Методи та засоби реалізації професійно-педагогічної підготовки студентів до використання ІКТ в майбутній фаховій підготовці

Педагогіка: історія і сьогодення » Використання інформаційних технологій в підготовці майбутнього вчителя технологій » Методи та засоби реалізації професійно-педагогічної підготовки студентів до використання ІКТ в майбутній фаховій підготовці

Сторінка 1

Рівень матеріального і духовного розвитку життя сучасного суспільства обумовлює широке розповсюдження комп’ютерної техніки, яка перетворюється в універсальний засіб виробництва в усіх сферах людської діяльності, у тому числі й навчальної. Створення та впровадження у виробництво й навчальний процес сучасного обладнання, широке застосування комп’ютерної техніки та нових інформаційних технологій зумовили розробку нової парадигми організації навчального процесу. Вирішення такого завдання є актуальним у процесі професійної підготовки вчителів технології.

Інформатизація освіти створює передумови для широкого впровадження у практику психолого-педагогічних розробок, що забезпечує перехід від механічного засвоєння фактологічних знань до оволодіння уміннями і навичками самостійного здобуття нових знань, дає реальну можливість підвищити рівень науковості навчального експерименту, максимально наблизити його методи і організаційні форми до експериментально-дослідних методів наук, що вивчаються у вищих навчальниз закладах, забезпечує залучення до сучасних методів роботи з інформацією, інтелектуалізацію навчальної діяльності . Актуальними є ці питання і для вищої школи.

Означені вище переваги організації навчального процесу в сучасних умовах повинні бути чітко усвідомлені викладачами, студентами вищих педагогічних закладів, ефективність професійної діяльності яких безперечно залежить від умінь використовувати засоби інформаційно-комунікаційних технологій. Гуманізація, інтеграція та інформатизація виступають нині пріоритетними напрямами педагогічної освіти. Окремим проблемам впровадження інформаційно-комунікаційних технологій до навчального процесу, його дидактичним та методологічним аспектам присвячені дослідження багатьох викладачів-науковців. Однак, питання підготовленості студентів до використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі навчання і в майбутній професійній діяльності розглядалися фрагментарно. Інформатизація передбачає, перш за все, перебудову життя суспільства на базі використання достовірного, вичерпного і сучасного знання в усіх суспільно значимих видах людської діяльності. Інформатизація як матеріальний процес полягає в побудові інфосфери – глобальної інфраструктури засобів отримання, збереження, накопичення, обробки і передачі інформації, яка є в суспільстві аналогом центральної нервової системи.

Глобальна комп'ютеризація та інформатизація суспільства в першу чергу впливають на рівень розвитку культури особистості і на сучасну культуру взагалі. Одним з пріоритетних напрямків інформатизації суспільства стає процес інформатизації освіти, який передбачає використання можливостей новітніх інформаційних технологій, методів і засобів інформатики для реалізації ідей розвивального навчання, інтенсифікації усіх рівнів навчально-виховного процесу, підвищення його ефективності і якості, підготовку молодого покоління до комфортного життя в умовах інформатизації суспільства. Інформатизація вищих навчальних закладів є невід'ємною складовою інформатизації освіти. Вона істотно впливає на методи навчання й спричиняє суттєві зміни в діяльності всіх учасників навчального процесу. Однією з суттєвих складових інформатизації вищої школи є інформатизація навчально-виховного процесу – створення, впровадження і розвиток комп’ютерно-орієнтованого освітнього середовища на основі інформаційних систем і мереж, побудованих на базі застосування сучасної обчислювальної техніки.

Страницы: 1 2 3 4 5 6Педагогічні основи формування екологічної культури
Екологічне виховання – систематична педагогічна діяльність, спрямована на розвиток в учнів екологічної культури. На основі екологічного мислення і свідомості формується екологічна культура, яка перед ...

Характеристика причин появи дітей «групи ризику»
Важкими підлітками вважають групу неблагополучних дітей від 10–11 до 14–15 років, які не мають розладів нервової системи, психіки та не потребують спеціального режиму і особливих умов виховання . Важ ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net