Інтелектуальні передумови навчання за допомогою засобів інформаційно-комунікаційних технологій, зокрема глобальної мережі Інтернет

Педагогіка: історія і сьогодення » Використання інформаційно-комунікаційних технологій для активізації пізнавальної діяльності учнів 10-11 класів під час уроків технологій » Інтелектуальні передумови навчання за допомогою засобів інформаційно-комунікаційних технологій, зокрема глобальної мережі Інтернет

Сторінка 3

Приклади онтологій предметної галузі, що використовуються у дистанційній освіті. Розглянемо приклад онтології дисципліни “Системи штучногоінтелекту”, яка містить терміни дисципліни та зв’язки між ними.

Більшість зв’язків – ієрархічні. Крім того, використані зв’язки «реалізовано за допомогою», «використовує мову». Вона містить значну кількість класів, приміром штучний інтелект: [здобуття знань: [ індуктивні методи; виведення за аналогією; дедуктивне виведення: [ …]]]; програмні засоби (назва (STRING)): [програмні агенти: [пошукові агенти; агенти комерції; …]]; [програми обробки онтологій: [програми редагування онтологій; програми аналізу онтологій]].

Онтологія мультимедійних інформаційних ресурсів Інтернет використовується у викладенні дисципліни “Сучасні Інтернет-технології”. В цій моделі розглянуті такі сутності: 1) специфічні мультимедійні дані – це дані, що специфічні для конкретних застосувань, наприклад, потік показників датчиків, які аналізуються конкретною програмою. Таку інформацію може аналізувати лише конкретне програмне забезпечення і надалі нами розглядатися не буде; 2) текстову інформацію (як текстові описи, приміром, заголовки, так і текстові документи); 3) аудіо-інформацію – мовлення, музику тощо; 4) зображення – як статичні, так і анімовані. Вона реалізує наступну таксономію .

Отже, ми можемо визначити що ці об’єкти містять як загальні характеристики мультимедійних об’єктів (наприклад, розмір та час створення), так і специфічні параметри окремих видів мультимедіа (наприклад, кількість кольорів для зображення або час відтворення для аудіоролика).

Вступ України до Болонського процесу пов’язаний з переходом до кредитно-модульної системи, яка базується на максимальній інформованості учнів і змін у відносинах між учнем і вчителем. Наявність в онтології предметної галузі учня помилок різних типів оцінюється по-різному відповідно до специфіки курсу. Учні, використовуючи власні знання, одержані в процесі навчання, формують онтологію предмета відповідно до запропонованої вище методології. Після цього онтології, створені учнями, автоматично порівнюються з еталонною онтологією предмету, створеною вчителем.

Параметри, за якими здійснюється порівняння: 1) наявність базових термінів предметної галузі; 2) коректність визначення базових термінів предметної галузі; 3) наявність зв`язків між певними термінами; 4) коректність вибору типів зв`язків між певними термінами.

Загальна оцінка обчислюється за формулою

Описание: http://ito.vspu.net/SAIT/inst_kaf/kafedru/matem_fizuka_tex_osv/www/duplomni_rob/html/blank_version/Dokumentu/spezial/Gromova/rob.files/image006.gif,

де вага різних типів помилок визначається вчителем. Наприклад, для предмета «Технології» одержані такі результати:

Кількість учнів, що навчаються

28

Кількість термінів в онтології

68

Кількість відношень між термінами в онтології

10

Кількість термінів, коректно використаних у розроблених учнями онтологіях Kterm

91.6%

Кількість відношень між термінами, коректно використаних у розроблених учнями онтологіях Krel

66,3%

Кількість відношень між термінами, тип яких у розроблених учнями онтологіях обрано коректно Ktype

81.5%

Вага mterm

0.7

Вага mrel

0.5

Вага mtype

0.8

Здобуття предметних знань – найскладніший та найтриваліший етап у створенні систем дистанційного навчання (як і інших інформаційних систем, що базуються на експертних знаннях). Онтологічне подання знань забезпечує їх інтероперабельність та дозволяє повторно використовувати їх у процесі створення нових курсів та модулів. Використання онтологічних моделей предметної галузі для тестування знань студентів забезпечує об’єктивність контролю та дозволяє перевіряти їх автоматизовано на семантичному рівні, позбавляючи викладача від рутинної роботи.

Страницы: 1 2 3 Засоби діагностування готовності дітей до школи
Реформування освіти, необхідність її інформатизації спонукає дошкільну освіту, як першу ланку безперервної освіти, здійснювати пошук шляхів застосування комп’ютера, як засобу розвитку особистості дит ...

Завдання та зміст програми з різних видів малювання в середній групі
а) Грамотне, реалістичне зображення предмету в малюнку припускає передачу характерної форми і деталей, пропорційного співвідношення частин, перспективних змін, об'єму, руху, кольору. Розглянемо, якою ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net