Інтелектуальні передумови навчання за допомогою засобів інформаційно-комунікаційних технологій, зокрема глобальної мережі Інтернет

Педагогіка: історія і сьогодення » Використання інформаційно-комунікаційних технологій для активізації пізнавальної діяльності учнів 10-11 класів під час уроків технологій » Інтелектуальні передумови навчання за допомогою засобів інформаційно-комунікаційних технологій, зокрема глобальної мережі Інтернет

Сторінка 1

Динамічний розвиток сучасного суспільства вимагає нових підходів до організації процесу навчання. Необхідною умовою повноцінної і комплексної освіти є знання ІКТ. Володіння комп’ютером стало критерієм загальної грамотності особистості, професійної компетентності фахівця.

Доступ до глобальної мережі Інтернет відкриває шлях до глобальної всесвітньої інформаційної бази, кардинально змінює процес спілкування, що не може не вплинути на особистісні риси сучасної людини та на освітні процеси. Якісно новим має стати механізм забезпечення шкіл області можливостями використання ІКТ в системі навчання та доступу до комп’ютерної освіти: створення єдиного освітнього інтернет-простору, як міжшкільної інформаційної мережі на основі Інтернет-порталу, розробка нових програм і механізмів освоєння знань, необхідних для роботи з комп’ютером, спрямованих на розкриття потенціалу особистості кожного учня.

Сучасне суспільство характеризується підвищеними вимогами до якості підготовки фахівців і означає постійний пошук нових методів і засобів підвищення ефективності освітнього процесу. Завдяки розвитку ІКТ відбуваються фундаментальні зміни в соціальній сфері, суттєво змінюється зміст і практика сучасної освіти.

Нині значна частина матеріалів, що використовуються для навчального процесу, подається в електронній формі. Використання телекомунікацій, мультимедійних навчальних інформаційних ресурсів, Інтернет-технологій, застосувань штучного інтелекту є потенціалом для важливих удосконалень в освіті. У світлі переходу навчальних закладів до роботи, що відповідає вимогам Болонського процесу, великого значення набуває створення методичного та програмного забезпечення для тестування знань студентів. У процесі цього важливим є досягнення інтероперабельності знань викладачів, що відображуються у системах тестування, і можливість їх повторного використання для створення нових курсів.

Інтероперабельність (англ. interoperability – здатність до взаємодії) – це здатність продукту або системи, інтерфейси яких повністю відкриті, взаємодіяти і функціонувати з іншими продуктами або системами без будь-яких обмежень доступу та реалізації.

Системи дистанційного освіти забезпечують адаптацію процесу навчання до індивідуальних характеристик учнів, звільняють вчителів від рутинних операцій щодо подання навчальних матеріалів і тестування знань, сприяють розробці об’єктивних методів контролю знань і полегшують накопичення навчально-методичного досвіду. Переважна кількість систем тестування базується на перевірці засвоєння учнями фактичного навчального матеріалу та не дозволяє аналізувати відповіді на рівні знань .

Концепція дистанційного навчання, за якого учні фізично віддалені від навчального закладу, застосовується навчальними закладами давно. Сучасні засоби оперативного доступу до інформації через телекомунікаційні мережі додають якісно нові можливості електронному навчанню. Нині дистанційне навчання тісно пов’язане з використанням ІКТ для підтримки навчального процесу і встановлення взаємодії між учителем та учнями .

Отже, основною проблемою систем дистанційного навчання є якісне забезпечення учнів знаннями. Через те, що процес навчання безпосередньо пов’язаний з обміном знаннями між учителем та учнями, потрібно використовувати формалізоване інтероперабельне подання знань. Використання стандартів технологій дистанційного навчання забезпечує доступ до територіально розосереджених навчальних матеріалів, створених постачальниками освітніх послуг та поданих в Інтернеті, і функціонування системи дистанційного навчання в єдиному інформаційному освітньому середовищі.

Для підвищення ефективності процесу дистанційного навчання пропонується застосовувати онтологічний аналіз предметної галузі, що є об’єктом вивчення. Онтологічна модель предметної галузі, яку будує учитель, з одного боку, є засобом інтероперабельного подання його знань, а з іншого – забезпечує об’єктивний автоматизований контроль навичок учнів, одержаних ними у процесі навчання, на семантичному рівні. Для цього потрібно порівняти онтологічну модель предметної галузі, створену вчителем, з онтологічною моделлю, яку будує учень.

Онтологія – це певний опис погляду на світ у конкретній сфері інтересів, який складається з набору термінів і правил їх використання, що обмежує їх значення в межах конкретної предметної галузі. Онтології дозволяють подати поняття так, що вони стають придатними для комп’ютерного оброблення. Використання онтологій дозволяє перебороти проблему семантичної гетерогенності. Моделі онтологій містять певні концепти (поняття,класи), властивості концептів (атрибути, ролі), відношення між концептами (залежності, функції) та додаткові обмеження, що визначаються аксіомами.Онтологія становить базу знань, яка описує факти, що передбачаються завжди істинними в рамках певного співтовариства. Формальна модель онтології предметної галузі – упорядкована трійка O=<X,R,F>, де Х – множина концептів; R – множина відносин між концептами; F – множина функцій інтерпретації, заданих на концептах і відношеннях предметної галузі.

Страницы: 1 2 3Основи експериментальної гіпотези і результати дослідження
На основі аналізу психолого-педагогічної та методичної літератури, а також власних спостережень за навчально-виховним процесом трудового навчання у початковій школі нами виявлено, що загальний недолі ...

Методика формування музичного сприймання молодших школярів засобами фортепіанної музики
"Справжнє, пережите і продумане сприймання - основа всіх форм залучення до музики." (Д. Кабалевський). Уміння слухати і чути музику не є вродженою рисою. Пізнавально творчі можливості учнів ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net