Мапа сайту

Педагогіка: історія і сьогодення

      L Особливості логопедичної роботи з дорослими при афазії
           L Короткі історичні відомості про афазію
           L Симптоматика і механізми виникнення афазії 2
           L Нейропсихологічна класифікації афазії А. Лурія
           L Принципи корекційної роботи при еферентній моторній афазії 2 3 4
           L Корекційно-педагогічна робота при акустико-мнестичній афазії 2 3
      L Громадянське виховання старшокласників у великій Британії 2 3 4 5 6 7 8 9
      L Застосування винахідницьких задач при вивченні курсу "Біологія"
           L Творчий розвиток учнів 2
           L Біологічні задачі та їх використання для творчого розвитку дитини 2
           L Класифікація біологічних задач
           L Використання творчих задач на уроках біології 2 3
           L Методика розв`язування винахідницьких задач 2 3
           L Приклади винахідницьких задач 2
      L Поняття педагогічної майстерності
           L Поняття майстерності
           L Елементи педагогічної майстерності 2 3
           L Деякі шляхи формування педагогічної майстерності
           L Психолого-педагогічна підготовка майбутнього вчителя
           L Значення прикладних знань і навчань в удосконалюванні педагогічної майстерності
      L Формування умінь використовувати лексичний повтор як засіб міжфразного зв’язку
           L Текст і проблема зв’язності 2 3 4 5 6 7 8
           L Мовні засоби вираження зв’язності тексту. Лексичний повтор як засіб зв’язку 2 3 4 5 6
           L Ретроспективний аналіз питання лінгвістики тексту в методичній та навчальній літературі 2 3 4 5 6 7 8
           L Психолого-лінгвістичні основи розвитку мовлення учнів початкових класів 2 3 4 5
           L Вміння учнів виявляти і використовувати лексичний повтор як засіб міжфразного зв’язку в заданих висловлюваннях навчального типу 2 3 4 5
           L Аналіз сформованих в учнів умінь використовувати лексичний повтор при побудові зв’язних висловлювань 2 3
           L Зміст та програма експериментального навчання 2 3
           L Система вправ для формування в учнів четвертого класу умінь використовувати лексичний повтор як засіб міжфразного зв’язку 2 3 4 5 6
           L Використання лексичного повтору у ролі засобу міжфразного зв’язку на уроках розвитку зв’язного мовлення 2 3 4 5 6 7
      L Розвиток творчих здібностей учнів на уроках математики
           L Проблема здібностей в психології 2 3
           L Поняття математичних здібностей та їх структура
           L Психологічний аналіз учбових задач 2 3
           L Проблемні задачі як засіб розвитку творчих здібностей учнів 2 3
           L Побудова нестандартних уроків як акцентуація розвитку творчих здібностей 2
      L Програма гуртка журналістики 2 3
      L Система професійно-технічної освіти України
           L Професійно-технічна освіта
           L Ступневість професійно-технічної освіти 2
           L Концепція професійної освіти України 2 3
           L Проблеми, на розв’язання яких спрямована концепція
           L Система технічної освіти 2 3
           L Адаптація професійної освіти України в європейський освітній простір 2
      L Використання ділової гри на тему "Економічна оцінка родючості ґрунтів " 2 3 4 5 6
      L Робота викладача економіки
           L Критичний аналіз бази практики
           L Особливості навчального контингенту
           L Викладацька діяльність. Опис обраних форм і методів 2 3 4 5 6 7 8
      L Становлення і розвиток вищої освіти на Україні
           L Становлення вищої освіти на Україні у XVI–XVII ст 2 3
           L Києво-Могилянська академія 2
           L Бібліотека Києво-Могилянської академії
           L Гуманістичні засади внутрішнього життя Академії
           L Культурні зв’язки Києво-Могилянської академії
           L Києво-Могилянська академія та україно-білоруські культурні зв’язки
           L Зв’язки Академії з Молдавією і Валахією
           L Зв'язки Києво-Могилянської академії з іншими країнами 2
      L Мовна культура педагога вищої школи
           L Формування мовної культури викладача вищої школи на рівні магістерської підготовки 2
           L Вплив мовної культури педагога вищої школи на рівень культури та свідомості особистості студента
           L Роль самопідготовки та самовдосконалення у формуванні мовної культури педагога вищої школи 2
      L Методика підготовки майбутніх учителів початкових класів до формування естетичного досвіду молодших школярів
           L Вимоги до професійної підготовки вчителя початкових класів у контексті сучасних парадигм освіти 2 3 4 5 6 7
           L Психолого-педагогічні особливості формування естетичного досвіду молодших школярів 2 3 4 5
           L Проблема підготовки вчителя до формування естетичного досвіду дитини: ґенеза становлення й розвитку 2 3
           L Рівні готовності майбутніх учителів початкових класів до формування естетичного досвіду молодших школярів 2 3 4 5 6 7 8 9
           L Педагогічні умови ефективної підготовки майбутніх учителів початкових класів до формування естетичного досвіду молодших школярів 2 3 4 5 6 7 8
           L Підготовка студентів до розширення естетичних знань учнів 2 3 4 5
           L Розвиток здатності майбутніх учителів початкових класів до естетико-виховного впливу на аксіосферу учнів 2 3 4 5 6 7
           L Формування готовності майбутніх фахівців до забезпечення творчо-естетичної самореалізації дітей 2 3 4 5 6 7 8 9
           L Динаміка готовності майбутніх учителів початкових класів до формування естетичного досвіду молодших школярів 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
      L Вивчення української мови в сучасній школі
           L Система вивчення іменників 2 3 4
           L Система вивчення прикметника 2 3 4
           L Система вивчення дієслова 2 3
           L Вивчення займенника 2
           L Вивчення прислівника 2
           L Вивчення числівника
           L Вивчення прийменника 2 3
      L Початкове навчання на комп'ютерах у школі
           L Загальне подання про пізнавальні процеси 2 3 4 5
           L Комп'ютерне навчання в початкових класах 2 3 4 5
           L Використання комп'ютера на уроках 2
           L Програми “Графічний редактор для молодших школярів” і “лого" 2 3
           L Проведення дослідно-експериментальної частини дослідження 2 3
      L Принципи організації та побудови освіти в Україні 2 3 4 5 6 7
      L Фундаменталізація освіти 2 3
      L Проблема соціально-педагогічної підтримки дітей з обмеженими функціональними можливостями
           L Теоретичні підходи до визначення проблеми підтримки дітей з обмеженими функціональними можливостями 2 3 4
           L Досвід реалізації західних та вітчизняних моделей щодо підтримки дітей з обмеженими функціональними можливостями 2 3 4 5
           L Аналіз "моделі культурного плюралізму" щодо підтримки дітей з обмеженими функціональними можливостями 2
           L Аналіз "університету як інтеграційного поля" для щодо підтримки дітей з обмеженими функціональними можливостями 2 3 4
      L Використання інформаційних технологій в підготовці майбутнього вчителя технологій
           L Інформаційні технології – сутність, принципи та їхня характеристика 2 3 4 5
           L Методи та засоби реалізації професійно-педагогічної підготовки студентів до використання ІКТ в майбутній фаховій підготовці 2 3 4 5 6
           L Організація фахової підготовки майбутнього вчителя засобами інформаційно-комунікаційних технологій 2 3 4 5 6
           L Стан розробленості проблеми у практиці роботи вищих навчальних закладів 2 3
           L Педагогічні умови підготовки майбутніх вчителів до використання ІКТ у майбутній професійній діяльності 2 3 4 5 6 7 8
      L Розвиток у старших дошкільників мовленнєво-комунікативних навичок розповіді
           L Сутність поняття «розповідь» в педагогічній та лінгвістичній літературі 2 3
           L Аналіз мовленнєвих навичок дітей старшого дошкільного віку створювати розповідь 2 3 4
           L Методичні рекомендації розвитку у старших дошкільників мовленнєво-комунікативних навичок розповіді 2
      L Концепція підручника та його структуризація 2 3 4 5 6 7
      L Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності
           L Інновації в освіті
           L Передовий педагогічний досвід і впровадження досягнень педагогічної науки 2 3 4 5
           L Підвищення кваліфікації вчителів та їх атестація 2 3 4 5 6
      L Екологічна освіта та виховання населення як запорука чистого довкілля
           L Історія 2
           L Екологічна освіта і виховання в Україні 2
           L Стратегічний напрямок розвитку сучасної системи освіти в Україні 2 3 4
      L Вивчення творчості кобзарів та лірників на уроках української літератури
           L З життя кобзарів та лірників 2 3
           L Kобзарі та лірники як народні співці-музиканти на україні 2 3 4
