Стан розробленості проблеми у практиці роботи вищих навчальних закладів

Сторінка 2

Значна частина мультимедіа має містити образну або умовно-графічну документально достовірну навчальну інформацію та наукову їх інтерпретацію.

Інформаційні технології (мультимедіа) звільняють викладача від тривалих пояснень, наприклад, про особливості костюма певного сучасного стилю одягу, оскільки це достатньо повно розкрито за допомогою екранних і звукових засобів: є можливість поєднати не лише кольорові, яскраві та реальні зображення костюмів, а й супроводжувати зображення багатоаспектною довідковою текстовою інформацією, відповідними музичними вставками, телевізійними кліпами. Перед виконанням практичних робіт можна подати перелік можливих способів їх технологічних обробок, а студент самостійно повинен вирішувати, який саме спосіб обрати. Отже, завдяки документальному зображенню й концентрованості викладу теоретичних відомостей студенти засвоюють значний обсяг навчальної інформації за порівняно короткий час.

Комп'ютерні технології підвищують якість наочності в навчальному процесі, зокрема на лекціях У результаті використання сучасних інформаційних технологій проявляється одна із основних переваг — можливість інтерактивності. Студенти можуть індивідуально змінювати налаштування, вивчати результати, а також відповідати на запити програми, встановлювати швидкість подання матеріалу, число повторень та інші параметри; впливати на засвоєння матеріалу, пристосовуючи навчальний процес під власні індивідуальні здібності та можливості. А це дозволяє в певних межах керувати надходженням інформації.

За допомогою інформаційних технологій студенти можуть ознайомитися з етапами проектування виробів на виробництві; обладнанням цехів, дільниць та з виконанням різних операцій на швейному підприємстві. Проглянувши відеофрагменти з основ організації конструкторської діяльності, вони можуть проаналізувати сучасні форми одягу з урахуванням основних інженерно-виробничих і художньо-естетичних вимог; використовувати закономірності формоутворення костюма, добирати доцільні методи технологічної обробки. Крім того, студенти повинні бути обізнані з використанням інформаційних технологій.

Одним із важливих компонентів сучасного виробництва є системи автоматизованого проектування (САПР). До найвідоміших належать програма перетворення формату деталей, система створення розкладок, програма дизайну в тривимірних координатах. Використання комп'ютерної графіки в процесі проектування деталей значно полегшує процес її виготовлення та оформлення на неї технічної документації, звільняючи конструктора від трудоємних графічних операцій, скорочує термін виготовлення деталі.

На ефективність навчального процесу кардинально впливає застосування сучасних засобів обчислювальної техніки. На заняттях в майстернях для вирішення конструкторських задач, проведення обчислень, побудови таблиць рекомендована прикладна програма Excel. Використання цієї програми скорочує витрати часу для складання технологічних, інструкційних карт під виготовлення деталей. Після вивчення тем, розділів відповідно до навчальної програми для контролю якості знань студентів доцільно проводити тестування. Актуальними є сучасні програми, які працюють у середовищі Windows. Залежно від особливостей теоретичного матеріалу можна використовувати різні форми тестових завдань: закрита, відкрита, на відповідність, на правильну послідовність і на причино-наслідковий зв'язок. При цьому, комп'ютерна система тестування повинна забезпечувати такі можливості: проведення роздільного тестування за декількома темами в рамках одного тесту; забезпечення випадкового вибору заданого числа питань з повного тесту; введення обмежень на припустимий час тестування; представлення (супровід) питання малюнком, аудіо- або відеофрагментом; проведення як відкритого варіанта тестування (користувачу показуються результати його тестування), так і закритого (без показу результатів); вибір режиму тестування – без повернення або з поверненням до попереднього запитання; відображення користувачу контрольної інформації про кількість запитань у тесті, номера поточного питання, кількості правильних відповідей; керований дизайн тесту (колір і зображення екрана), використання різних шрифтів для формування питань і варіантів відповідей тощо.

Страницы: 1 2 3Петриківський розпис як один із давніх видів народного декоративно-ужиткового мистецтва і його значення в культурній спадщині України
Яскравою сторінкою увійшов декоративний розпис в історію культури українського народу. Село Петриківка Дніпропетровської області стало одним з найвідоміших його центрів завдяки своєрідному мистецтву ...

Місце графічних технік в навчальних програмах з образотворчого мистецтва
Автором дослідження був проведений аналіз основних навчальних програм з образотворчого мистецтва для середніх шкіл для визначення загального рівня досліджуваності і стану практики з питання вивчення ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net