Методи та засоби реалізації професійно-педагогічної підготовки студентів до використання ІКТ в майбутній фаховій підготовці

Педагогіка: історія і сьогодення » Використання інформаційних технологій в підготовці майбутнього вчителя технологій » Методи та засоби реалізації професійно-педагогічної підготовки студентів до використання ІКТ в майбутній фаховій підготовці

Сторінка 1

Рівень матеріального і духовного розвитку життя сучасного суспільства обумовлює широке розповсюдження комп’ютерної техніки, яка перетворюється в універсальний засіб виробництва в усіх сферах людської діяльності, у тому числі й навчальної. Створення та впровадження у виробництво й навчальний процес сучасного обладнання, широке застосування комп’ютерної техніки та нових інформаційних технологій зумовили розробку нової парадигми організації навчального процесу. Вирішення такого завдання є актуальним у процесі професійної підготовки вчителів технології.

Інформатизація освіти створює передумови для широкого впровадження у практику психолого-педагогічних розробок, що забезпечує перехід від механічного засвоєння фактологічних знань до оволодіння уміннями і навичками самостійного здобуття нових знань, дає реальну можливість підвищити рівень науковості навчального експерименту, максимально наблизити його методи і організаційні форми до експериментально-дослідних методів наук, що вивчаються у вищих навчальниз закладах, забезпечує залучення до сучасних методів роботи з інформацією, інтелектуалізацію навчальної діяльності . Актуальними є ці питання і для вищої школи.

Означені вище переваги організації навчального процесу в сучасних умовах повинні бути чітко усвідомлені викладачами, студентами вищих педагогічних закладів, ефективність професійної діяльності яких безперечно залежить від умінь використовувати засоби інформаційно-комунікаційних технологій. Гуманізація, інтеграція та інформатизація виступають нині пріоритетними напрямами педагогічної освіти. Окремим проблемам впровадження інформаційно-комунікаційних технологій до навчального процесу, його дидактичним та методологічним аспектам присвячені дослідження багатьох викладачів-науковців. Однак, питання підготовленості студентів до використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі навчання і в майбутній професійній діяльності розглядалися фрагментарно. Інформатизація передбачає, перш за все, перебудову життя суспільства на базі використання достовірного, вичерпного і сучасного знання в усіх суспільно значимих видах людської діяльності. Інформатизація як матеріальний процес полягає в побудові інфосфери – глобальної інфраструктури засобів отримання, збереження, накопичення, обробки і передачі інформації, яка є в суспільстві аналогом центральної нервової системи.

Глобальна комп'ютеризація та інформатизація суспільства в першу чергу впливають на рівень розвитку культури особистості і на сучасну культуру взагалі. Одним з пріоритетних напрямків інформатизації суспільства стає процес інформатизації освіти, який передбачає використання можливостей новітніх інформаційних технологій, методів і засобів інформатики для реалізації ідей розвивального навчання, інтенсифікації усіх рівнів навчально-виховного процесу, підвищення його ефективності і якості, підготовку молодого покоління до комфортного життя в умовах інформатизації суспільства. Інформатизація вищих навчальних закладів є невід'ємною складовою інформатизації освіти. Вона істотно впливає на методи навчання й спричиняє суттєві зміни в діяльності всіх учасників навчального процесу. Однією з суттєвих складових інформатизації вищої школи є інформатизація навчально-виховного процесу – створення, впровадження і розвиток комп’ютерно-орієнтованого освітнього середовища на основі інформаційних систем і мереж, побудованих на базі застосування сучасної обчислювальної техніки.

Страницы: 1 2 3 4 5 6Пам'ятки з організації самоосвітньої компетентності учнів
Вчимося спонукати себе до самоосвітньої діяльності Проаналізуйте, чи завжди ви це робите: Аналізуєте свої слабкі та сильні сторони. Визначаєте свої потреби, інтереси, мету, мотиви. Знаєте, як долати ...

Місце і роль фізичної культури в загальній системі виховання дітей дошкільного віку
Правильне фізичне виховання дітей – одне з провідних завдань дошкільних установ. Хороше здоров'я, одержане в дошкільному віці, є фундаментом загального розвитку людини. Всесвітня організація охорони ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net