Необхідна умова освіти – ІКТ

Сторінка 1

Необхідною умовою інформатизації освіти є готовність школярів до використання нових інформаційних технологій навчання. За твердженням академіка АПН України В.М. Мадзігона: "Реформування всіх сторін життя суспільства, його демократизація, а також породжений науково-технічною революцією інформаційний вибух вимагають творчого осмислення цих процесів педагогікою і психологією для вироблення стратегії розвитку народної освіти в Україні".

Використання нових інформаційних технологій (ІТ) в навчанні дає можливість вивчати на якісно новому рівні не тільки навчальні дисципліни природничо-наукового циклу, але і гуманітарні. Для студентів мовних спеціальностей лінгвістичних вищих навчальних закладів (ВНЗ) комп’ютер стає, насамперед, засобом навчально-пізнавальної та науково-дослідної діяльності, ефективним інструментом інтенсифікації процесу навчання, що дозволяє вирішувати не тільки стандартні задачі, але і задачі, що вимагають творчого підходу.

Сучасні інформаційні технології розвиваються досить швидкими темпами, тому майбутній вчитель має постійно підвищувати рівень освіченості, інформаційної культури, відповідності своєї професійної підготовки сучасному рівню науки. В наш час це неможливо без використання засобів ІТ, володіння елементарними основами роботи на ПК. Сьогодення вимагає від учителя не просто ознайомлювати учнів з певними знаннями, а вчити їх мислити, структурувати інформацію та цілеспрямовано відбирати необхідне. Сучасний учитель повинен нести учням не просто нові знання, а новий тип оволодіння інформацією.

Аналіз останніх досліджень. Розглядаючи актуальні проблеми реалізації стратегії мовної освіти в Україні академік АПН України, професор Л.І. Мацько говорить „ . в державі створюється система мовної освіти, яка повинна забезпечити обов’язкове оволодіння громадянами України державною мовою та надавати можливість вивчати іноземні мови". Вона стверджує, що в єдності цих компонентів мовна освіта сприяє та сприятиме формуванню високої мовної культури та мовної компетенції громадян України, поваги до державної української мови, вихованню толерантного ставлення до носіїв різних мов і культур та надаватиме можливість виходу громадянам України у зарубіжний мовний простір.

Вивчаючи та аналізуючи стан навчання іноземних мов (ІМ) в школі, дослідники стверджують, що в теперішній час вчителі ІМ на всіх етапах зустрічаються з такими проблемами розвитку шкільної освіти: невідповідність змісту існуючих традиційних підручників і знань, породжених новою науковою парадигмою; протиріччя між зростаючим обсягом інформації, який потрібно дати учневі та обмеженою кількістю навчального часу; протиріччя в логіці викладу змісту підручників, де завжди проглядається прагнення руху від загального до частинного, у той час, як процес пізнання в цілому йде зворотним шляхом; недостатнє врахування психофізіологічного розвитку учнів і їх індивідуальних здатностей до навчання; відставання розвитку методики навчання як науки від сфери застосування її викладачами.

Одна із закономірностей методики навчання іноземній мові говорить: навчання повинно базуватися на розвитку у школярів слухомоторних зв'язків в результаті виконання ними усних вправ та в індивідуальному режимі. На жаль, практично всі підручники ІМ не враховують ці особливості предмету та мають направлення на якогось середнього учня. Як вважає В.В. Бебих: " . традиційні форми роботи з вітчизняними посібниками вже не є ефективними на сьогодні" . Крім того, зазначають спеціалісти, запропоновані в них вправи не завжди мають комунікативну спрямованість .

Виникає необхідність звертатись до сучасних зарубіжних видань, в яких дотримується принцип комунікативності, пропонується широкий спектр завдань та вправ. Вчителі часто адаптують навчальний матеріал до своїх потреб або підбирають його з різних джерел. Така ситуація сприяє творчому пошуку вчителів в плані методичних та дидактичних розробок, застосуванню нових технологій навчання.

Необхідно відзначити, що пошук шляхів і засобів, які б сприяли можливо більш ефективному навчанню ІМ, завжди був у центрі уваги теоретиків і практиків педагогіки. В процесі вирішення цих проблем вчителі змушені шукати нові ефективні методи та форми навчання ІМ. У пошуках ефективних шляхів формування та вироблення стратегії мовної освіти педагогічна наука звертається до різних джерел та залучає сучасні інноваційні засоби, які включають в себе засоби інформаційних технологій.

Страницы: 1 2 3Створення виховного ідеалу національного виховання за Г. Ващенком
Одним з творців української освітньо-виховної системи, що заснована на поєднанні релігійного і світського навчання, був професор, доктор наук Григорій Ващенко (1878 – 1967). Метою життя професора бул ...

Дизайн як філософія творення гармонійного середовища людини. Краса і користь
Людина творить для себе предметне середовище, яке необхідне їй для доброго життя, допомагає їй розвиватися і підвищувати себе. Без такого середовища людина мало що просунулась би до цивілізованого жи ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net