Стан розробленості проблеми у практиці роботи вищих навчальних закладів

Сторінка 1

Інформаційні технології набувають усе більшого поширення в різних сферах освітньої та професійної діяльності. Їхні невичерпні можливості, розвиток комп’ютерних систем зв’язку сприяють формуванню інформаційного суспільства й висувають нові вимоги до освіти молодого покоління. Підготовка студентів педагогічних факультетів повинна відбуватися з урахуванням досягнень і перспектив розвитку техніки й технології. Удосконалення рівня технологічної діяльності майбутніх педагогів з використанням інноваційних методів навчання передбачає врахування їхніх індивідуальних особливостей, закладає фундамент самоосвіти і саморозвитку. Використання комп'ютера як інформаційного, навчального та контролюючого технічного засобу сприяє вдосконаленню традиційних методик вивчення спеціальних дисциплін. В останні роки в Україні та за її межами досліджуються психолого-педагогічні проблеми застосування в навчальному процесі інформаційних технологій (Ю.Н. Горошко, Р.Н. Гуревич, М.І. Жалдак, О.П. Жильцов, Ю.С. Жук, І.П. Забара, Н.С. Морзе, Т.Г. Олійник, А.К. Пеньков, Є.О. Смирова, М.В. Юсупова та ін.). Питанням застосування мультимедійних технологій в освіті присвячено роботи українських та зарубіжних науковців, зокрема, М.Ю. Кадемії, Г. Кедровичa, О. Пєхоти, Г. Селевка, С.О. Сисоєвої, Л.В. Солов’йової, І. Роберт. Особливості використання інформаційно-комунікативних технологій відображено в роботах І.Н. Альохіна, В.С. Горбенка, Г. Н. Рубіна, Т. С. Сергеєва та багатьох інших учених-педагогів.

Виходячи із необхідності приведення системи освіти у відповідність до рівня розвитку науки і техніки; підготовки молоді до самовдосконалення в сучасному інформатизованому суспільстві; теоретичної і практичної актуальності й значущості проблеми підготовки студентів інженерно-педагогічних факультетів до конструкторсько-технологічної діяльності у процесі вивчення спеціальних дисциплін швейного виробництва, а також недостатньої її розробленості в педагогічному та методичному аспектах було обрано тему статті. Нами визначено необхідні знання, вміння та навички, що є необхідними для успішного опанування студентами використання інформаційних технологій. Проте ефективність навчального процесу забезпечується системою дидактичних умов і сучасних засобів, які допомагають урізноманітнити заняття, зробити їх пізнавальними і більш цікавими, організувати самостійну роботу. Використання інформаційних технологій повинно бути своєрідним доповненням для підвищення ефективності навчання.

У сучасних умовах досить розповсюдженим є впровадження комп’ютера для створення підручників нового типу, так званих інформаційно-предметних комплексів. Такий електронний підручник з технологій може складатися з таких модулів. Перший модуль містить робочу програму курсу й повний конспект лекцій. Наступний модуль дає можливість ознайомитися зі змістом, метою, завданнями, методичними вказівками до виконання кожної лабораторно-практичної чи практичної роботи. Третій модуль містить контрольні запитання, завдання до кожної теми курсу. У наступному модулі подано перелік індивідуальних навчально-дослідних завдань; зміст запитань екзаменаційних білетів та задач. Вважаємо, що до такого підручника доцільно запропонувати додаткові наочні зображення, необхідні інструкційні карти, презентації, елементи мультимедійних технологій.

Мультимедійні засоби навчання дозволяють об'єднувати в одній програмно-технічній системі текст, звук, відеозображення, графічне зображення та анімацію. Досить різноманітними є дидактичні можливості та методичні варіанти застосування цих технологій. Їх можна використовувати перед вивченням чи після вивчення навчальної теми, на початку або наприкінці заняття, повністю або окремими фрагментами, у поєднанні з іншими засобами навчання і т. п.

Страницы: 1 2 3Проблеми в організації наступності у роботі дошкільних закладів та початковій школі
Критерієм нормальної адаптованості дитини до шкільного навчання є її позитивне ставлення до школи, розуміння пояснюваного вчителем навчального матеріалу, самостійність, здатність зосереджувати увагу ...

Теоретичні основи поняття педагогічної інновації та передового педагогічного досвіду
Педагогічний досвід –– це система педагогічних знань, умінь і навичок, способів здійснення творчої педагогічної діяльності, емоційно-ціннісних ставлень, здобутих у прощ практичної навчально-виховної ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net