      L Проектування технологій навчання по темі "Мікроклімат виробничих приміщень" з курсу "Охорона праці"
           L Проектування плану викладу теми
           L Проектування контурного конспекту з теми «Мікроклімат виробничих приміщень»
           L Аналіз технічних і дидактичних засобів навчання
           L Проектування мотиваційних технологій навчання 2 3 4
      L Розвиток пізнавальної активності молодших школярів на уроках української мови
           L Розвиток пізнавальної активності у молодших школярів як педагогічна проблема 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
           L Формування пізнавальної активності школярів на уроках української мови 2 3 4 5 6 7 8
           L Експериментальна перевірка розвитку пізнавальної активності у молодших школярів на уроках української мови 2 3
           L Перевірка ефективності формування пізнавальної активності у молодшого школяра на уроках української мови в експериментальному дослідженні 2 3 4
      L Гендерна експертиза навчальних робочих програм як засіб впровадження гендерної рівності у навчальний процес ВНЗ
           L Зміст професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів 2 3 4 5 6
           L Гендерний підхід в системі підготовки педагогічних кадрів 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
           L Впровадження гендерних стандартів у фахову соціально-педагогічну підготовку 2 3 4 5 6 7 8
           L Критерії оцінки ефективності робочих навчальних програм 2 3 4
           L Гендерна експертиза робочих навчальних програм системи фахової підготовки майбутніх соціальних педагогів 2 3 4 5 6 7 8 9
      L Використання комп'ютера на уроках читання
           L Зміст уроків читання 2 3 4
           L Психолого-педагогічні особливості проведення уроків читання в початкових класах 2 3
           L Переваги і недоліки використання комп’ютера 2
           L Використання комп’ютерів вчителем початкових класів
           L Розробка дидактичних засобів для уроків читання 2 3
      L Принципи виробничого навчання
           L Закономірності професійної підготовки
           L Принципи виробничого навчання, їх характеристика 2 3 4 5 6 7 8 9
           L Умови та способи реалізації дидактичних принципів у виробничому навчанні 2
      L Про дружбу і товаришування 2 3 4
      L Формування навичок образотворчої діяльності у молодших школярів у процесі використання дидактичних ігор та цікавих вправ
           L Загальна характеристика ігрової діяльності молодших школярів 2 3 4
           L Класифікація дидактичних ігор у початковій школі 2 3 4 5
           L Використання дидактичних ігор на уроках образотворчого мистецтва 2 3
           L Педагогічні умови використання дидактичних ігор у процесі образотворчої діяльності учнів 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
      L Концепція морального виховання в початковій школі
           L Загальне поняття морального виховання в початковій школі 2 3
           L Вплив емоційності батьків на атмосферу в сім'ї
           L Спільна виховна робота школи, сім’ї і громадськості в початковій школі 2 3
           L Шляхи підвищення педагогічних знань батьків у сфері морального виховання 2 3
           L Прищеплення дитині здатності до співпереживання в процесі морального виховання в початковій школі
           L Прищеплення дитині любові до знань і рідної мови в процесі морального виховання в початковій школі 2 3
      L Формування здорового способу життя за допомогою методів самоаналізу та самоконтролю
           L Особливості формування здорового способу життя учнів ПТНЗ 2 3 4 5 6 7
           L Методи самоаналізу та самоконтролю як ефективний метод у процесі формування здорового способу життя учнів ПТНЗ 2 3
           L Виховний захід для учнів птнз на тему: «Формування звичок здорового способу життя» 2 3 4 5
      L Моральне виховання учнів на уроках образотворчого мистецтва в початковій школі
           L Проблема морального виховання у психолого-педагогічній літературі
           L Сутність морального виховання 2 3
           L Форми і методи морального виховання особистості
           L Особливості організації морального виховання у початковій школі 2 3 4 5 6 7 8
           L Здійснення морального виховання у практичній роботі вчителя на уроках образотворчого мистецтва в початковій школі 2 3 4
      L Педагогічні засади вчення С.Ф. Русової
           L Життя та діяльність С.Ф. Русової 2
           L Значення гармонійного виховання людини 2 3
           L Дидактика, як мистецтво навчати 2
           L Позашкільна та дошкільна освіти
           L Софія Русова про вчителя національної школи 2 3
      L Формування інформаційного пакету спеціальності "Облік і аудит"
           L Болонський процес, передумови виникнення, його організація 2 3
           L Впровадження Болонського процесу 2 3 4 5 6
           L Європейська система перезарахування кредитів - ECTS 2
           L Інформаційний пакет спеціальності „бухгалтерський облік і аудит” 2 3
      L Модульно-розвивальне навчання у середній загальноосвітній школі
           L Сутність і місце модульно-розвивального навчання в сучасній загальноосвітній школі 2 3 4
           L Шляхи реалізації модульно-розвивального навчання у сучасній середній загальноосвітній школі 2 3 4 5
           L Умови ефективного наукового проектування програмово-методичного забезпечення модульно-розвивального навчання 2 3 4 5 6 7
           L Стан організації модульно-розвивального навчання 2 3
           L Досвід використання модульно-розвивального навчання 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
      L Організація виховної роботи з учнями в позаурочний час 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
      L Особливості системи контролю за навчально-виховним процесом у сучасній загальноосвітній школі
           L Здійснення контролю за навчально-виховним процесом у школі 2 3
           L Використання комп’ютерних технологій в управлінській діяльності директора школи 2
      L Деякі проблемы змісту юридичної освіти у вищих навчальних закладах 2
      L Громадянська освіта
           L Громадянська освіта в школі - зарубіжний досвід
           L Громадянська освіта в практиці роботи зарубіжної школи 2 3
      L Ознайомлення учнів з життям і творчістю М.П. Старицького
           L Мотивація навчання
           L Актуалізація опорних знань
           L Коментар відповідей та робіт студентів Короткий аналіз відповідей, виставлення оцінок 2 3 4
      L Впровадження систем управління навколишнім середовищем у ВНЗ
           L Мотивація до впровадження СУНС у ВНЗ 2 3 4 5
           L Перспективи створення інтегрованих систем управління ВНЗ 2 3
      L Організація продуктивної самостійної діяльності молодших школярів у навчальному процесі сучасної початкової школи
           L Самостійна діяльність в процесі розвитку дитини як наукова проблема 2 3
           L Самостійна робота як метод навчання: характеристика основних понять проблеми 2 3 4
           L Психолого-педагогічні особливості самостійної учбової діяльності молодших школярів 2 3 4 5
           L Загальна характеристика досвіду використання самостійної учбової діяльності молодших школярів 2 3 4
           L Пошук шляхів вдосконалення самостійної навчально-пізнавальної діяльності молодших школярів; актуальні проблеми і знахідки 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
      L Психологічні особливості важковиховуваних дітей
           L Причини появи важких дітей і підлітків
           L Особливості педагогічної запущеності дошкільнят і молодших школярів
           L Специфіка роботи вчителя з різними категоріями важких підлітків 2
      L Формування культури мовлення молодших школярів під час вивчення рідної мови
           L Загальна характеристика особистості молодшого школяра
           L Мовна діяльність молодших школярів
           L Вимоги до мовлення учнів
           L Методика вивчення самостійних частин мови 2 3 4 5
           L Методика ознайомлення зі службовими словами
           L Характеристика поняття «Культура мовлення»
           L Удосконалення мовленнєвого розвитку молодших школярів 2 3 4
      L Методика розвитку мовлення і навчання грамоти дітей дошкільного віку
           L Прийоми навчання творчого розповідання 2 3
           L Самостійне складання дітьми казок
      L Види та особливості дитячої обдарованості у навчально-виховному процесі
           L Поняття і визначення обдарованості у дітей 2
           L Види обдарованості 2 3
           L Особливості навчання обдарованих дітей 2 3 4 5
           L Роль педагога у навчанні обдарованих дітей 2
      L Вивчення структурно-семантичних аспектів тексту 2 3 4 5 6 7
      L Головні принципи навчання 2 3 4 5 6
      L Новітні засоби діагностування готовності дітей до школи
           L Поняття психологічної готовності до навчання 2 3
           L Зарубіжні дослідження проблеми 2
