Необхідна умова освіти – ІКТ

Сторінка 2

Опираючись на наукові дослідження застосування засобів ІТ в навчально-виховному процесі навчання ІМ було визначено, що вони можуть виступати як об’єкт вивчення та як засіб забезпечення навчальної діяльності учасників процесу навчання. Науковці стверджують, що на певних етапах навчання ІМ ПК доповнює викладача, коли викладач з його застосуванням презентує: джерело навчальної інформації (яке частково або повністю замінює інформацію від викладача або підручника); наочний посібник (якісно нового рівня з можливостями відео ефектів та телекомунікації); індивідуальний інформаційний простір; тренажер; засіб діагностики і контролю.

ПК може виступати також як робочий інструмент і засіб навчання. У функції робочого інструменту ПК виступає як: засіб підготовки документів та їх зберігання; засіб моделювання (в тому числі мовленнєвого). Функцію засобу навчання ПК виконує під час : створення програмних продуктів; застосування різних інформаційних середовищ.

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Найбільш розповсюдженим видом із усієї різноманітності засобів нових ІТ, що використовуються у навчально-виховному процесі вивчення ІМ, є прикладні програмні засоби (ПЗ) та, зокрема, ПЗ навчального призначення. Використання мультимедійних педагогічних програмних засобів у навчанні ІМ дозволяє доповнити методичне забезпечення такими засобами як, наприклад: комп'ютерні курси, демонстраційні та модульні програми, навчальні програми, програми-тренажери, перекладачі, електронні словники, енциклопедії.

За висловлюванням О.А. Палій, засоби ІТ стимулюють розвиток внутрішнього мовлення як основи мовленнєво-розумової діяльності, зокрема, таких як мислення, сприймання, уваги та пам’яті; підтримують інтерес до заняття; стимулюють іншомовну мовленнєву діяльність; створюють та підсилюють мотивацію; відкривають додаткові можливості рефлексії; розширюють можливості подання інформації. Аудіовізуальні засоби навчання ІМ поєднують у собі мовний та позамовний елементи навчання. Використання ІТ відкриває значні додаткові резерви підвищення ефективності навчання ІМ та вносить зміни в усі компоненти навчально-виховного процесу: зміст, методи, засоби, мету та форми навчання.

Важливо відзначити, що використання ІТ в навчально-виховному процесі ні в якому разі не заміняє спілкування з учителем та очне навчання, а лиш доповнює його з метою покращити та розширити знання, які передбачені програмою навчання.

Підтримуючи твердження фахівців в тому, що ціль навчання ІМ – це комунікативна діяльність учнів (практичне володіння ІМ), задачі вчителя – активізувати діяльність кожного учня в процесі навчання, створити ситуації для їх творчої активності, можна стверджувати, що використання сучасних засобів таких, як Інтернет-технології, а також навчання в співробітництві і проектній методиці дозволяють вирішувати ці задачі.

Звичайно, на уроках ІМ не можна використовувати засоби ПК постійно, тому що є безліч інших задач, вирішити які можна лише при безпосередньому спілкуванні з учителем. Але і недооцінювати роль уроків, які проводяться з застосуванням телекомунікаційних засобів мережі Інтернет та використанні засобів ІТ, не можна.

Для того, щоб забезпечити ефективність використання засобів ІТ в навчальних цілях, учитель має знати місце ПК в навчально-виховному процесі навчання ІМ, функції та дидактичні можливості ПК у навчально-виховному процесі, бути обізнаним з методикою використання засобів ПК як засобу навчання. Майбутній вчитель ІМ зобов’язаний постійно дбати про власний рівень само освіченості, інформаційної культури, відповідність фахової підготовки сучасному рівню науки.

Сучасне суспільство ставить перед учителями завдання розвитку особистісноважливих якостей школярів, а не тільки передачу знань. Гуманізація освіти припускає ціннісне відношення до різних особистісних проявів школяра. Знання ж виступають не як мета, а як спосіб, засіб розвитку особистості. Найбагатші можливості для цього надають сучасні інформаційні комп'ютерні технології (ІКТ).

У першому роздіді даної роботи було визначено потребу використання ІКТ при вивченні ІМ у середній школі .Першочергового значення набувають відповідні методичні системи навчання, а також системи підготовки вчителя до використання ІКТ в навчальному процесі. Одна із основних проблем загальнотеоретичної підготовки студентів до вчительської діяльності із використанням ІКТ є відсутність методичного забезпечення: спеціально розроблених навчально-методичних посібників, лабораторних практикумів, на яких школярі мали б змогу не тільки отримувати знання з використанням ІКТ, а репрезентувати результати своїх досліджень із запропонованої тематики.

Страницы: 1 2 3Історія фортепіанного факультету
Славетна історія Київської консерваторії та вітчизняної музичної освіти в цілому нерозривно пов′язана з історією фортепіанного факультету. Першим директором Київської консерваторії став видатни ...

Проведення дослідно-експериментальної частини дослідження
Дослідно-експериментальною базою дослідження послужила Кангаласька середня школа м. Якутська. У ході експерименту брав участь 1 “а” клас, у кількості 19 чіл. 1 “а” клас ділиться на 2 групи, щоб кожни ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net