Вища бібліотечно-інформаційна освіта в сучасній Україні: формування документологічної складової

Педагогіка: історія і сьогодення » Вища бібліотечно-інформаційна освіта в сучасній Україні: формування документологічної складової

Сторінка 3

уведено до наукового обігу новий фактичний матеріал про сучасний стан документологічної підготовки бібліотечно-інформаційних фахівців у ВНЗ України І-ІІ та ІІІ-ІV рівнів акредитації, Європи та світу, що сприяє взаємозбагаченню надбань різних освітніх систем, є гарантом уходження України до європейського і світового освітнього та соціально-комунікаційного простору.

Практичне значення одержаних результатів дисертації полягає в обґрунтуванні автором базового статусу документивної парадигми, що забезпечує системну єдність змісту та фундаментальність документологічної складової підготовки сучасних бібліотечно-інформаційних кадрів в Україні; створює надійне теоретичне підґрунтя для вироблення на науковій основі стратегії і тактики визначення на практиці загального, особливого, часткового й індивідуального в змісті документологічної складової підготовки молодших спеціалістів, бакалаврів і магістрів бібліотечно-інформаційного профілю України, їх конкурентоспроможність на національному, європейському і світовому ринках праці.

Наукові висновки, результати і рекомендації дисертаційного дослідження, концептуальна і конкретно-дисциплінарна моделі системної документологічної складової підготовки бібліотечно-інформаційних кадрів сприятимуть розробленню на науковій основі державних стандартів освіти України для молодших спеціалістів, бакалаврів і магістрів з освітніх напрямів "Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія", "Документознавство та інформаційна діяльність"; можуть використовувалися ВНЗ України І-ІІ та ІІІ-ІV рівнів акредитації бібліотечно-інформаційного профілю для розроблення освітньо-професійних програм (ОПП), навчальних планів і програм з дисциплін документально-комунікаційного циклу.

Матеріали та наукові результати дисертаційного дослідження використано і реалізовано в навчальному процесі вищих навчальних закладів України І-ІІ та ІІІ-ІV рівнів акредитації, зокрема:

у розробленні освітньо-професійних програм, освітньо-кваліфікаційних характеристик і навчальних планів бакалаврів та магістрів освітнього напряму "Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія" в Харківській державній академії культури, освітнього напряму "Документознавство та інформаційна діяльність" в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу;

у викладанні авторських курсів "Документознавство", "Документально-інформаційні комунікації", "Аналітико-синтетична переробка інформації", які дисертант викладає впродовж багатьох років в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу;

у системі підвищення кваліфікації бібліотечних фахівців Харківської та Івано-Франківської областей, про що свідчать акти про впровадження.

Особистий внесок здобувача. Всі наукові положення та висновки дисертації є результатом власного багаторічного дослідження системи документологічної складової підготовки бібліотечно-інформаційних кадрів України, одержані автором самостійно. Публікації у співавторстві відсутні.

Апробація результатів дисертації. Основні наукові положення, висновки і результати дисертаційного дослідження оприлюднено на науково-практичних конференціях міжнародного, всеукраїнського і регіонального рівнів: міжнародній науково-теоретичній конференції "Духовна культура в інформаційному суспільстві" (Харків, 2002); Сьомій міжнародній науковій конференції "Бібліотечна освіта та практика: пошуки взаєморозуміння" (Москва, 2002); міжнародній науковій конференції "Соціокультурні комунікації в інформаційному суспільстві" (Харків, 2003); Восьмій міжнародній науковій конференції "Бібліотечна справа – 2003: гуманітарні і технологічні аспекти розвитку" (Москва, 2003); другій всеукраїнській науково-методичній конференції "Безперервна освіта: реалії та перспективи" (Київ, 2004); міжнародній науковій конференції "Інформаційно-культурологічна та мистецька освіта" (Харків, 2004); науково-практичній конференції "Інформаційно-культурологічна та мистецька освіта (консенсус, партнерство, стандарти) в контексті Болонського процесу" (Харків, 2005), всеукраїнській науково-теоретичній конференції молодих учених "Культура та інформаційне суспільство ХХІ ст. " (Харків, 2008), щорічних наукових конференціях молодих учених Харківської державної академії культури та Івано-Франківського національного університету нафти і газу в 1999-2008 рр.

Текст дисертації, її основні наукові положення, висновки і рекомендації обговорено на міжкафедральному семінарі Харківської державної академії культури.

Публікації. Основні теоретичні положення, висновки і результати дисертації викладено у 23 одноосібних публікаціях. Серед них: 9 – статті в наукових фахових виданнях України; 4 – навчально-методичні матеріали; 10 – матеріали і тези доповідей на міжнародних і всеукраїнських наукових конференціях.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8Система фізичного виховання
Головною рушійною силою розвитку суспільства є певні потреби. Розрізняють потреби особисті, групові та суспільні. Крім того, вони можуть бути матеріальними і духовними. Для забезпечення конкретних по ...

Новітні вимоги державної програми до навчання діалогічного мовлення
Нова програма будується на комунікативному методі навчання іноземної мови в загальноосвітніх закладах, який спрямований на володіння іншомовним між культурним спілкуванням шляхом формування і розвитк ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net