           L Критерії оцінки готовності дітей до школи 2
           L Засоби діагностування готовності дітей до школи 2 3 4 5 6
      L Нетрадиційні форми навчання школярів на уроках української мови та літератури 2 3 4
      L Проведення уроку історії по темі "Київська Русь за наступників Ярослава. Володимир Мономах" 2 3
      L Методи та технології інтерактивного навчання
           L Синтез думок
           L Фронтальні технології інтерактивного навчання 2
      L Особливості розвитку взаємин дітей старшого дошкільного віку
           L Аналіз психолого – педагогічної літератури з проблеми дослідження 2
           L Формування особистісних якостей у дитини-дошкільника 2
           L Засвоєння етичних норм
           L Емоційно-мотиваційна регуляція поведінки 2 3
           L Формування культури поведінки у старших дошкільнят 2
           L Емпіричне дослідження динаміки розвітку культури поведінки дітей дошкільного віку 2 3 4 5
      L Фізичне виховання дітей молодшого шкільного віку
      L Педагогічна робота з шестирічними дітьми
           L Мета залучення шестирічних дітей до шкільного життя 2
           L Реформування освіти в Україні 2 3 4
           L Перший клас для шестирічних дітей початкового ступеню школи 2
           L Яким вимогам повинен відповідати педагогічний процес 2 3
           L Граматичний аспект формування мовленнєвих умінь 2
      L Розвиток зв’язного мовлення молодших школярів при вивченні теми "Прислівник"
           L Сутність і структура зв’язного мовлення молодших школярів 2 3 4 5 6 7
           L Реалізація принципу розвитку мовлення на уроках української мови в початковій школі 2 3 4 5
           L Програмові вимоги до вивчення теми «Прислівник» у початкових класах 2 3 4
           L Методичне забезпечення вивчення прислівника в початковій школі 2 3 4
           L Відбір вправ з розвитку мовлення учнів при вивченні теми «Прислівник» 2 3 4
           L Експериментальна перевірка ефективності розвитку мовлення школярів при вивченні теми «Прислівник» 2 3 4 5
      L Поняття, цілі, особливості наукової творчості студентів
           L Особливості, цілі і завдання наукової творчості
           L Рівні творчого потенціалу студентів 2
      L Проблема учнівського самоврядування на сучасному етапі розвитку школи 2 3 4
      L Система моніторингових досліджень навчальних досягнень учнів на уроках фізики 2 3 4 5 6 7
      L Становлення виконавської школи гри на оркестрових інструментах
           L Історично-культурологічні передумови появи духових інструментів 2 3
           L Військові традиції в становленні сучасного духового оркестру 2 3 4 5
           L Музично-педагогічні аспекти становлення професійного вітчизняного духового виконавства 2 3 4
           L Основні музично-виконавські прийоми навчання духовика 2 3 4 5
           L Зміст та сутність комплексної методики освоєння духових інструментів 2 3
           L Сучасні технічні засоби удосконалення гри на духових інструментах 2 3
           L Історично-педагогічні аспекти діяльності кафедри духових та ударних інструментів НМАУ ім. П.І.Чайковського 2 3
           L Кафедра духових інструментів ОДМА ім. А.В.Нежданової в контексті становлення вітчизняної виконавської школи 2
           L Музично-педагогічні та мистецькі школи духового виконавства Слобожанщини 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
      L Фізичне виховання
           L Засоби фізичного виховання 2 3
           L Методи фізичного виховання 2
           L Система фізичного виховання 2 3 4
           L Задачі, принципи фізичного виховання 2 3 4 5 6 7 8
           L Сила як рухова якість людини. Основи методики розвитку сили 2 3 4
           L Витривалість як рухова якість людини. Основи методики розвитку витривалості 2 3
           L Загальна характеристика гнучкості 2 3
           L Бистрість як рухова якість людини. Основи методики розвитку бистрості 2
           L Соціальні функції спорту 2 3 4
           L Соціально-політичні і правові аспекти олімпійського спорту 2 3 4
      L Розробка педагогічного курсу професійного виховання "Механізми та елементи трансмісії"
           L Характеристика професійного навчання машинобудівного профілю 2 3 4
           L Методи професійного навчання 2 3 4 5
           L Системи професійно-технічного навчання
           L Конструювання педагогічних технологій по темі «Механізми та елементи трансмісії» 2 3 4
           L Поняття про уроки виробничого навчання 2 3 4
      L Перевірка і оцінювання результатів навчання інформатики 2 3 4 5 6
      L Формування музично-інтелектуальних умінь учнів молодших класів
           L Сутність поняття музично-інтелектуальних умінь школярів молодшої школи 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
           L Критерії та рівні сформованості музично-інтелектуальних умінь молодших школярів 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
      L Викладання основ петриківського розпису в школі
           L Петриківський розпис як один із давніх видів народного декоративно-ужиткового мистецтва і його значення в культурній спадщині України 2 3 4 5
           L Дидактичний аналіз різних трудових прийомів у зображеннях петриківського розпису 2 3 4 5 6 7
           L Особливості календарно-тематичного планування з курсу "Основи петриківського розпису" 2
           L Обгрунтування змісту і структури програми навчального курсу 2 3
           L Реалізація змісту навчальної програми в поурочному плануванні 2 3 4 5
           L Педагогічний експеримент. Об'єкт і предмет дослідження 2 3 4 5
           L Санітарно-гігієнічні норми та правила безпечної роботи при виконанні петриківського розпису 2 3
      L Роль гри під час навчання фонетики англійської мови
           L Труднощі навчання іноземної мови в молодшій школі 2 3
           L Психологічні особливості дітей молодшого шкільного віку
           L Психолого-педагогічне обґрунтування доцільності використання ігор на уроках іноземної мови
           L Основи технології ігрових форм навчання 2
           L Застосування гри на уроках англійської мови на початковому етапі навчання 2
           L Використання ігор при навчанні фонетиці англійської мови 2
      L Формування комунікативних умінь і навичок у молодших школярів
           L Сутність комунікативно-мовленнєвих умінь учнів 2 3 4 5 6
           L Особливості комунікативно-мовленнєвої діяльності учнів початкової школи 2 3 4 5
           L Формування комунікативно-мовленнєвих умінь у контексті сучасної методики у 4 класі 2 3 4 5 6 7
           L Розвиток комунікативно-мовленнєвих умінь і навичок на уроках української 2 3 4
           L Перевірка ефективності формування комунікативно-мовленнєвих умінь молодших школярів 2 3 4 5 6
      L Формування самомоніторингових процесів в старшому дошкільному віці
           L Вивчення проблеми саморегуляції та самомоніторингу своєї поведінки в психологічних дослідженнях 2 3 4
           L Розвиток у дітей старшого дошкільного віку дій самоконтролю та самомоніторингу
           L Індивідуальні особливості розвитку самоконтролю та саморегуляції старших дошкільників
           L Основні напрямки оптимізації психічного розвитку дитини-дошкільника 2 3
           L Методи та ігри для розвитку самомоніторингових процесів поведінки дошкільнят 2 3 4 5
      L Формування самоосвітньої компетентності учнів
           L Програма формування самоосвітньої компетентності учнів 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
           L Пам'ятки з організації самоосвітньої компетентності учнів 2 3
           L Робота с комплексними ідеями
           L Інтелектуальні вміння 2 3 4
      L Основні риси та якості педагога в сучасній школі 2
      L Шляхи вдосконалення проблеми оцінювання в навчальному процесі початкової школи
           L Історія проблеми 2
           L Педагогічне оцінювання у навчально-виховному процесі, його структура та функції 2
           L Психолого-педагогічні засади розв'язання проблеми в інноваційній технології оцінювання 2
           L Обґрунтування принципів оцінювання знань, умінь, навичок молодших школярів
           L Критерії наукового проектування системи оцінювання навчальних досягнень шестирічних першокласників 2
           L Авторські пропозиції та їх результативність 2 3
      L Формування екологічних цінностей за допомогою методу освічення та переконання
           L Особливості екологічного виховання учнів ПТНЗ
           L Метод освічення та переконання як засіб екологічної освіти в ПТНЗ 2 3
           L Виховний захід для учнів ПТНЗ по темі «Природа наш дім» 2 3
      L Соціально-педагогічні умови формування відповідального ставлення до власного здоров’я у старших підлітків
           L Проблема формування відповідального ставлення до власного здоров’я у дітей як одна із найважливіших проблем сучасної школи 2 3 4 5
           L Завдання і складові здорового способу життя 2 3 4 5 6 7 8
