Інтелектуальні передумови навчання за допомогою засобів інформаційно-комунікаційних технологій, зокрема глобальної мережі Інтернет

Педагогіка: історія і сьогодення » Використання інформаційно-комунікаційних технологій для активізації пізнавальної діяльності учнів 10-11 класів під час уроків технологій » Інтелектуальні передумови навчання за допомогою засобів інформаційно-комунікаційних технологій, зокрема глобальної мережі Інтернет

Сторінка 2

Основні завдання онтологічного аналізу – це створення методології побудови онтологій та їх використання у вирішенні певних завдань.Характерною рисою цього підходу є поділ реального світу на класи об’єктів і визначення їхніх фундаментальних властивостей та правил, що визначають їхні зміни і поведінку. Наведемо простий алгоритм онтологічного аналізу:

1) виділення базових концептів предметної галузі; 2) визначення кількості рівнів абстракції в онтології; 3) розподіл концептів за рівнями; 4) побудова зв’язків між концептами; 5) консультації з фахівцями предметної галузі для видалення протиріч і неточностей.

Онтологічне подання знань предметної галузі зараз широко використовується для інтеграції знань у створенні корпоративних сховищ даних. Так, приміром, у групі стандартів IDEF (Integrated DEFintion), що є основним засобом специфікації корпоративних інформаційних систем і моделювання бізнес-процесів, міститься стандарт IDEF5, призначений для опису онтологій. IDEF містить 14 державних стандартів США, створених у рамках запропонованої ВВС США програми комп’ютеризації промисловості .

Побудова і властивості будь-якої системи можуть бути ефективно досліджені за допомогою словника термінів, використовуваних у процесі опису характеристик об’єктів і процесів, що мають відношення до розглянутої системи, точних і однозначних визначень усіх термінів цього словника і класифікації логічних взаємозв’язків між цими термінами. Стандарт IDEF5 надає структуровану методологію, за допомогою якої можна наочно й ефективно розробляти, підтримувати і вивчати цю онтологію.

Онтологічний аналіз звичайно починається зі складання словника термінів, що використовується під час обговорення і дослідження характеристик об’єктів і процесів, які складають розглянуту систему, а також створення системи точних визначень цих термінів. Результатом цього аналізу є словник термінів, точних їх визначень взаємозв’язків між ними. Процес побудови онтології, згідно з методологією IDEF5, містить п’ять основних дій:

1) вивчення і систематизація початкових умов. Ця дія встановлює основні цілі розробки онтології, а також розподіляє ролі між членами проекту;

2) збирання і накопичення даних. На цьому етапі відбувається збір і накопичення необхідних початкових даних для побудови онтології;

3) аналіз даних. Ця стадія полягає в аналізі й угрупованні зібраних даних і призначена для полегшення побудови термінології;

4) початковий розвиток онтології. На цьому етапі формується попередня онтологія, на основі відібраних даних;

5) уточнення і затвердження онтології. Заключна стадія процесу.

Для розробки онтології домену досліджуваної дисципліни учням необхідно виконати наступні кроки:

 визначити основні класи і терміни домену, описати їхнє значення;

 сконструювати таксономію термінів домену;

 визначити синонімічність та інші відносини між цими термінами;

 описати зразки сконструйованих класів.

Для подання онтологій нині розроблено досить ефективні спеціалізовані мови. Проект Semantic Web Консорціуму W3C – це спроба створити універсальний засіб семантичного пошуку інформації шляхом інтеграції усіх наявних підходів. Значна увага приділяється архітектурі і моделі розподіленого середовища, архітектурі метаданих. Мова Web-онтологій OWL розроблена для використання застосуваннями, що мають обробляти вміст інформації, а не лише представляти цю інформацію людям. OWL може явно представляти значення термінів і відношення між ними. OWL має більше засобів для вираження значення і семантики, порівняно з XML та RDF, і тому більш придатна для представлення контенту, яке піддається комп’ютерному обробленню.

Нині є значне різноманіття програмних засобів для створення та аналізу онтологій. Приміром, Protégé – локальна, вільно розповсюджувана Java-програма, призначена для побудови (створення, редагування і перегляду) онтологій предметної галузі. Protégé включає редактор онтологій, що дозволяє проектувати онтології, розгортаючи ієрархічну структуру абстрактних та конкретних класів і слотів. На основі сформованої онтології Protégé дозволяє генерувати форми одержання знань для введення екземплярів класів і підкласів. Protégé дозволяє зберігати фрагмент онтологій, який цікавить користувача, у форматі html. Інструмент має зручний графічний інтерфейс, підтримує мову OWL та дозволяє генерувати html-документи, які відображають структуру онтологій .

Страницы: 1 2 3Фізична працездатність молодших школярів
Фізична працездатність є інтегративним вираженням можливостей людини, входить в поняття її здоров'я І характеризується рядом об'єктивних факторів. До них належать: тілобудова і антропометричні показн ...

Нетрадиційні уроки в курсі географії
Протягом тривалого часу в нашій країні була поширена класно-урочна система навчання, яка дозволяла вчителеві одночасно навчати багатьох учнів. Головним компонентом цієї системи є урок. Це частина нав ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net