Інформаційно-комунікаційні технології як засіб підвищення активізації пізнавальної діяльності учнів 10-11 класів на уроках предмета «Технології»

Педагогіка: історія і сьогодення » Використання інформаційно-комунікаційних технологій для активізації пізнавальної діяльності учнів 10-11 класів під час уроків технологій » Інформаційно-комунікаційні технології як засіб підвищення активізації пізнавальної діяльності учнів 10-11 класів на уроках предмета «Технології»

Сторінка 9

Разом з тим є програми, які реалізують проблемне навчання. Такою варто вважати програму Intel «Навчання для майбутнього», за допомогою якої можна реалізувати проблемний підхід до вивчення предмета «Технології» за допомогою методу проектів. Однак варто зазначити, що головною проблемою у викладанні цієї програми залишається непідготовленість більшості вчителів до використання ІКТ в навчальному процесі. Причини цього в основному – психологічні, вони полягають у невмінні вчителів працювати з комп’ютером, відсутності методики використання ІКТ, недостатньої забезпеченості шкіл програмними засобами. Крім того, є ще й організаційні та технічні проблеми – відсутність вільного доступу до комп’ютерного обладнання, труднощі із своєчасним ремонтом, проблеми із поділом класу на підгрупи під час проведення занять з використанням ІКТ тощо.

Для розв’язання вищезазначених проблем необхідно здійснити таке:

 включити в навчальні державні програми вимоги щодо використання ІКТ в навчальному процесі;

 розробити методики використання ІКТ під час навчання предмета «Технології»;

 готувати вчителів до використання ІКТ в школі.

Незважаючи на заявлену на всіх рівнях орієнтацію на широке використання ІКТ в навчальному процесі, на покращення забезпечення шкіл комп’ютерною технікою, на появу перших сертифікованих педагогічних програмних засобів ще не можна сказати, що в цьому питанні відбулися значні зрушення. Поки що проблема використання ІКТ у сучасній школі активно обговорюється на всіх рівнях. Вчителі також вказують на низку причин, що стримують використання ІКТ у школі.

Однак, вважаємо, що головні проблеми – це проблеми психолого-педагогічні. Вони полягають у низькому рівні готовності вчителів до проведення занять з використанням ІКТ, відсутності науково обґрунтованої методики використання ІКТ під час проведення занять, зокрема – і з предмета «Технології», недостатній забезпеченості кількісно та якісно навчальних закладів педагогічними програмними засобами. Зрозуміло, що це далеко не всі проблеми, але без їх розв’язання неможливо позитивно вирішити питання використання ІКТ у цілому.

На нашу думку, готовність вчителя предмета «Технології» до використання інформаційних технологій на своїх уроках передбачає:

 певний рівень технічних навичок роботи з комп’ютером;

 уміння вчителя ефективно використовувати ІКТ як засіб навчання;

 упевненість учителя у більшій ефективності ІКТ порівняно з іншими засобами навчання, у більшій ефективності методів, що базуються на використанні ІКТ;

 можливість швидко оволодіти новими педагогічними програмними засобами.

За останні десять-п’ятнадцять років комп’ютер став необхідним засобом у побуті, доступнішим за ціною, тому кількість «домашніх» комп’ютерів зросла у декілька разів. Відчутними є і результати Державної програми комп’ютеризації сільських шкіл, регіональних програм забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів комп’ютерною технікою.

Можна констатувати, що комп’ютер для вчителя предмета «Технології» став доступнішим як вдома, так і на робочому місці. Це створює передумови для реального оволодіння сучасним вчителем ІКТ на рівні необхідному для ефективного їх використання в навчальному процесі.

Однак, треба зазначити, що реальних зрушень у підготовці вчителя з ІКТ ще не відбулося. Особливо значні проблеми виникають з методикою застосування ІКТ у процесі навчання конкретних навчальних предметів, наприклад, предмета «Технології».

Розгляньмо можливі способи забезпечення реалізації складових готовності вчителя до використання ІКТ. Для того, щоб учителі могли ефективно використовувати ІКТ у навчальному процесі, вони повинні мати певний рівень умінь і навичок володіння комп’ютером, використання ІКТ як засобу навчання.

Курсове підвищення кваліфікації вчителів предмета «Технології» передбачає навчальні заняття з використанням ІКТ, які включають ознайомлення вчителів з комп’ютером, можливостями програм Microsoft Office, із мультимедійними засобами як джерелом нових знань під час вивчення програмового навчального матеріалу, що мають документальну достовірність, переконливість наукових фактів, можливість навчати значний за обсягом навчальний матеріал за короткий час.

Іншим напрямом у підвищенні кваліфікації вчителів є ознайомлення їх з проектною методикою, можливостями ІКТ у створенні нових інформаційних продуктів на принципах інтерактивного та особистісно орієнтованого навчання. За допомогою програм Microsoft Word, Microsoft Power Point, Microsoft Office Publisher вчителі, навчаються розробляти уроки з предмета «Технології», використовуючи метод проектів, досліджувати поставлені проблемні питання. В процесі цього вони використовують ресурси Інтернет, матеріали підручників, енциклопедій тощо, гіперпосилання на ресурси Інтернет.

Страницы: 4 5 6 7 8 9 10Державна національна програма «Освіта»– документ пріоритетних напрямів реформування виховання
Завдання сучасної системи виховання, які випливають із суспільних потреб сьогодення, полягають у реальному переході до педагогічної творчості та індивідуального впливу, у переорієнтації учнівських і ...

Фасилітуюча позиція вчителя та її ознаки
У наукових працях термін «позиція» використовується у двох основних значеннях: як складна, відносно усталена система ставлень, установок, мотивів, цінностей людини, якими вона керується у процесі сво ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net