Вища бібліотечно-інформаційна освіта в сучасній Україні: формування документологічної складової

Педагогіка: історія і сьогодення » Вища бібліотечно-інформаційна освіта в сучасній Україні: формування документологічної складової

Сторінка 7

Обґрунтовано, що ступенева БІО в Україні потребує системного підходу до формування документологічної складової підготовки молодших спеціалістів, бакалаврів і магістрів. Вона має враховувати інваріантні етапи будь-якої діяльності людини (орієнтація – пізнання об’єкта вивчення – його перетворення – оцінювання), будуватися на логічній послідовності етапів навчального процесу (адаптація – спеціалізація – інноватизація – поліфункціоналізація – професіоналізація), передбачати розширення і поглиблення спеціальних документологічних компетенцій на кожному освітньо-кваліфікаційному рівні. Цього можна досягти, на наш погляд, якщо вибудувати структуру документологічної складової підготовки сучасних бібліотечно-інформаційних кадрів на засадах поєднання об’єктного й аспектного підходів. Об’єктний підхід передбачає наявність у структурі документологічного навчання таких складових: документ (традиційний і технотронний) як елемент документальної комунікації суспільства; окремі види документів та їх сукупності – основні об’єкти бібліотечно-інформаційної діяльності; процеси й операції, пов’язані з професійною підтримкою "життєвого циклу" первинних і вторинних документів. Аспектний підхід передбачає наявність у структурі документологічного навчання бібліотечно-інформаційних кадрів таких складових: основи знань; теорія; історія; технологія; управління; методологія документа та документально-комунікаційної діяльності.

Доведено, що використання об’єктного й аспектного підходів забезпечує методологічне підґрунтя для інтеграції та диференціації документологічної складової підготовки сучасних бібліотечно-інформаційних кадрів України на різних освітньо-кваліфікаційних рівнях. Програма молодших спеціалістів має ознайомити їх з основами документологічних знань, умінь і навичок, необхідних для майбутньої професійної діяльності, має переважно практичну спрямованість. Програма бакалаврів передбачає набуття базових документологічних компетенцій для успішної роботи з різними видами і типами документів – об’єктів майбутньої професійної діяльності; вивчення технологічних, теоретико-історичних аспектів "життєвого циклу" первинного і вторинного документів; оперативного управління документними ресурсами (потоками, масивами, фондами). Магістерська програма спрямована на креативне, творче використання здобутих документологічних знань, необхідних у майбутній професійній діяльності, пов’язаної з науковою, освітньою й управлінською діяльністю; забезпечує історичні, теоретичні, методологічні, освітні й управлінські напрями документологічної професійної підготовки; орієнтує на актуалізовані фахові напрями професійного забезпечення "життєвого циклу" документа та стратегічне управління документними ресурсами бібліотек. Програма післявузівської освіти покликана постійно оновлювати документологічні знання, її характерна ознака – інноваційність. Ступенева БІО є головною складовою безперервної освіти, що забезпечує системне формування та постійне вдосконалення документологічних компетенцій бібліотечно-інформаційних фахівців "упродовж життя".

Підкреслено, що послідовності і спадкоємності документологічної складової підготовки сучасних бібліотечно-інформаційних кадрів України різних освітньо-кваліфікаційних рівнів можна досягти, якщо при визначенні її змісту в навчанні фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст" дотримуватися переважно принципових засад книгитивно-документивної парадигми; "бакалаврів" – документивно-інформаційної парадигми; "магістрів" – документивно-когнітивної парадигми. Це сприятиме підвищенню фундаментального рівня документологічної складової вищої БІО, дозволить упровадити в практику цілісну модель галузевої освіти.

Застосування інтегративно-диференційного підходу як дидактичного принципу забезпечили методологічне підґрунтя для розроблення конкретно-дисциплінарної моделі документологічної складової підготовки бакалаврів – випускників ВНЗ України ІІІ-ІV рівнів акредитації освітнього напряму (спеціальності)"Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія", з урахуванням прийнятої ієрархічної підпорядкованості – професії, спеціальності, спеціалізації, індивідуалізації. Освітню модель документологічної складової підготовки бакалаврів бібліотечно-інформаційного профілю складають чотири блоки навчальних дисциплін документально-комунікаційного циклу: Блок 1. Загальнопрофесійні (фундаментальні) дисципліни, серед яких: соціальні комунікації; документологія; книгознавство та історія книги, бібліографознавство; Блок 2. Професійно орієнтовані дисципліни; Блок 3. Спеціальні дисципліни; Блок 4. Курси за вибором – найдинамічніша номенклатура дисциплін.

Доведено, що модель документологічного навчання магістра передбачає встановлення системних, внутрішньопредметних, міжпредметних та інтегративних зв’язків між компонентами процесу навчання бакалаврів і майбутніх магістрів за умов спадкоємності, диференціації, спеціалізації та індивідуалізації їхньої фахової підготовки.

Страницы: 2 3 4 5 6 7 8 9 10Проектування кваліфікаційної характеристики фахівця
Щоб більш детально визначити систему виробничого навчання необхідно встановити місця працевлаштування фахівця та визначити його професіональні дії. Професійне призначення та умови використання фахівц ...

Принципи корекційної роботи при еферентній моторній афазії
Еферентна афазія при ураженні передніх гілок лівої середньої мозкової артерії, і супроводжується кінестетичною апраксією, що виражається в труднощах засвоєння і відтворення рухової програми. Вона вик ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net