           L Психофізіологічні особливості старших підлітків 2 3 4
           L Основні соціально-педагогічні умови формування відповідального ставлення до власного здоров’я у старших підлітків 2 3 4 5 6 7
           L Експериментальне вивчення та перевірка соціально-педагогічних умов формування відповідального ставлення учнів до власного здоров’я 2 3 4 5 6 7 8 9 10
           L Програма формування відповідального ставлення до власного здоров’я старших підлітків 2 3 4 5 6 7 8 9
           L Методичні рекомендації для педагогічних працівників та батьків щодо формування відповідального ставлення до власного здоров’я у старших підлітків 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
      L Методичні аспекти вивчення зі школярами технології виготовлення панно із соломки
           L Місце панно із соломки в системі декоративно-прикладного мистецтва 2
           L Технологія виконання панно із соломки 2 3 4
           L Форми організації занять у художньому гуртку: факультатив, предметний гурток, консультація, екскурсія 2 3 4 5
      L Дидактичний проект підготовки фахівця "економіст" з поглибленою розробкою технологій навчання по темі: "Аналіз використання основних фондів та виробничих потужностей"
           L Аналіз професійної діяльності фахівця
           L Проектування кваліфікаційної характеристики фахівця 2 3 4
           L Розробка змісту професійної підготовки фахівця 2 3
           L Постановка оперативних цілей по темі «Аналіз використання основних фондів та виробничих потужностей» дисципліни «Техніко-економічний аналіз» 2
           L Проектування дидактичних матеріалів по темі «Аналіз використання основних фондів та виробничих потужностей» 2 3
           L Проектування мотиваційних технологій навчання 2 3 4
      L Значення релігійних організацій у соціалізації підростаючого покоління
           L Проблема впливу релігійних організацій у соціалізації підростаючого покоління
           L Типи релігійних організацій 2 3 4 5
           L Соціальні функції релігійних організацій 2
           L Позитивний вплив на соціалізацію підростаючого покоління
           L Негативний вплив на соціалізацію підростаючого покоління 2 3 4
           L Статистичні дані релігійних організацій 2 3 4 5 6 7 8
      L Формування екологічної культури молодших школярів у ході роботи кружка "Юний еколог"
           L Шляхи до високої екологічної культури 2 3
           L Екологічна освіта молодших школярів
           L Педагогічні основи формування екологічної культури
           L Позакласна робота по формуванню екологічної культури молодших школярів
           L Еколого-краєзнавча робота з молодшими школярами
           L Досвід організації гурткової роботи з молодшими школярами
           L Гурткова робота в системі екологічного виховання молодших школярів 2
           L Досвід організації кружка "Юний еколог" у Губарівській середній школі Богодухівського району Харківської області 2 3
      L Важковиховуваність особистості та її причини
           L Сутність девіації і основні точки зору на її причини 2 3 4
           L Девіація як процес 2 3 4
           L Головні вияви девіантної поведінки 2 3 4 5 6 7
           L Соціальна детермінація девіантної поведінки молоді 2
           L Передумови формування девіантної поведінки у родині 2 3
           L Особливості формування девіантної поведінки у дітей та підлітків у школі 2 3 4 5 6 7
      L Використання методів інтерактивного навчання біології в навчальному процесі
           L Інтерактивне навчання – як форма організації пізнавальної діяльності на уроках біології 2 3 4
           L Особливості та класифікація методів інтерактивного навчання 2 3 4
           L Теоретичний аспект застосування ігрових прийомів на уроках біології 2
           L Правила безпеки під час проведення занять з біології 2
           L Характеристика ігор та їх роль на заняттях біології при використані наукових колекцій 2 3 4 5 6
           L Ігри як засіб екологічного виховання
           L Застосування біолого-екологічних дослідів для формування екологічної культури учнів
           L Загальна характеристика наукових колекцій
           L Застосування наукових колекцій під час занять з біології 2
           L Застосування біолого-екологічного експерименту на уроках біології при використані колекційного матеріалу кабінету біології
           L Застосування екологічних та біологічних ігор на уроках біології 2 3
           L Екологічне виховання учнів на уроках біології 2 3 4 5 6
      L Забезпечення якості освіти в університетах Європи 2
      L Система підготовки наукових кадрів в Україні
           L Поняття, мета і функції науки 2
           L Форми організації та управління наукою 2 3 4
           L Система підготовки наукових кадрів
      L Особливості дидактичного забезпечення уроку біології в 11 класі
           L Теоретично – методологічні засади дидактичного забезпечення уроків біології 2 3
           L Форми, методи та засоби навчання 2 3 4 5 6 7 8 9
           L Сучасний етап розвитку дидактичного забезпечення уроків біології в 11 класі 2
           L Критерії, методи та прийоми використанні для застосування дидактичного матеріалу на уроках біології в 11 класі 2 3 4 5 6 7 8 9 10
      L Педагогічні інновації в сучасній школі
           L Теоретичні основи поняття педагогічної інновації та передового педагогічного досвіду 2
           L Еволюція педагогічної науки
           L Закони перебігу педагогічних інновацій та етапи їх функціонування
           L Методологічні вимоги до педагогічних інновацій
           L Критерії педагогічних інновацій 2
           L Практичні основи педагогічних інновацій та нововведень в системі середньої загальної освіти
           L Інноваційні заклади освіти
           L Інноваційні технології навчання 2
           L Психолого-педагогічні аспекти впровадження інновацій у школі 2 3 4 5 6 7 8 9
      L Теоретичні та методичні основи професійної підготовки з інформаційних технологій майбутніх менеджерів-економістів 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
      L Порівняльний аналіз систем вищої освіти в Україні та Норвегії
           L Якісні та кількісні характеристики вищих навчальних закладів 2
           L Ступенева система освітньо-кваліфікаційних рівнів
           L Перелік напрямів та кваліфікацій підготовки фахівців з вищою освітою 2 3 4
      L Іменник як частина мови та методика його вивчення у початкових класах
           L Особливості засвоєння української мови як другої 2
           L Зміст і завдання вивчення українських іменників у російськомовній школі 2 3 4 5
           L Комплекс вправ на вивчення іменника та методика їхнього використання 2 3 4 5 6 7 8 9 10
           L Перевірка ефективності використаного комплексу вправ 2 3
      L Соціально-педагогічна робота щодо розвитку педагогічної інтуїції у майбутніх педагогів
           L Особливості інтуїції та її характерні риси в процесі наукового пізнання 2 3 4 5 6
           L Теоретичні засади прояву інтуїції в педагогічні діяльності 2 3 4
           L Взаємодія інтуїтивних та імпровізаційних компонентів в професійній діяльності педагога 2 3 4 5
           L Аналіз рівня сформованості педагогічної інтуїції у студентів та професійних педагогів 2 3 4 5
           L Експериментальна програма щодо моделі розвитку педагогічної інтуїції у майбутніх педагогів 2 3 4 5 6
           L Аналіз результатів виявлення схильності до інтуїтивних вмінь в педагогічній діяльності 2 3 4
      L Особливості соціальної роботи з дітьми з вадами слуху на базі Кам'янської школи-інтернату для слабочуючих та пізньоглухих дітей
           L Історія організації навчання глухонімих дітей 2
           L Особливості соціальних проблем дітей з вадами слуху 2 3 4 5 6 7
           L Соціальний розвиток дітей з вадами слуху 2 3 4 5 6
           L Законодавча база соціальної роботи з дітьми, що страждають вадами слуху 2
           L Структура Камянської спеціальної загальноосвітньої школи інтернату для слабочуючих та пізнооглухлих дітей 2 3
           L Технологія реалізації змісту системи корекційно-відновлювальної роботи засобами хореографії 2 3
           L Експерементальне дослідження особливостей міжособистісних відносин у дітей старшого дошкільного віку з вадами слуху 2 3 4 5
           L Технології розвитку комунікативних навичок дітей з вадами слуху 2 3 4 5
           L Традиційні та інноваційні методи формування та розвитку усного мовлення у дітей з порушенням слуху 2 3 4 5
           L Соціальна реабілітація дітей з обмеженими можливостями 2 3 4 5 6 7
      L Наукова організація праці студентів
           L Загальна характеристика діяльності студентів 2
           L Виявлення властивостей особистості в діяльності студентів 2
           L Роль і місце лекції у вузі
           L Семінарські й практичні заняття у Вузі
           L Семінарські заняття
