Організація фахової підготовки майбутнього вчителя засобами інформаційно-комунікаційних технологій

Педагогіка: історія і сьогодення » Використання інформаційних технологій в підготовці майбутнього вчителя технологій » Організація фахової підготовки майбутнього вчителя засобами інформаційно-комунікаційних технологій

Сторінка 1

Протягом життя людина зростає професійно, відбуваються якісні зміни, на які впливають об’єктивні та суб’єктивні чинники. При цьому вирішальни є вплив середовища й особиста активність суб’єкта у професійному розвитку. У період оволодіння професією важливим чинником можна вважати якісне здобуття професійних знань, умінь і навичок у ході професійного навчання та усвідомлена професійна реалізація особистості після закінчення навчання в педагогічному навчальному закладі. Показником власне професійної діяльності є суспільно-професійні досягнення в процесі роботи за отриманою професією, прогрес професійних якостей особистості. Завдання вищого педагогічного навчального закладу – закласти фундамент професійного розвитку.

Сьогодні інформаційно-комунікаційні технології, як сукупність сучасних методів і засобів отримання й опрацювання даних трансформуються у важіль підвищення ефективності навчально-виховного процесу та управління ним. Враховуючи вимоги сьогодення, вчитель початкової школи зобов’язаний засвоїти основи економічних знань, мати високу загальну культуру, володіти вміннями організаційної та виховної роботи, іноземною мовою, виявляти ініціативу, бути відповідальним, прагнути до самовдосконалення і самоосвіти, впроваджувати інновації і , що дуже важливо , набути навичок роботи з комп’ютерною технікою.

Тому застосування інформаційно-комунікаційних технологій при підготовці майбутнього вчителя технології не повинно обмежуватися лише вивченням тільки самого предмета, а має проникати і в гуманітарні навчальні дисципліни. Уявлення про можливості використання ІКТ потрібно формувати в процесі вивчення всього циклу навчальних дисциплін, незалежно від їх специфіки; обсяг відомостей про ІКТ та їх зміст повинні бути значно диференційованими відповідно до спрямованості навчання. Серед найбільш плідних застосувань комп’ютера в навчанні

Ю.І. Машбиць виокремлює такі:

– використання його як засобу управління навчальною діяльністю;

– забезпечення індивідуального навчання “в масовому порядку”;

– великі можливості реалізації проблемного навчання;

– формування творчого мислення школярів, готовності їх до творчої

праці в умовах науково-технічного прогресу та інформатизації суспільства. Проведений аналіз наукової, психолого-педагогічної та методичної літератури (психолого-педагогічні аспекти інформатизації навчання досліджувалися у працях В.П. Безпалька, Л.І. Білоусової, М.І. Жалдака, Ю.О. Жука, Ю.І. Машбиця, С.А. Ракова, О.В. Співаковського, Н.Ф. Тализіної та ін.; можливості реалізації дидактичних функцій комп’ютерно орієнтованих засобів навчання при вивченні шкільних курсів розглядали Т.В. Габай, О.А. Гончарова, К.А. Зуєв, О.А. Кузнєцов, В.М. Монахов, Н.В. Морзе, О.І. Шиман та ін.) показав, що для здійснення успішної педагогічної діяльності майбутній вчитель у процесі навчання в педагогічному вищому навчальному закладі має набути (на певному рівні) суспільно значущих, загальнопрофесійних та інформатичних компетентностей.

В сучасній освіті потрібні викладачі, які володіють знаннями та вміннями для використання інформаційних і телекомунікаційних технологій у своїй професійній діяльності, сформованими інформатичними компетентностями. Для розв’язання цього завдання потрібен викладач, який має достатньо сформовані компетентності в галузі інформаційно-комунікаційних технологій. Сьогодні викладач втратив монополію на знання і змушений змінити власні компетентності, наприклад, навчитися організовувати доступ до інформаційних ресурсів, користуватися паролем, електронним журналом, проводити тестування тощо. Перешкодами на шляху особистісного розвитку викладача та його професійного зростання є не нестача часу, а пріоритетність формування нових компетентностей. Тому з точки зору підготовленості майбутнього фахівця до виконання своєї професійної діяльності та враховуючи специфічність і комплексність педагогічного процесу в початковій школі, зупинимось на проблемах формування інформатичних компетентностей та основ інформатичної культури саме майбутніх викладачів.

Страницы: 1 2 3 4 5 6Складові моделі інклюзивної освіти
Командний підхід Задоволення індивідуальних потреб дітей Співпраця з батьками Створення сприятливої атмосфери в дитячому колективі Командний підхід Запорукою успішної реалізації моделі інклюзивної ос ...

Методи емпіричного дослідження
Вивчення психіки дитини становить складне завдання науковців, а також вихователів дитячих закладів. Засобами психологічного дослідження виступають методи — певні шляхи донору наукових фактів, які пот ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net