Штучне освітлення в майстерні предмета «Технології»

Сторінка 3

Крім того, бажано вибирати засоби ІКТ, що є у світовій практиці найбільш масовими, стандартизованими, перспективними і дешевими. Тим самим, на інструментальній основі буде реалізований принцип випереджаючої підготовки учнів до використання ІКТ.

У процесі цього велике значення має не лише якість використовуваного програмного забезпечення, а й своєчасність його використання в контексті тієї або іншої теми предмета «Технології», а також залежно від конкретних завдань навчання. Педагогічний експеримент підтвердив правильність розробленої нами методики навчання. В процесі цього найбільша активізація пізнавальної діяльності досягається за використання моделюючих програм для вирішення творчих завдань, а також у процесі використання засобів телекомунікацій, мережі Інтернет для вирішення завдань навчання предмета «Технології».

Наше дослідження присвячене пошуку шляхів активізації пізнавальної діяльності учнів засобами ІКТ на уроках предмета «Технології». Нині ця проблема набуває особливої актуальності у зв’язку з розширенням інформаційного простору, що вимагає від нового покоління учнів раціональніших шляхів роботи з інформацією і необхідністю школярів грамотно підходити до вибору власної освітньої траєкторії в умовах безперервної освіти.

В зв’язку з цим питання використання ІКТ як інструменту пізнання стає особливо важливим, оскільки здатність учнів управляти пізнавальною діяльністю і планувати способи самонавчання, нині розвивається значною мірою в процесі активізації пізнавальної діяльності засобами ІКТ.

Основні результати дослідження полягають в тому, що:

1. Проаналізовано в науковій педагогічній і психологічній літературі поняття активізації пізнавальної діяльності учнів, виділені рівні активізації пізнавальної діяльності і чинники, котрі активізують пізнавальну діяльність учнів у процесі вивчення дисципліни «Технології».

2. Визначені чинники активізації пізнавальної діяльності учнів під час вивчення предмета «Технології», ефективність яких може бути посилена в процесі використання засобів ІКТ.

3. Проведений аналіз ІКТ, з точки зору можливості їх використання в навчанні для активізації пізнавальної діяльності учнів 10-11 класів на уроках предмета «Технології».

4. Встановлена взаємна відповідність між засобами ІКТ і чинниками активізації пізнавальної діяльності, ефективність яких може бути посилена за допомогою Інтернет-технологій.

5. Розроблені рекомендації з використання ІКТ для активізації пізнавальної діяльності учнів 10-11 класів на уроках предмета «Технології».

6. Експериментально перевірено ефективність використання ІКТ, як засобу активізації пізнавальної діяльності учнів 10-11 класів на уроках з предмету «Технології».

Проведена експериментальна робота і наведені результати розрахунків дають право стверджувати, що розроблені нами дидактичні умови використання ІКТ для активізації пізнавальної діяльності учнів 10-11 класів на уроках предмета «Технології» підвищують рівень формування техніко-конструкторських знань і вмінь учнів 10-11 класів середніх загальноосвітніх шкіл, а отже, і правомірність нашої гіпотези, мети, завдань та шляхів їх реалізації.

У результаті нашого дослідження встановлено, що ІКТ мають значний потенціал для активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках предмета «Технології», дозволяють вчителю удосконалювати зміст професійної діяльності, переймаючи на себе багато рутинних функцій і залишаючи вчителю творчі завдання навчання і виховання.

У процесі цього не слід перебільшувати роль ІКТ. За всіх своїх значних можливостей, ІКТ не є універсальними засобами, і тим більше не можуть замінити вчителя. Роль ІКТ у будь-якому випадку полягає, в основному, в тому, щоб бути засобами навчання.

Тематичний план з предмета «Технології», академічний рівень 11 клас

К-cть

год.

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Вступ. Актуалізація основних понять, які вивчалися у 10 класі. Обговорення плану дій на наступний рік

2

Розділ 1. Проектування як складова сучасного виробництва та життєдіяльності людини

Тема 1.1. Методи творчого та критичного мислення в проектній технології

Творчість як основа перетворювальної діяльності людини.

Технології та методи творчої дiяльності: метод мозкової атаки, метод контрольних запитань, синектика, морфологічний аналіз, метод фокальних об’єктів, метод випадковостей, функціонально-вартісний аналіз, алгоритм розв’язування винахідницьких задач.

Винахідництво. Раціоналізаторські пропозиції – рушійна сила у розвитку виробництва.

Практичні роботи

1. Розв’язування технічних задач з проблемним змістом.

2. Застосування методу синектики для розв’язання завдань проекту.

3. Застосування морфологічного аналізу для роботи над проектом

 Характеризує синектику як технологію використання аналогій для процесу розв’язку проблем, основні методи творчої діяльності людини;

 називає та використовує в проекті основні аналогії синектики: пряму, фантастичну, символічну тощо;

 формулює розв’язок проблеми з використанням абстрактної аналогії

Розділ 2. Інформаційні джерела та інформаційні технології в проектній діяльності

Тема 2.1. Використання в проектній діяльності інформаційно-комунікаційних технологій

Презентація результатів роботи як один з видів перетворювальної діяльності людини.

 Використовує мультимедійні та інші комунiкаційні засоби для презентації теми чи проблеми проекту;

2

Види презентацій: мультимедійна, публікація, веб-сайт в Інтернеті.

