Пріоритети здоров’язберігаючої діяльності

Педагогіка: історія і сьогодення » Пріоритети здоров’язберігаючої діяльності

Сторінка 2

становлення фізичної культури дитини;

розвиток дихальної системи;

профілактика порушення постави та виникнення плоскостопості;

виховання потреби у щоденній руховій активності та турботи про власне здоров’я.

Технологій забезпечення соціально-психологічного благополуччя дитини представлені технологіями психологічного та психолого педагогічного супроводу розвитку дитини.

Технології здоров’язбереження та здоров’язбагачення педагогів охоплюють технології, спрямовані на розвиток культури здоров’я педагогів, зокрема й культури професійного здоров’я, формування стійкої мотивації до ведення здорового способу життя.

Технології валеологічного просвітництва батьків включають інформування за допомогою різних засобів, нетрадиційні, зокрема інтерактивні форми роботи з батьками, майстре-класи, тренінги тощо.

За типами технології поділяють на здоров’язберігаючі (профілактичні заходи, забезпечення рухової активності, вітамінізація, організація раціонального харчування тощо); оздоровчі (фізичне виховання, технології терапевтичного спрямування: фітболгімнастика, дихальна гімнастика, аромотерапія, арт-терапія та інші); технології навчання здорового способу життя (заняття валеологічного змісту та включення відповідної тематики до різних форм організації життєдіяльності дітей у дошкільному закладі); виховання культури здоров’я (дні (тижні) здоров’я, свята, змагання та інші).

За характером діяльності Мітіна Є. П здоров’язберігаючі технології поділяють на вузькоспеціалізовані та комплексні (інтегровані). За напрямами діяльності до вузькоспеціалізованих відносять: медичні (технології профілактики захворювань, корекції соматичного здоров’я, абілітації та реабілітації, санітарно-гігієнічної діяльності); освітні, орієнтовані на збереження здоров’я (інформаційно-навчальні та виховні); соціальні (технології організації здорового та безпечного способу життя, профілактики та корекції девіантної поведінки); психологічні (технології забезпечення психологічного комфорту, профілактики та психокорекції психічних відхилень у розвитку, супроводу та підтримки, забезпечення особистісного розвитку).

Комплексні (інтегративні) технології включають технології комплексної профілактики захворювань (фізкультурно-оздоровчі та валеологічні); технології, які сприяють збереженню здоров’я та технології, які прилучають дітей до ведення здорового способу життя.

Ми переконані у тому, що ефективність позитивного впливу на здоров’я дітей різноманітних здоров’язберігаючих технологій визначається не скільки якістю кожного із структурних елементів кожної з них, стільки адекватністю їх впровадження до навчально-виховного процесу, спрямованого на збереження та зміцнення здоров’я дітей та вихователів, та відповідністю реалізації цілісних завдань.

Вибір здоров’язбережувальних технологій залежить від програми діяльності дошкільного навчального закладу, пріоритетних навчально виховних завдань, стану здоров’я вихованців, їх інтересів та уподобань, врахування спрямованості засобів оздоровлення на вдосконалення основних показників фізичного розвитку дітей, наявного кадрового потенціалу (актуальним є питання психологічної готовності вихователів до перебудови власної професійної діяльності, впровадження інноваційних технологій, самоудосконалення, рівень усвідомлення відповідальності за власне здоров’я та здоров’я своїх вихованців), матеріально-технічного забезпечення (наявність окремого приміщення для проведення фізкультурно-оздоровчих заходів, спортивних майданчиків, фізкультурних куточків в групових кімнатах, фізіотерапевтичного кабінету, фіто-кімнати, кімнати для відпочинку вихователів тощо), екологічних факторів (екологічна ситуація в країні, регіоні, наповнюваність груп, відповідність санітарно-гігієнічних та санітарно-технічним вимогам), наявного рівня співпраці з батьками вихованців, усвідомлення ними значущості цілеспрямованої роботи із збереження та зміцнення здоров’я дітей (батьки мають бути прикладом для власних дітей), можливостей ефективно здійснювати моніторинг результативності запроваджуваних технологій.

Крім того, будь-яка здоров’язберігаюча технологія повинна відповідати критеріям технологічності, як системність, комплексність, цілісність, науковість, концептуальність, розвиваючий характер, структурність, ієрархічність, логічність, алгоритмічність, наступність, варіативність, гнучкість, процесуальність, керованість, інструментальність, діагностичність, прогнозованість, ефективність, оптимальність, відтворюваність .

У сучасних дошкільних закладах здоров’язбережувальні технології набули широкого розповсюдження. Вихователі використовують казкотерапію, фітболгімнастику, пальчикову гімнастику, психогімнастику, дихальну гімнастику, кінезорефлексотерапію, аромо- та фітотерапію, кисневі напої, кольоротерапію, різні види масажу (з використанням щіток, шишок, горішків, точковий, самомасаж), музикотерапію, ігровий тренінг, піскотерапію, авторські технології, урізноманітнюють роботу шляхом застосування нетрадиційного обладнання тощо. Проте часто спостерігається безсистемне та епізодичне їх використання, не забезпечується цілісність в організації здоров’язберігаючого простору, не завжди впровадженню технології передує діагностика стану здоров’я дітей та усвідомлення кінцевого результату, перспективи подальшого удосконалення.

Страницы: 1 2 3Використання дидактичних ігор на уроках образотворчого мистецтва
Головний зміст дидактичних ігор на уроках полягає у тому, що дітям пропонується виконати завдання, яке подається дорослими у певній цікавій ігровій формі. Головна мета – допомогти сформувати пізнавал ...

Досвід використання модульно-розвивального навчання
Важливою закономірністю інноваційних освітніх систем є унікальність їх програмово-методичного забезпечення: чим більше модернізується діяльність навчально-виховного закладу, тим кардинальніші зміни в ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net