Загальна характеристика хімічно небезпечних речовин, що вивчаються у курсі органічної хімії середньої школи

Педагогіка: історія і сьогодення » Розробка методики екологічного виховання учнів шляхом підвищення рівня екологічної освіти на уроках хімії » Загальна характеристика хімічно небезпечних речовин, що вивчаються у курсі органічної хімії середньої школи

Сторінка 16

3. Необхідно створити та впровадити у навчальний процес інтегрований курс екології, зміст якого забезпечує цілісне формування всіх компонентів екологічної культури природоцентричного типу. Теоретичне обґрунтування змісту, форм і засобів екологічного виховання учнів має базуватися на таких положеннях: єдність і цілісність природи, унікальність та неповторність живих систем, взаємозв’язок та взаємозалежність всіх явищ природи, розуміння людини як невід’ємної ланки в ланцюгу взаємозалежностей природи, утвердження поваги людини до всіх форм життя, гармонійного розвитку людини і природи.

4. Формування суб’єктно-непрагматичного, ціннісного ставлення учнів до природи забезпечується за рахунок використання методу екологічної емпатії; стимулювання суб’єктифікації природних об’єктів; супроводження інформації наукового характеру літературними, музичними, художніми творами, відеосюжетами; еколого-психологічного тренінгу.

5. Залучення учнів до екологічно зорієнтованої діяльності у процесі екологічного виховання на уроках хімії забезпечується організацією практичних та лабораторних робіт, тематика яких пов’язана з формуванням практичних вмінь та навичок проведення науково-екологічних досліджень, природоохоронної діяльності, створення екологічних проектів, природоохоронних акцій в позакласні години.

6. Взаємозв’язок основних понять: “екологічне виховання”, “екологічна вихованість" реалізується за умов єдності змістової й процесуальної сторін теоретичної моделі екологічної вихованості.

7. Форми та засоби екологічного виховання, які пропонуються для впровадження на уроках хімії (інтегрально-пошукові групові та рольові ігри, творча “терапія”, мозковий штурм, імітаційне моделювання) спрямовані на активацію прояву особистої причетності, емоційної сфери, а також формування комплексу смислотвірних мотивів екологічного змісту, що дозволяє систематизувати світоглядні установки учнів.

8. У процесі екологічного навчання і виховання при вивченні хімії зростає зацікавлення до екологічних проблем довкілля, розвиваються дослідницькі вміння, поглиблюються екологічні знання учнів про джерела забруднення навколишнього середовища та вплив на довкілля хімічних речовин, виховується гуманне ставлення до природи та формується почуття відповідальності за все живе на Землі, формуються переконання і система екологічних цінностей, які визначать екологічну позицію, поведінку та екологічну культуру людини. Ефект виховання екологічної культури в молоді багато в чому обумовлений тим, наскільки екологічні цінності сприймаються саме підростаючим поколінням як життєво необхідні.

Той або інший рівень екологічної культури - результат виховання, головною функцією якого є підготовка підростаючого покоління до життя, а для цього воно повинно його знати, опанувати систему моральних норм стосовно нього, у тому числі і до природи. Без змін у культурі природокористування не можна розраховувати на позитивні зміни в екологічному стані.

9. Одним із завдань національного плану виконання Стокгольмської конвенції про стійкі органічні забруднювачі є розробка програми поінформованості широкого кола населення про екологічні проблеми, спричинені нераціональним використанням пестицидів, запровадження просвітницьких програм і підготовка фахівців.

У результаті пошуків можливості використання нетрадиційних форм і методів навчання при вивченні питань про стійкі органічні забруднювачі був розроблений урок-конференція "Стійкі органічні забруднювачі" Це дасть можливість зацікавити та залучити молодь до вирішення глобальних проблем та виховати нове молоде покоління, небайдуже до стану навколишнього середовища та стану своїх наступників.

Страницы: 11 12 13 14 15 16 Поняття і види композиції в образотворчому мистецтві
Композиція в образотворчому мистецтві пов'язана з необхідністю передати основний задум, ідею твору найясніше і переконливо. Головне в композиції - створення художнього образу. Картини, написані в різ ...

Аналіз навчальних програм з фізичного виховання і планування змісту навчання для учнів 1–4 класів
Аналіз програм загальноосвітніх шкіл показав, що на заняття фізичною культурою відводиться 10% від загальної кількості навчальних годин в 1 класі, в 2-му і 3-му класах – 9% від всього навчального нав ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net