Історія української школи і педагогіки

Педагогіка: історія і сьогодення » Історія педагогіки » Історія української школи і педагогіки

Сторінка 1

Виховання у східних слов’ян. Мета, зміст, засоби і традиції виховання у східних слов’ян. Етнопедагогіка. Джерела виховної мудрості. Виникнення і поширення писемності у східних слов’ян.

Зародження і розвиток шкільної освіти в Київській Русі. Передумови виникнення шкіл. Характеристика основних типів шкіл і виховання. Зміст і методика шкільного навчання. Освіта і виховання жінок. Ярослав Мудрий і розповсюдження книгописання на Русі. Порівняльний аналіз шкільництва й виховання в Київській Русі і західноєвропейських державах. Причини широкого розповсюдження і зростання освіти в Київській Русі.

Педагогічна думка у Київській Русі. Характеристика перекладних та оригінальних літературно-педагогічних пам’яток Київської Русі ХІ-ХІІ ст. Історико-педагогічне значення “Повчання дітям” Володимира Мономаха.

Умови й загальна характеристика розвитку освіти в Україні у ХУІ – 1 пол. ХУІІ ст. Виникнення і розвиток братських шкіл в Україні. Статути братських шкіл. Принципи організації, етапи розвитку, зміст і методика навчання у братських школах . Принципи організації, етапи розвитку, зміст і методика навчання у братських школах. Львівська братська школа і її значення. Творче використання Я. Коменським досягнень українських братських шкіл. Педагогічна діяльність учителів братських шкіл. Роль братських шкіл в українському національному відродженні.

Культурно-освітні осередки і перші вищі навчальні заклади в Україні. Острозька академія, її заснування, зміст освіти та роль у розвитку національної освіти. Києво-Могилянська академія, її організація, зміст і методика навчання, роль як загальноукраїнського освітнього центру. Міжнародне значення академії. Педагогічна діяльність викладачів Острозької і Києво-Могилянської академій.

Виховання й освіта в Запорізькій Січі. Основні риси й завдання козацької педагогіки. Зміст і структура козацької освіти й виховання. Зміст і засоби виховання дітей. Система шкіл Запорізької Січі, характеристика їх роботи.

Педагогічна думка в Україні ХУІ – 1 пол. ХУІІ ст. Навчальна література. Просвітницька діяльність І.Федорова, його перший буквар. Прогресивні педагогічні ідеї у творах видатних діячів українського відродження Лаврентія і Стефана Зизаніїв, І.Вишенського, К.Ставровецького, І.Борецького, Памви Беринди, Г.Смотрицького, М.Смотрицького, Є. Славинецького і ін.

Суспільно-політичні умови й причини відмінностей у розвитку освіти Лівобережної і Правобережної України. Освіта Правобережної і Західної України у другій пол. ХУІІ – ХУІІІ ст. Єзуїтські, протестантські, уніатські школи на Правобережжі. Посилення денаціоналізації українського народу засобами чужомовної школи. Діяльність Едукаційної комісії. Австро-угорські шкільні реформи кін. ХУІІІ ст. і їх вплив на розвиток освіти в Західній Україні. Відкриття Львівського університету.

Розвиток шкільництва на Лівобережній Україні у другій пол. ХУІІ – ХУІІІ ст. Початкові навчальні заклади як найпошреніша форма освіти Лівобережної України. Полкові і сотенні школи Гетьманської України . Розвиток січових шкіл у другій пол. ХУІІ – ХУІІІ ст. Народні школи грамоти. Особливості розвитку шкільництва у зв’язку із втратою автономії України у другій пол. ХУІІІ ст. Російська освітня реформа 1786 р. і її вплив на шкільництво України. Створення нових навчальних закладів : Харківського, Чернігівського, Переяславського колегіумів. Гухівської музично-співацької школи. Вища освіта Лівобережної України у другій половині ХУІІ – ХУІІІ ст.

Українське просвітництво ХУІІІ ст. Педагогічні погляди і діяльність Г. Сковороди. Філософські основи педагогічних ідей Сковороди, ідея “спорідненої праці”. Ідея природного виховання. Принцип народності в педагогічній спадщині Сковороди. Соворода про завдання та засоби розумового, морального, фізичного, трудового, естетичного виховання. Проблема сімейного виховання у творах Сковороди. Сковорода про вчителя і вчительську працю. Освітня діяльність С.Яворського, Ф. Прокоповича.

Страницы: 1 2 3 4Застосування похідної при доведенні нерівностей
Диференціальне числення широко використовується при дослідженні функцій. За допомогою похідної можна знайти інтервали монотонності функції, її екстремальні точки, найбільші й найменші значення. Якщо ...

Музично-педагогічні аспекти становлення професійного вітчизняного духового виконавства
Історія вітчизняного професійного духового виконавства нараховує близько трьохсот років свого існування. Але коренями мистецтво гри на духових інструментах сягає у глибоку давнину та пов’язане, з одн ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net