           L Лабораторні роботи у процесі діяльності учбово-дослідницького характеру
           L Системний підхід до наукової організації праці студентів в умовах вищих навчальних закладів 2 3 4 5 6
           L Результативність наукової організації праці студентів 2
      L Батьківська педагогіка. Сім’я та закон 2
      L Основи педагогіки
           L Предмет і завдання педагогіки 2 3
           L Методологія педагогіки
           L Методи науково-педагогічного дослідження 2 3 4
           L Порядок педагогічного дослідження 2
           L Зв’язок педагогіки з іншими науками
      L Проблеми використання засобів естетичного виховання молодших школярів
           L З історії становлення естетичного виховання та його традиції на Україні 2 3
           L Завдання, основні принципи, засоби і провідні напрямки естетичного виховання в сучасній школі 2
           L Проблеми естетичного виховання в досвіді вчителів початкових класів 2 3 4 5 6
           L Комплексна методика визначення індивідуального рівня сприймання естетичних об’єктів молодшими школярами 2 3 4 5 6
      L Сучасні підходи до організації роботи з дітьми з особливими освітніми потребами
           L Інклюзивна освіта в педагогіці. організація діяльності інклюзивного закладу 2
           L Складові моделі інклюзивної освіти 2
           L Соціальна реабілітація та інтеграція дитини з особливостями психофізичного розвитку 2 3 4 5
           L Методологічні принципи соціальної реабілітації дітей, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку 2 3 4
           L Реабілітаційний супровід дітей з особливими потребами та їх родин у ході інтегрованого інклюзивного навчання 2 3 4 5 6 7 8
           L Соціально-педагогічний супровід родини яка виховує дитину з особливими освітніми потребами 2
           L Сім'я як суб'єкт і об'єкт соціально-педагогічного впливу
           L Програма «раннє втручання» 2 3
           L Налагодження партнерських стосунків з родинами фактори, які допомагають школі залучати батьків 2 3 4
           L Мультидисциплінарна команда 2 3 4 5 6
           L Захист дитини з особливими потребами 2 3 4
           L Попередження жорстокого поводження з дітьми 2 3
      L Теоретико-методичні основи екологічного виховання у позашкільних навчальних закладах 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
      L Дидактичні ігри та їх роль у навчально-виховному процесі
           L Сутність і завдання дидактики, її основні категорії 2
           L Сучасні дидактичні системи 2 3 4 5
           L Сучаснi зарубiжнi дидактичнi концепції 2
           L Дидактичні ігри як складова сучасних освітніх технологій 2 3
           L Вплив дидактичної гри на розвиток дитини та формування математичних уявлень 2 3 4 5 6 7
      L Модель організації профільної та допрофільної підготовки в системі гімназійної освіти
           L Досвїд профільної диференціації навчання в краінах західної Європи, США та російський досвід прфільного навчання
           L Аналіз напрямів та форм організації профільного навчання
           L Організаційна модель розвитку до профільної і профільної освіти
           L Особливості організації допрофільного навчання в сучасній школі 2 3 4 5 6 7 8 9
           L Профільна загальноосвітня підготовка в системі початкової та середньої професійної освіти
           L Етапи модернізації профільного навчання в сучасній школі 2
           L Експериментальна апробація моделі організації профільної та допрофільної підготовки в системі гімназійної освіти 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
      L Використання інтерактивних методів на уроках біології під час вивчення теми: "Молюски" 2 3 4 5 6 7 8 9 10
      L Проблема формування соціальної активності на уроках трудового навчання в початкових класах
           L Методологічні основи дослідницької роботи 2 3 4 5 6
           L Науково-технічний прогрес і формування навичок трудової активності молодших школярів 2 3 4
           L Аналіз літератури і педагогічного досвіду розвитку соціальної активності молодших школярів на уроках трудового навчання 2 3 4 5
           L Експериментальне дослідження розвитку соціальної активності молодших школярів на уроках трудового навчання в початкових класах 2 3
           L Основи експериментальної гіпотези і результати дослідження 2 3
           L Обґрунтування ефективних шляхів і засобів розвитку соціальної активності молодших школярів на уроках трудового навчання 2 3 4 5
      L Інформаційно-комунікативні технології як засіб навчання математичних дисциплін 2
      L Аналіз виховного ідеалу національного виховання за Ващенком
           L Мета та завдання національного виховання молодших школярів 2
           L Проблема виховного ідеалу національного виховання у науково-педагогічній літературі 2 3
           L Створення виховного ідеалу національного виховання за Г. Ващенком 2 3 4
           L Педагогічні ідеї Григорія Ващенка в розбудові національної системи освіти 2 3
      L Позакласна робота з іноземної мови у середній загальноосвітній школі
           L Суть і значення позакласної роботи
           L Психолого-педагогічні аспекти позакласної роботи з іноземної мови
           L Зміст позакласної роботи 2
           L Функції позакласної роботи
           L Принципи організації позакласної роботи з іноземної мови 2
           L Загальна характеристика сучасних форм позакласної роботи з іноземної мови 2 3 4 5
           L Засоби масової інформації як форма позакласної роботи
           L Культурно-масові форми роботи з іноземної мови 2
           L Гурток як синтетична форма позакласної роботи 2
           L Позакласне читання як засіб формування читача 2 3 4
           L Удосконалення усного іноземного мовлення в процесі позакласної роботи 2 3
           L Використання рольових ігор на позакласних заняттях з французької мови
           L Використання сучасного пісенного матеріалу у процесі позакласного навчання французької мови 2 3 4
      L Самостійна робота молодших школярів з основ здоров'я
           L Теоретичні основи організації самостійної роботи учнів у початковій школі 2 3 4 5 6
           L Врахування вікових особливостей молодших школярів під час проведення самостійної роботи 2 3 4 5 6
           L Стан організації самостійної роботи на уроках курсу «Основи здоров'я » у практиці початкової школи 2 3
           L Аналіз навчальної програми і підручника з курсу «Основи здоров'я » 2 3 4
           L Комплекс пізнавальних завдань для самостійної роботи учнів з курсу «Основи здоров'я » 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
      L Система вищої освіти в Італії та Іспанії
           L Історичний розвиток університетів Іспанії
           L Вступ до іспанських університетів 2
           L Можливість отримання іспанського гранту для громадян України 2
           L Університетська вища освіта 2 3 4
           L Університет міста Саламанки - один з основних освітніх центрів Іспанії
           L Історичний розвиток університетів Італії 2 3
           L Сап'єнца - один з найбільших університетів Європи 2 3
      L Диференційований підхід до учнів при навчанні біології
           L Поняття про диференційоване навчання 2
           L Характеристика основних видів і форм диференційованого навчання 2 3 4 5 6
           L Види диференційованої роботи на уроках біології 2 3 4
           L Організація диференційованого навчання біології 2 3
           L Методичні рекомендації щодо підвищення ефективності здійснення диференціації навчання на уроках біології 2 3
      L Вивчення елементів стереометрії у курсі геометрії 9 класу
           L Мета і завдання введення елементів стереометрії у курсі математики основної школи 2
           L Роль і місце елементів стереометрії у розвитку просторового мислення школярів 2 3 4 5 6
           L Аналіз змісту і методів вивчення елементів стереометрії у курсі геометрії 9 класу за новими підручниками з геометрії 2 3
           L Загальні методичні рекомендації вивчення елементів стереометрії у курсі геометрії 9 класу 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
           L Практична реалізація вивчення стереометричного матеріалу у 9 класі з використанням інформаційних технологій 2 3 4 5 6
      L Мотивація студентів
           L Мотивація учбової діяльності та її формування на різних вікових етапах 2 3 4
           L Мотиваційно-смислові якості особистості ставлення в професійному становленні студентів 2 3
           L Специфіка навчальної мотивації студента 2 3 4
           L Професійна мотивація 2 3 4 5 6
           L Ігрові технології підвищення рівня мотивації студентів до навчання 2
           L Тренінгкурс ефективної педагогічної взаємодії як метод розвитку професійної мотивації студентів 2
           L Переоцінка агресивних дій рольова педагогічна гра 2
           L Особистісна переоцінка агресивних проявів 2
