Генезис поняття "технологічна культура"

Педагогіка: історія і сьогодення » Генезис поняття "технологічна культура"

Сторінка 3

• структурні визначення, які акцентують увагу на процесах навчання та формування культурних умінь, враховуючи вплив культури на особистість індивідів;

• структурні визначення, що зосереджують увагу на внутрішньо культурних зв'язках та інструментальному характері культури;

• генетичні визначення, які тлумачать культуру як специфічно людську форму адаптації до навколишнього середовища, підкреслюють роль мови як головної умови переходу від природи до культури.

Ось чому в сучасній культурологічній літературі використовуються не конкретні визначення поняття культури, а різні підходи до її вивчення. Зокрема, автори праці, що присвячена теорії та історії світової і вітчизняної культури, виділяють такі підходи: антропологічний, соціологічний, філософський, діяльнісний та аксіологічний. У праці наведено перелік, що складається з цілісного, компетентнісного, особистісно-діяльнісного, культурологічного та аксіологічного підходів до розуміння сутності поняття культури. Дослідник В. Межуєв виокремлює емпіричний, аксіологічний, антропологічний, історичний, цілісний, діяльнісний підходи до пояснення культури. З метою впорядкування множини визначень поняття "культура", А. Кармін наводить таку їх типологізацію: антропологічні, ціннісні, соціологічні, історичні, функціональні, символічні, описові, нормативні, адаптивні, семіотичні, психологічні та дидактичні.

Аналізуючи наведені переліки підходів, зазначимо що:

• Філософський підхід до осмислення культури, на наш погляд є недостатнім для цілісного розуміння теорії культури, адже, як стверджують самі автори наведеної класифікації, " . культура втілена у всіх галузях людського життя, що, у свою чергу, потребує врахування їхньої конкретної специфіки",

• Не пояснює сутності поняття "культура", на нашу думку, і антропологічний підхід. Антропологічна тенденція, що знайшла своє відображення в розвитку конкретних наук про людину, базується на визнанні будь-якого способу людської діяльності.

• Цілісний підхід - це спосіб дослідження, програма дослідної роботи, яка визначає, як, яким чином досліджувати об'єкт, але не відповідає на питання щодо сутності культури.

• Не зрозумілим залишається і сутність компетентнісного підходу, який, на думку В. Гриньова, " . орієнтує дослідника на визначення певних вимог до освітньої підготовки студентів".

З позиції досліджуваного предмета цікавою, на наш погляд, є класифікація підходів В. Гриньової. У своїй докторській дисертації дослідниця виділяє особистісний, діяльнісний та аксіологічний підходи. Коротко охарактеризуємо зазначені підходи.

Визначення культури як специфічного способу людської діяльності лягло в основу так званого діяльнісного

підходу, прихильниками якого стали В. Давидович, Ю. Вишневський, В. Жариков, Ю. Жданов, Н. Злобін, М. Коган, Е.С. Маркарян, О. Ханова, 3. Хелус та ін.

У сучасному пізнанні поняття діяльності відіграє центральну, методологічну роль, оскільки саме за його допомогою дається універсальна характеристика людського світу. Саме через призму принципу діяльності, на думку Е. Юдіна, відкривається цілісний спосіб бачення тієї чи іншої соціальної реальності і створюється можливість узагальненого пояснення різних соціальних явищ з однієї теоретичної позиції. Дослідник називає діяльність '"універсальним пояснювальним принципом", який поєднує емпіричну достовірність з теоретичною і методологічною конструктивністю.

Концепція діяльності лежить в основі розкриття сутності багатьох явищ, зокрема і такого, як культура. Недаремно автори монографії зазначають, що діяльнісний підхід - прагнення пояснити культуру, виходячи з сутності людської діяльності, є методологічно важливим витоком будь-якого сучасного культурологічного дослідження.

Страницы: 1 2 3 4Система практичних методів
Розглядаючи матеріал цього вступних до великого груп методів виробничого навчання роздягнула, необхідно про мітити, що усе раніше вивчені методи навчання — словесні і наочно-обслуговують в основному ...

Корекційно-педагогічна робота при акустико-мнестичній афазії
В основі акустико-мнестичної афазії лежить зниження слухової пам’ті, яке викликане підвищеним гальмуванням слухових слів.При сприйнятті кожного нового слова і його усвідомленні хворий втрачає поперед ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net