Технологія створення публікації. Добір необхідної інформації.

Створення веб-сайта. Технологія використання програми Microsoft Publisher для створення веб-сайта.

Практичні роботи

1. Створення публікації за темою проблеми.

2. Створення веб-сайта для презентації проблеми в Інтернеті

 використовує технології створення публікації за темою проекту

2

Розділ 3. Художнє конструювання об’єктів технологічної діяльності

Тема 3.1. Ергономіка в структурі перетворювальної діяльності.

Загальні питання ергономіки. Історія становлення та сутність ергономічної науки. Методи і засоби ергономічних досліджень. Санітарно-гiгієнічні та естетичні умови праці. Ергономічний підхід до організації праці. Ергономічний аналіз технологічного процесу з виготовлення певного об’єкта.

Практичні роботи

1. Здійснення ергономічного аналізу нескладного побутового виробу. Виконання ескізу власної пропозиції.

2. Виконання проекту нескладного інструменту (ножиці, кутник, молоток тощо) з урахуванням антропометричних параметрів руки.

3. Розробка робочого місця учня з урахуванням основних вимог ергономіки

 Характеризує основні поняття ергономiки;

 називає методи і засоби ергономічних досліджень;

 визначає санітарно-гiгiєнічні та естетичні умови праці

2

Розділ 4. Екологічні і техногенні проблеми в перетворювальній діяльності людини

Тема 4.1. Глобальні проблеми людства

Проблеми загальносвітового рівня – демографічні, екологічні, енергетичні. Сучасна енергетика в екосистемі. Техногенні проблеми в суспільстві. Види виробництв та їх вплив на екосистему. Можливі шляхи подолання енергетичних та екологічних проблем

 Характеризує поняття моніторингу для визначення стану навколишнього середовища;

 називає техногенні проблеми в сучасному суспільстві

Тема 4.2. Природоохоронні технології

Інформаційна система спостереження та аналізу стану природи. Технології переробки побутових відходів. Сучасні технології безвідходного виробництва продукції. Замкнені системи як один з видів безвідходного виробництва.

Практична робота

1. Проект на створення екологічно стiйкої системи, наприклад “Збережемо річку”, “Закладемо парк” тощо.

Основні етапи проекту:

– організаційний (обгрунтування теми проекту),

– дослідно-пошуковий (збір необхідної інформації, пов’язаної з темою проекту, добір природоохоронних технологій та ресурсів для реалізації проекту, складання плану дій),

– заключний (оцінка та захист проекту)

 Визначає вплив людини на екосистему;

 характеризує замкнені системи як один з видів безвідходного виробництва;

 називає основні етапи проекту;

 визначає та обгрунтовує тему проекту на основі отриманих знань;

 відбирає природоохоронні технології для власного проекту

Розділ 6. Проектування професійного успіху

Тема 6.1. Основи професійного самовизначення

Основні функції професійної діяльності. Основні види діяльності людини. Професійна діяльність та професійне самовизначення. Сфери та

 Характеризує основні функції професійної дiяльності людини.

4

галузі професійної діяльності людини. Основні поняття: культура праці, професійне становлення особистості, професійна кар’єра.

Практична робота

1. Визначення основних компонентів процесу вибору майбутньої професії

 Пояснює основні поняття про культуру праці, сутність професійного становлення

Тема 6.2. Портфоліо в професійній діяльності людини

Суть та призначення портфоліо в професійній та освітній діяльності людини. Основні частини портфоліо в залежності від майбутньої професії. Компонування портфоліо. Відбір та оцінка кращих результатів власної діяльності над проектом.

Практичні роботи

1. Вправи на обговорення портфоліо в парах.

2. Інтерактивне обговорення портфоліо (“Ажурна пилка”, “Круглий стіл” тощо)

 Пояснює призначення та завдання портфоліо у професійному поступі людини;

 визначає складові частини власного портфоліо з урахуванням особистісних досягнень і життєвих планів на майбутнє

Тема 6.3. Орієнтовний проект “Моя професійна кар’єра”

Мета і завдання проекту. Поняття професійної кар’єри. Фактори, що впливають на професійну кар’єру (особистісні, службові, виробничі, соціально-економічні тощо).

Практичні роботи

1. Складання плану дій для реалiзації проекту.

2. Збір інформації про види професій.

3. Обгрунтування теми проекту на основі зібраної інформації.

4. Обгрунтування обраної спецiальності, учбового закладу для подальшої професійної освіти.

5. Аналіз непередбачених варіантів

 Визначає цілі та завдання власного проекту;

 характеризує фактори що впливають на власний вибір майбутньої професійної діяльності;

 складає план дій стосовно власної кар’єри

Страницы: 1 2 3 4Сім’я - як фактор гармонійного розвитку дитини
В даний час спостерігається стійке зниження частки багатодітних сімей в населення. Це збігається із тенденцією до малодітності і взагалі бездітності. Немає чіткої системи соціальної підтримки багатод ...

Місце графічних технік в навчальних програмах з образотворчого мистецтва
Автором дослідження був проведений аналіз основних навчальних програм з образотворчого мистецтва для середніх шкіл для визначення загального рівня досліджуваності і стану практики з питання вивчення ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net