           L Організація психолого-педагогічного супроводу адаптації студентів-першокурсників 2
           L Вплив емоцій на ефективність навчального процесу 2 3 4 5
      L Загальна педагогіка
           L Педагогіка як базова педагогічна дисципліна 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
           L Класифікація методів навчання 2 3
           L Підходи до визначення типів уроків 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
           L Фізичне виховання як процес розвитку фізичної досконалості школяра 2 3 4
           L Самовиховання — кінцевий результат виховання
      L Дидактична гра як засіб умотивування навчальної діяльності молодших школярів на уроках іноземних мов 2 3 4 5
      L Професійна орієнтація як інструмент соціалізації шкільної молоді
           L Психолого-педагогічні засади професійної орієнтації 2 3 4 5 6 7 8 9
           L Дослідження науково-методичної літератури з професійної орієнтації 2 3 4 5 6
           L Дослідження психологічних чинників школярів з метою профорієнтації 2 3 4
           L Виявлення особливостей професійної інформації, консультації, професійного добору 2 3 4 5 6 7 8 9
           L Взаємозв'язок структурних компонентів профорієнтації 2 3
           L Особливості соціально-професійної адаптації молоді
           L Дослідження взаємозв'язку школи і сім'ї в профорієнтації 2
           L Методи дослідження професійної орієнтації школярів 2
           L Програма дослідно-експериментальної роботи щодо ефективності діяльності профорієнтації соціального педагога 2 3
           L Експериментальна перевірка ефективності моделі роботи профорієнтації соціального педагога із старшокласниками 2 3 4 5 6 7
           L Соціально-педагогічні умови ефективності профорієнтації старшокласників 2
           L Методичні рекомендації по вдосконаленню роботи соціального педагога по профорієнтації старшокласників 2 3 4
           L Загальна характеристика типу професій "людина — людина"
           L Професіограма вихователя дитячого садка
           L Загальна характеристика типу професій "людина — техніка" 2
           L Загальна характеристика типу професій "людина — природа"
           L Професіограма ветеринарного лікаря
           L Загальна характеристика типу професій "людина — знакова система"
           L Професіограма телефоніста міжміського зв'язку
           L Загальна характеристика типу професій "людина — художній образ" 2
      L Розвиток пізнавального інтересу молодших школярів у процесі вивчення курсу "Я і Україна" в 3-4 класах
           L Сутність, види, рівні пізнавального інтересу 2 3 4
           L Засоби розвитку пізнавального інтересу в учнів початкової школи на уроках курсу «Я і Україна» 2 3 4 5 6
           L Стан розвитку пізнавального інтересу в молодших школярів на уроках курсу «Я і Україна» в практиці школи 2
           L Аналіз програми і підручника курсу «Я і Україна» 2
           L Використання засобів розвитку пізнавального інтересу на уроках курсу «Я і Україна» в 3- 4 класах 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
      L Формування екологічної культури молодших школярів під час вивчення курсу "Я і Україна"
           L Формування екологічної культури учнів початкової школи як психолого-педагогічна проблема 2 3 4 5 6 7 8
           L Принципи, форми та методи формування екологічної культури молодших школярів 2 3 4 5 6 7
           L Аналіз навчальних програм і підручників для початкової школи з точки зору реалізації завдань формування екологічної культури учнів 2
           L Шляхи удосконалення процесу екологічного виховання учнів молодшого шкільного віку під час вивчення курсу «Я і Україна» 2 3 4 5 6 7 8 9
      L Мистецтво бісероплетіння
           L Виникнення та розвиток бісероплетіння 2
           L Техніки виконання бісероплетіння та їх регіональні особливості 2 3
           L Стан розвитку бісероплетіння в Україні 2 3
           L Аналіз шкільних програм і підручників в контексті ознайомлення учнів з бісероплетінням 2 3 4
           L Проект орнаменту бісероплетіння 2
           L Альбом зразків бісероплетіння 2
      L Педагогічний аналіз уроку в системі внутрішньошкільного контролю
           L Історичний аналіз класно-урочної системи навчання
           L Вимоги до сучасного уроку в школі 2
           L Типи уроків та їх структура 2
           L Контроль як засіб управління навчально-виховним процесом на уроці 2 3 4 5
           L Підготовка вчителя до уроку
           L Програма спостереження та аналізу уроку 2
      L Використання навчальних комп’ютерних ігор в процесі вивчення математики в початковій школі
           L Гра як форма навчання у початковій школі 2 3 4 5
           L Особливості використання ігрової форми на уроках математики 2 3 4
           L Використання комп’ютерної техніки у процесі навчання молодших школярів 2 3
           L Опис навчальних ігрових програм “Країна фантазія” 2 3
           L Загальний огляд уроків з використанням комп’ютерних ігор 2 3 4 5 6
      L Складні випадки правопису великої букви 2 3 4
      L Особистість викладача вищої школи та її професіограма. Самоаналіз та експертна оцінка як основа підвищення кваліфікації викладача вищої школи
           L Багаторівневість особистості педагога вищої школи. Поняття педагогічного покликання
           L Самоаналіз та самооцінка в процесі вдосконалення діяльності молодого педагога 2
           L Проблема вимірювання професійних рис особистості педагога. Методика створення вимірювального інструментарію для самоаналізу та самооцінки 2
      L Сутність і зміст педагогічної етики 2 3
      L Формування зв’язного мовлення у дітей старшого дошкільного віку
           L Психолого-педагогічні дослідження формування зв’язного мовлення дітей старшого дошкільного віку 2 3 4 5 6
           L Проблема зв’язного мовлення старших дошкільників на сучасному етапі 2 3 4
           L Стан досліджуваної проблеми в практиці сучасних ДНЗ 2 3 4 5
           L Організація навчально-виховного процесу у старшій дошкільній групі 2 3
           L Спільна робота ДНЗ і сім’ї у плані формування зв’язного мовлення дітей старшого дошкільного віку 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
      L Розумовий розвиток старших дошкільників як психолого-педагогічна проблема
           L Суть і завдання розумового розвитку старших дошкільників 2 3 4 5 6
           L Роль і місце розвивального навчання в розумовому розвитку старших дошкільників 2 3
      L Методи творчої діяльності на уроках трудового навчання 2 3 4 5 6
      L Методичні основи формування навику читання у молодших школярів
           L Етапи становлення навику читання 2
           L Робота над правильністю і побіжністю читання
           L Робота над свідомістю читання
           L Історико-критичний образ методики читання
           L Підходи до вибору методу навчання читанню 2
           L Характеристика бази дослідження навику читання
           L Дослідження техніки читання і розуміння прочитаного 2
           L Дослідження читання про себе
           L Комплекс вправ для вдосконалення навиків читання 2 3 4 5
      L Значення методу моделювання в процесі слухання музики
           L Загальна характеристика методів та прийомів, що використовуються під час слухання музики 2 3
           L Використання методу моделювання 2
           L Розвиток у молодших школярів навичок музичного сприймання за допомогою методу моделювання 2 3
           L Вплив різних видів музичної діяльності на слухове сприймання в молодших школярів 2 3
           L Дослідження використання методу моделювання в процесі слухання музики 2 3
           L Значення кольорових уявлень молодших школярів у процесі слухання музики 2 3 4
      L Система освіти у Великобританії
           L Реформи освіти другої половини ХХ століття у Великобританії 2 3
           L Місце трудової підготовки учнів у системі освіти Великобританії
      L Соціально-педагогічна робота в умовах літнього оздоровчого табору
           L Загальна характеристика літнього оздоровчого табору і його функції 2 3 4 5 6
           L Особливості соціально-педагогічної роботи в умовах літнього оздоровчого табору 2
           L Форми роботи соціального педагога в літньому оздоровчому таборі 2 3 4 5 6 7 8
           L Тематичний день як одна з форм роботи соціального педагога в літньому оздоровчому таборі 2 3 4 5
      L Вища бібліотечно-інформаційна освіта в сучасній Україні: формування документологічної складової 2 3 4 5 6 7 8 9 10
      L Розробка методики екологічного виховання учнів шляхом підвищення рівня екологічної освіти на уроках хімії
           L Аналіз стану проблеми екологічної освіти та виховання в Україні і за кордоном 2
           L Аналіз змісту Концепції загальної середньої освіти в Україні та її екологічної складової
           L Типи екологічної культури
           L Аналіз основних понять “екологічна освіта”, “екологічне виховання”, “екологічна вихованість”
