Аналіз літературних джерел з проблеми формування і розвитку загально-трудових умінь і навичок в учнів 6 класів

Педагогіка: історія і сьогодення » Удосконалення трудового навчання в школі » Аналіз літературних джерел з проблеми формування і розвитку загально-трудових умінь і навичок в учнів 6 класів

Аналіз літературних джерел виконується з метою, детального огляду, авторів які пропонують застосовувати свою методику формування і розвитку загально-трудових умінь і навичок в учнів 6 класів в процесі трудового навчання. Так, В.І. Андріяшин говорить що в 6 класах доцільно проводити розпочату в початкових класах роботу саме по формуванню і розвитку в учнів загально-трудових умінь і навичок, при цьому він наголошує, що розвиток трудових вмінь і навичок буде тим ефективнішим, чим краще буде сформована база теоретичних знань та практичних вмінь і навичок учнів з молодших класів. Він стверджує, що формуючи в учнів загально-трудові вміння і навички на заняттях в шкільних майстернях необхідно дотримуватись відомих дидактичних принципів педагогіки: науковості, доступності, систематичності і послідовності, зв’язку теорії з практикою, міцності засвоєння знань, вмінь і навичок, єдності навчання, виховання і розвитку, свідомості і активності, наочності, а також індивідуального підходу. Неабияке значення в формування загально-трудових вмінь і навичок учнів автор відводить вправам. Він стверджує, що саме під час вправ (тобто багаторазового повторення операцій і дій) саме і формуються ці вміння і навички в учнів.

Багато цікавого методичного матеріалу з питань щодо методики формування і розвитку загально-трудових умінь і навичок учнів при вивченні профілю “Електротехнічні роботи” можна знайти в журналах “Школа и производство”, “Трудова підготовка в закладах освіти”, “Педагогіка і психологія”, “Освіта”. Так, наприклад, В.І. Гусєв подає методичні рекомендації по проведенню занять і пропонує свою методику формування та розвитку загально-трудових умінь та навичок безпосередньо під час виконання роботи. Його методика базується на єдності і взаємозв’язку трудового навчання і суспільно-корисної праці, згідно якої основне місце на занятті займає практична діяльність учнів.

А.А. Алфьоров, Н.В. Виноградов, в методичному посібнику подали основні питання методики трудового навчання, загальні для різних напрямків трудової підготовки учнів, виклали особливості методики проведення занять по окремих розділах програми. Автор також уточнив суть понять “вміння”, “навички” та висвітлили загальні закономірності формування змісту цих понять, встановили роль загально-трудових понять в трудовій підготовці учнів, подали рекомендації щодо сформованості загально-трудових вмінь і навичок при вивченні основних тем програми.

Заслуговує на увагу і методика формування трудових умінь і навичок В.І. Качнєва. В методичному посібнику він розкрив психолого-педагогічні передумови формування загально-трудових вмінь і навичок, висвітлив систему політехнічної освіти в процесі формування загально-трудових вмінь і навичок, а також методи їх формування.

Автор стверджує, що найсприятливіші передумови формування загально-трудових вмінь і навичок створюються в ході виконання вправ та практичних робіт, зміст яких він поділяє в наступному порядку: графічні роботи; планування роботи; виконання операцій; контроль якості.

Проведений аналіз досліджень вчених педагогів, а також передовий педагогічний досвід показують, що вивчення учнями 6 класів потребує спеціальної організації навчального процесу, яка включає практичні і теоретичні заняття, екскурсії.Аналіз підручників з читання щодо наявності віршованих творів
Для того, щоб з’ясувати знання учнів щодо віршованих творів, необхідно проаналізувати сучасні підручники з читання для шкіл з російською мовою навчання і українською мовою навчання щодо наявності в н ...

Поняття майстерності
Що ж це таке – педагогічна майстерність? Яка його сутність? У психолого-педагогічній літературі в даний час існують різні характеристики поняття "педагогічна майстерність", але немає єдиног ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net