Вища бібліотечно-інформаційна освіта в сучасній Україні: формування документологічної складової

Педагогіка: історія і сьогодення » Вища бібліотечно-інформаційна освіта в сучасній Україні: формування документологічної складової

Сторінка 9

5. Використання пізнавальних можливостей системного, діяльнісного, функціонального, соціокомунікативного, компетентнісного підходів, комплексу дослідницьких методів – аналізу і синтезу, джерелознавчого, історико-генетичного, порівняльного аналізу, моделювання, а також соціологічних (анкетування, опитування, тестування) дозволило запобігти фрагментарності та суб’єктивності, на науковій основі розробити концептуальну і конкретно-дисциплінарну моделі документологічної підготовки бібліотечно-інформаційних кадрів України за умов інформатизації і ступеневої освіти, зорієнтованої на підвищення фундаментальності навчання, інтелектуалізацію навчально-пізнавальної діяльності, високу професійну компетентність, розвиток творчих здібностей майбутніх фахівців, здатних ефективно працювати як з традиційними (друкованими), так і з новітніми (технотронними) видами та типами документованої інформації для успішного виконання бібліотеками своєї специфічної – документально-комунікаційної – функції в сучасній системі соціальних комунікацій.

6. Усебічний аналіз навчальних планів, програмних, навчально-методичних матеріалів ВНЗ України І-ІІ та ІІІ-ІV рівнів акредитації, результатів соціологічного дослідження, а також власний багаторічний досвід викладання дисциплін документально-комунікаційного циклу свідчать, що в більшості навчальних курсів спеціальної підготовки бібліотечно-інформаційна професія розглядається через призму документивного підходу. Нині документологічна складова вищої БІО існує у двох основних формах – інституціональній і латентній, з переважанням останньої. Типові приклади навчальних курсів: "Документознавство", "Книгознавство", "Патентознавство", "Бібліотечні фонди", "Аналітико-синтетична обробка документів", "Бібліографознавство", "Обслуговування в бібліотеці", "Документні ресурси" та ін. Співвідношення інституціональних і латентних її форм в основному залежить від спеціалізації, визначеної в межах освітнього напряму "Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія". Підкреслено, що за рівнем перспективності документологічна підготовка вітчизняних бібліотечно-інформаційних кадрів не поступається зарубіжній. Однак на сучасному етапі розвитку існує нагальна необхідність формування її системи через якісне оновлення змісту освіти, відповідно до соціально-комунікаційних перспектив, потреб інформаційного суспільства та вимог ступеневого навчання.

7. Порівняльний аналіз сучасного європейського і світового досвіду підготовки бібліотечно-інформаційних кадрів свідчить: кожна країна має свої національно-специфічні традиції в цій царині, що унеможливлює пряме запозичення зарубіжного досвіду. Постає об’єктивна необхідність розроблення власної національної стратегії документологічної підготовки бібліотечно-інформаційних кадрів з огляду на загальносвітові тенденції і реалії української вищої освіти. Відмітними ознаками світового досвіду є: спрямованість навчання студентів ВНЗ на роботу із сучасними електронними джерелами інформації; інтеграційні процеси, що виявляються в узгодженості освітніх програм різних країн, регіонів, їхній уніфікації; об’єднання споріднених освітніх напрямів і спеціальностей документально-комунікаційного профілю, що сприяє мобільності випускників у сучасній системі соціальних комунікацій та на ринку праці; спадкоємність і послідовність документологічного навчання на рівні освітніх напрямів, спеціальностей, спеціалізацій, освітньо-кваліфікаційних ступенів освіти, змісту навчальних дисциплін документально-комунікаційного циклу; орієнтування бібліотечної спеціальності на інновації в реаліях сучасного електронного середовища; наявність стандартів освіти на державному і регіональному рівнях та ін. Орієнтація на світові тенденції з урахуванням кращих вітчизняних традицій дозволить підвищити якість документологічної складової підготовки бібліотечно-інформаційних кадрів в Україні, сприятиме її органічному входженню до європейського і світового освітнього простору.

8. Системної єдності документологічної складової підготовки сучасних бібліотечно-інформаційних кадрів України в умовах ступеневої освіти можна досягти через реалізацію в її змісті принципу рефлексивності і професіоналізації, який передбачає структуризацію навчання на таких якісних рівнях: технологічний, управлінський, теоретичний і методологічний. Кожний із наступних освітньо-кваліфікаційних рівнів (молодший спеціаліст, бакалавр, магістр) потребує оперування з ширшим фрагментом документно-професійного простору; посилення інтелектуальної компоненти навчання; розвитку професійно-творчих здібностей майбутніх фахівців бібліотечно-інформаційної галузі України. Використання методологічного потенціалу принципу рефлексивності і професіоналізації, пізнавальних можливостей об’єктного й аспектного підходів дозволило обґрунтувати концептуальні засади та вибудувати конкретно-дисциплінарну модель системної документологічної складової БІО сучасної України, згідно з якою молодші спеціалісти мають вивчати основи документально-комунікаційної діяльності, професійно здійснюваної бібліотечними установами; бакалаври – практично-технологічні й організаційні аспекти створення, розповсюдження, опрацювання, зберігання і використання документів, а також основи теорії, історії функціонування різних видів документів і документаційної діяльності; магістри – управління, теоретико-методологічні аспекти "життєвого циклу документа", методику науково-дослідницької діяльності й особливості викладання дисциплін документально-комунікаційного циклу. На рівні перепідготовки і підвищення кваліфікації бібліотечно-інформаційних кадрів основну увагу слід приділяти методології, теорії, управлінню та інноваціям.

Страницы: 4 5 6 7 8 9 10Мета, завдання, засоби фізичного виховання в дошкільних установах
Система фізичного виховання в дошкільних установах є єдністю мети, завдань, засобів, форм і методів роботи, направлених на зміцнення здоров'я і всебічний фізичний розвиток дітей. Вона одночасно є під ...

Основні лінгво-методичні проблеми навчання виразному читанню
Уся робота із застосуванням різних видів читання підпорядкована виробленню в учнів таких його якісних ознак, як свідоме, правильне і швидке читання. Щодо читання вголос, то воно має бути ще й виразни ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net