           L Мета екологічної освіти і виховання
           L Компоненти екологічної культури 2
           L Здоровий спосіб життя як один з найважливіших критеріїв ефективності екологічного виховання
           L Форми та засоби екологічного виховання 2
           L Екологічне виховання у процесі шкільної діяльності 2
           L Позашкільна екологічна освіта та виховання 2 3
           L Методичні розробки екологічного виховання на уроках хімії 2
           L Характеристика сучасного уроку хімі 2 3
           L Методичні розробки з екологічного виховання на уроках хімії 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
           L Загальна характеристика хімічно небезпечних речовин, що вивчаються у курсі органічної хімії середньої школи 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
      L Проблема "важких" учнів
           L Поняття «важкі» учні, зовнішні і внутрішні передумови важковихованості 2 3
           L Психологічний аспект проблеми «важких» дітей
           L Вікові особливості важковихованості
           L Діагностика важковихованості
           L Методи роботи з важкими учнями 2 3 4 5 6 7
           L Принципи роботи з важкими учнями А.С. Макаренка 2 3
           L Проблема «важких дітей» в сучасній школі 2
           L Методи індивідуальної роботи з «важкими дітьми» сучасних педагогів 2 3
           L Проблеми безпритульності і соціальні служби по боротьбі з дитячою злочинністю 2 3 4
      L Значення розвитку психічної пізнавальної сфери дітей молодшого шкільного віку в процесі навчання
           L Соціальна ситуація розвитку молодшого школяра
           L Розвиток особистості у молодшому шкільному віці 2
           L Самооцінка молодших школярів 2
           L Особливості процесів відчуття та сприймання у молодшого школяра
           L Роль уваги та пам'яті в житті та навчальній діяльності дітей молодшого шкільного віку 2
           L Значення мислення в навчальній та пізнавальній діяльності молодших школярів
           L Вивчення рівня побутових знань другокласників
           L Вивчення рівня самооцінки групи учнів другого класу
      L Виховання самостійності дошкільників в образотворчій діяльності 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
      L Інформаційне забезпечення наукових досліджень
           L Документальні джерела інформації та їх використання у наукових дослідженнях 2
           L Методика роботи над друкованими літературними джерелами 2
      L Удосконалення трудового навчання в школі
           L Аналіз літературних джерел з проблеми формування і розвитку загально-трудових умінь і навичок в учнів 6 класів
           L Педагогічна сутність проблеми формування і розвитку загально-трудових умінь і навичок в учнів 6 класів при вивченні розділу «Електротехнічні роботи» 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
           L Проведення педагогічного експерименту
      L Теорія і методика виховної роботи
           L Предмет і завдання курсу «Теорія і методика виховної роботи» 2 3
           L Особливості виховної роботи в ПТНЗ. Методика планування 2
           L Вплив середовища на розвиток особистості
           L Розвиток і цілеспрямований виховний вплив. Діяльність як фактор розвитку 2
           L Сутність і зміст процесу виховання. Мета виховання, понятійний апарат теорії виховання
           L Завдання складових всебічного розвитку особистості 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
           L Закономірності і принципи виховного процесу 2
           L Виховання учнів в урочній та позаурочній діяльності
           L Форми організації процесу виховання 2
           L Вибір форм та методів виховної роботи відповідно до мети виховання 2
           L Методи контролю та самоконтролю вихованості учнів
           L Технологія організації діяльності учнів
           L Формування навичок і звичок поведінкової сфери особистості
           L Режим життя і діяльності учнів як умова ефективного формування навичок і звичок поведінки
           L Методика формування культури поведінки учнів 2 3
           L Методологічні основи та принципи вивчення учнів та учнівського колективу 2 3 4
           L Діагностика рівня вихованості учня і учнівського колективу
           L Поняття «групи ризику» та критерій відбору учасників до неї
           L Індивідуальна виховна робота з підлітками «групи ризику», мета та методика її проведення 2
           L Орієнтовна програма складання характеристики учня 2
      L Навчально-виховні завдання курсу природознавства в початковій школі
           L Відношення молодших школярів до природи
           L Принципи підбору змісту й побудови шкільного курсу природознавства 2
           L Форми організації вивчення природознавства в початкових класах
           L Навчально-виховні можливості природознавчого навчання 2
           L Завдання і зміст навчально-виховних задач курсу природознавства в початкових класах 2 3
           L Особливості природознавства як навчального предмету 2 3
           L Естетичне виховання учнів початкових класів в процесі вивчення природознавства 2
           L Принцип формування екологічного мислення - виховний аспект 2 3
      L Генезис поняття "технологічна культура" 2 3 4
      L Виховання дитячого колективу за В.О. Сухомлинським
           L Характеристика понятійного апарату досліджуваної проблеми 2
           L Погляди відомих педагогів на виховання колективу 2
           L Використання виховного потенціалу дитячого колективу за А.С. Макаренком
           L В. О Сухомлинський про особливості функціонування колективу 2
           L Погляди В.О. Сухомлинського на спілкування з підлітками в умовах колективу 2
           L В.О. Сухомлинський про типові помилки дорослих у взаємовідносинах з підлітками 2 3
           L Труднощі спілкування з педагогічно-занедбаними підлітками у спадщині В.О. Сухомлинського 2 3
      L Як допомогти проблемній дитині 2 3
      L Вивчення тексту в початковій школі
           L Особливості розвитку логічного мислення молодших школярів 2 3
           L Етапи розвитку мислення у дітей 2 3
           L Розвиток операцій мислення 2 3 4 5
           L Теоретичні засади вивчення елементів тексту на уроках рідної мови 2 3 4 5
           L Типи мовлення 2
           L Види тексту за особливостями відбору та використання стилістичних засобів мови 2
           L Види зв’язку між компонентами тексту 2
           L Методичні засади вивчення елементів тексту на уроках рідної мови 2 3 4 5
           L Ознайомлення учнів із заголовком, темою і метою тексту 2
           L Ознайомлення учнів із абзацом, частинами тексту і мовними засобами зв’язку 2 3
           L Ознайомлення учнів з типами текстів 2
           L Відбір змісту навчання при ознайомленні з елементами тексту 2 3 4 5 6
           L Перевірка ефективності змісту навчання 2 3 4 5 6
      L Дизартрія та методика роботи при дизартрії
           L Симптоматика дизартрії
           L Етіологія дизартрії
           L Класифікація дизартрії 2 3 4 5 6
      L Порядок комплектації та організації студентів спеціальних медичних груп на заняттях фізвиховання
           L Форми проведення фізичних занять з дітьми
           L Загальні рекомендації з фізичного виховання школярів
           L Комплектація СМГ 2 3 4
      L Особливості проведення занять з образотворчого мистецтва в учнів першого класу
           L Вікові особливості першокласників 2 3
           L Адаптація дитини до школи 2 3
           L Основні види діяльності шестиліток 2 3 4
           L Методи та прийоми роботи з дітьми на уроках графічної та колористичної грамоти 2 3 4 5
           L Методи та прийоми роботи на уроках ліплення та декоративно-прикладного мистецтва 2 3 4 5 6 7 8
           L Використання бесід про мистецтво та творчість художників 2 3
      L Єкологічне виховання студентів вищих технічних навчальних закладів 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
      L Особливості вивчення творів різних жанрів в початковій школі
           L Психолого-педагогічні передумови формування читацьких умінь і навичок у молодших школярів 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
           L Основні лінгво-методичні проблеми навчання виразному читанню 2 3 4 5
           L Методика роботи вчителя початкових класів над вивченням творів різних жанрів 2 3 4 5 6 7
           L Ефективність експериментального дослідження розвитку умінь і навичок виразного читання 2 3 4 5
           L Орієнтовний план дійового аналізу твору М.М. Коцюбинського «Харитя» 2
      L Застосування похідної для доведення рівностей та нерівностей в курсі математики середньої школи
           L Поняття похідної 2 3 4 5 6 7 8 9
           L Механічний зміст похідної 2 3
           L Застосування похідної при доведенні нерівностей 2
           L Використання основних теорем диференціального числення при доведенні нерівностей 2 3 4 5 6 7 8 9
