Організація фахової підготовки майбутнього вчителя засобами інформаційно-комунікаційних технологій

Педагогіка: історія і сьогодення » Використання інформаційних технологій в підготовці майбутнього вчителя технологій » Організація фахової підготовки майбутнього вчителя засобами інформаційно-комунікаційних технологій

Сторінка 2

На сучасному етапі розвитку та застосування інформаційно-комунікаційних технологій у педагогіці відбувається трансформація змісту професійної освіти на всіх її ступенях, перегляд організаційних форм навчальної роботи, що склалися: збільшення частки самостійної індивідуальної та групової роботи слухачів, відхід від традиційного уроку з переважанням пояснювально-ілюстративного методу навчання, збільшення обсягу практичних і лабораторних робіт пошукового і дослідного характеру, позааудиторних занять, використання інноваційних технологій, що стали обов’язковою складовою цілісного навчального процесу. У школі широко застосовуються інформаційно-комунікаційні технології, що спонукає до зміни змісту підготовки майбутнього вчителя. Є дві позиції розгляду проблеми використання нових інформаційних технологій. Одна з них – сучасний викладач повинен вміти використовувати комп’ютерні засоби, адже це є невід’ємною складовою його професійних умінь. Саме тому високий рівень оволодіння новими інформаційними технологіями визначає готовність до втілення педагогічних технологій та здійснення інноваційної діяльності. Другою важливою позицією є те, що застосування сучасних комп’ютерних засобів допомагає розвивати гнучкість мислення викладача, підштовхує до систематичного оновлення знань, самоосвіти. Реалізація здійснюється завдяки різноманітності педагогічних програмних засобів, які використовуються, застосуванню довідкових та інформаційно-пошукових систем, широких можливостей комп’ютерної техніки. Однак система знань, навичок та умінь стосовно роботи з апаратними та програмними засобами, орієнтованими на фахову діяльність, повинна засвоюватися майбутніми викладачами в стислі терміни навчання. Це потребує пошуку нових підходів та знаходження внутрішніх резервів для інтенсифікації процесу навчання інформаційних технологій у педагогічних вищих навчальних закладах, які б ґрунтувалися на особистісно орієнтованих концепціях підготовки фахівців. При цьому першочергового значення набувають завдання формування змісту навчальних комп’ютерних курсів відповідно до фахової спрямованості навчання, вдосконалення сучасних технологій навчання, які б забезпечували поряд з істотним підвищенням теоретичної та практичної підготовки студентів подальшу методологічну орієнтацію процесу навчання на підтримання та розвиток особистісного потенціалу кожного окремого студента.

Аналіз стану реального навчального процесу у вищих педагогічних навчальних закладах дав змогу виявити суперечність між вимогами суспільства до підготовки сучасного вчителя початкової школи, здатного до використання комп’ютерно орієнтованих засобів навчання у своїй професійній діяльності, і практикою підготовки студентів. Під час навчання комп’ютер розглядають переважно як об’єкт вивчення, не акцентуючи увагу на тому, що він є потужним засобом навчання, використання якого допоможе вчителевi вирішувати дидактичні та методичні завдання на якісно вищому рівні.

Враховуючи швидкі темпи оновлення засобів сучасних інформаційно- комунікаційних технологій (за деякими дослідженнями, цей період становить 3,5–5 років), тенденцію до зменшення періоду застарівання фактичного матеріалу, подальшого дослідження потребує питання формування в майбутніх викладачів інформатичних компетентностей. Для ефективного використання комп’ютерних технологій у навчальному процесі студенти педагогічних факультетів мають опанувати основи необхідних знань і накопичувати особистий досвід з практичного використання комп’ютерних технологій, мати загальнокультурну і методичну підготовку з їх застосування в навчальному процесі. Випускник педагогічного вузу має бути грамотним користувачем персонального комп’ютера, який володіє навичками варіативного використання різного програмного забезпечення. Також він повинен мати достатню базу знань, умінь, навичок і виражену мотивацію до постійного вдосконалення своїх знань. Це стосується і педагогічних програмних засобів, які спеціально розроблені чи адаптовані для застосування в навчальному процесі.

Страницы: 1 2 3 4 5 6Експериментальне дослідження розвитку соціальної активності молодших школярів на уроках трудового навчання в початкових класах
Як показали наші дослідження, у практиці трудового навчання недостатньо розкрито цілісне бачення виробничої діяльності. Дуже слабкий зв’язок трудового навчання з іншими навчальними дисциплінами. Не з ...

Педагогічна система Яна Амоса Коменського
Життя, педагогічна діяльність і теоретична спадщина Яна Амоса Коменського. Коменський і демократичний рух ХУІІ ст. Основні риси і суперечності світогляду. Педагогічна теорія Коменського як частка пла ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net