготовку яких учитель не має достатнiх відомостей.

Рiчнi оцiнки з кожного предмета виводяться на основi четвертних оцiнок з урахуванням рiвня знань, навичок, умiнь учня на кiнець навчального року.

Всi пiдсумковi оцiнки фiксуються в класному журналi i табелях успiшностi. Дирекцiя школи , педагогiчний колектив аналiзують результати роботи за вiдповідний перiод, накреслюють конкретнi заходи, спрямованi на полiпшення.

Страницы: 1 2 3 4 5 Аналіз літератури і педагогічного досвіду розвитку соціальної активності молодших школярів на уроках трудового навчання
Людина перетворює світ за допомогою праці - фізичної, інтелектуальної діяльності, спрямованої на задоволення матеріальних і духовних потреб людини. Праця виконує практичну (створення матеріальних, ду ...

Дослідження впливу гендерних стереотипів на процес соціалізації дитини
Загальновідомо, що існуючі в суспільстві гендерні стереотипи здійснюють значний вплив на процес соціалізації дітей, багато в чому визначаючи його спрямованість. Під гендерними стереотипами розуміють ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net