           L Декілька типів рівнянь, для розв’язування яких застосовуються похідні 2 3 4 5 6 7
      L Вивчення сучасної української культури
           L Формування сучасної української культури 2 3
           L Сучасний стан української культури 2 3 4
           L Сучасна масова культура та комунікація в умовах глобалізації 2 3
           L Основні тенденції розвитку сучасної української культури 2
           L Проблеми та перспективи розвитку сучасної української культури 2 3 4 5
           L Регіональні центри народних промислів і ремесел 2 3 4
      L Використання психологічних способів впливу в процесі навчання 2 3 4 5 6
      L Особливості дитячої творчості на уроках трудового навчання в початкових класах
           L Теорія і практика особливостей дитячої творчості на уроках трудового навчання в початкових класах 2 3 4 5 6
           L Науково-технічний прогрес і вдосконалення трудової політехнічної підготовки молодших школярів 2 3 4 5
           L Експериментальне дослідження особливостей дитячої творчості на уроках трудового навчання в початкових класах 2 3 4 5 6 7 8
           L Обґрунтування ефективних шляхів і засобів формування дитячої творчості на уроках трудового навчання в початкових класах 2 3 4 5
      L Використання народного мистецтва в естетичному вихованні 2 3 4
      L Інноваційні методи позакласної та позашкільної роботи у початковій школі
           L Сутність позакласної роботи 2 3
           L Зміст та особливості позашкільної роботи 2 3
           L Вивчення передового педагогічного досвіду організації пошукової діяльності для художніх та краєзнавчих музеїв 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
      L Методично-ілюстративне забезпечення проведення уроків образотворчого мистецтва у 1 класі
           L Наповнення та обладнання кабінету образотворчого мистецтва 2 3 4 5
           L Реалізація дидактичного принципу наочності на уроках образотворчого мистецтва 2
           L Педагогічний малюнок як вид наочності 2 3 4 5
           L Умови ефективного використання ілюстративного матеріалу на уроках образотворчого мистецтва 2 3 4 5 6
           L Використання методично-ілюстративного матеріалу на уроках образотворчого мистецтва 2 3 4
      L Методика роботи над усвідомленням поняття іменник
           L Сутність та лексико-граматичні ознаки іменника 2 3 4 5 6 7
           L Система вивчення іменника у початкових класах 2 3 4 5 6 7 8
           L Методичні передумови формування понять про іменник на уроках рідної мови 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
      L Використання інформаційно-комунікаційних технологій для активізації пізнавальної діяльності учнів 10-11 класів під час уроків технологій
           L Психологічні передумови активізації пізнавальної діяльності учнів 10-11 класів на уроках з дисципліни «Технології» 2 3 4 5 6 7
           L Інформаційно-комунікаційні технології як засіб підвищення активізації пізнавальної діяльності учнів 10-11 класів на уроках предмета «Технології» 2 3 4 5 6 7 8 9 10
           L Проблеми активізації пізнавальної діяльності учнів 10-11 класів на уроках предмета «Технології» в процесі використання засобів інформаційно-комунікаційних технологій 2 3 4 5 6 7
           L Інтелектуальні передумови навчання за допомогою засобів інформаційно-комунікаційних технологій, зокрема глобальної мережі Інтернет 2 3
           L Особливості функцій вчителя в навчальному процесі з використанням засобів інформаційно-комунікаційних технологій для активізації пізнавальної діяльності учнів 2 3 4
           L Експериментальна перевірка ефективності впровадження інформаційно-комунікаційних технологій на уроках предмета «Технології» 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
           L Штучне освітлення в майстерні предмета «Технології» 2 3 4
      L Дизайн-освіта майбутнього вчителя трудового навчання
           L Історія становлення дизайну. Еволюція предметного світу 2 3 4
           L Дизайн як філософія творення гармонійного середовища людини. Краса і користь 2 3 4 5
           L Функціональна роль творчого складу мислення у становленні особистості. Дизайн, як школа творчого мислення 2
           L Теоретичні засади довузівської дизайнерської освіти. Зв’язок дизайну із шкільними дисциплінами 2 3 4 5 6
           L Декоративно-ужиткове мистецтво та дизайн на уроках трудового навчання як засіб творчого розвитку учнів 2 3
           L Зв’язок дисциплін інженерно-технологічного спрямування і дизайну 2 3 4
           L Культурно-естетичне значення дизайну одягу для підготовки майбутніх педагогів 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
      L Педагогічні основи використання загадок як засобу розумового виховання молодших школярів
           L Поняття розумового виховання особистості 2 3 4 5 6 7
           L Сутність та педагогічні характеристики загадок 2 3 4
           L Характеристика форм та методів роботи над загадкою 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
      L Естетичний світ педагога 2 3 4 5 6
      L Екологічне виховання дітей старшого дошкільного віку засобами авторської казки 2 3 4 5 6 7 8
      L Реалізація фізичного виховання шляхом використання методу організації діяльності і формування досвіду поведінки
           L Особливості фізичного виховання учнів ВНЗ
           L Організація діяльності і формування досвіду поведінки учнів ВНЗ як ефективний метод у процесі фізичного виховання 2 3 4
      L Організація самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів в умовах особистісно-орієнтованого навчання
           L Сутність і структура самостійної роботи студентів в умовах особистісно орієнтованого навчання 2 3 4 5 6
           L Педагогічні аспекти організації самостійної роботи студентів в умовах реформування вищої школи 2 3 4 5 6
           L Самостійна робота студентів як складова підготовки майбутніх вчителів іноземної мови 2 3
           L Засоби організації самостійної роботи студентів на прикладі дисципліни «Педагогіка» 2 3
           L Методика організації самостійної роботи студентів на прикладі дисципліни «Педагогіка» 2 3 4 5 6 7
           L Організація та проведення експериментального дослідження методики організації самостійної роботи студентів на прикладі дисципліни «Педагогіка» 2 3 4
      L Шляхи навчання діалогічного мовлення
           L Психологічні особливості учнів середнього шкільного віку для навчання діалогічного мовлення 2
           L Особливості діалогічного мовлення та його функції 2 3 4
           L Новітні вимоги державної програми до навчання діалогічного мовлення
           L Характеристика шляхів навчання діалогічного мовлення 2
           L Система вправ для навчання діалогічного мовлення 2
           L Комплекс вправ для навчання діалогічного мовлення 2
      L Методи виробничого навчання
           L Словесні методи навчання 2
           L Система практичних методів
           L Наочні методи виробничого навчання 2 3
           L Вправи-основний метод виробничого навчання 2 3
      L Технології навчання як дослідження
           L Цілі і задачі дослідницької діяльності в сучасній освіті
           L Навчальне дослідження і наукове дослідження 2
           L Розходження дослідницької і проектної діяльності
           L Розрізнення творчих робіт учнів в області природних і гуманітарних наук 2
      L Наступність у роботі дошкільних закладів та початкової школи
           L Дошкільні заклади в системі національної освіти 2 3
           L Педагогічний аспект наступності 2
           L Сутність та наступність навчально-виховного процесу в дошкільних закладах 2 3 4
           L Проблеми в організації наступності у роботі дошкільних закладів та початковій школі 2 3
           L Реформування національної освіти через спектр наступності у роботі дошкільних закладів та початковій школі 2 3 4
      L Контроль навчання
           L Поняття та функції контролю в управлінні діяльністю та навчанням 2
           L Психологія оцінювання в навчанні
           L Принципи успішного контролю навчання
           L Тестовий контроль в навчанні 2 3
           L Поняття рейтингу 2
      L Педагогічна занедбаність молодших школярів
           L Проблема педагогічної занедбаності в психолого-педагогічній літературі 2 3
           L Психолого-педагогічні особливості педагогічної занедбаності молодших школярів 2 3 4 5 6 7
           L Системний підхід до подолання педагогічної занедбаності в процесі шкільного навчання 2 3 4
           L Шляхи подолання педагогічної занедбаності молодших школярів в процесі навчання масової початкової школи 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
      L Педагогічні умови стимулювання активності студентів вищих педагогічних навчальних закладів до фізкультурної діяльності 2 3 4 5 6 7 8
      L Ідеали особистості підліткового віку
           L Особистісні ідеали та їх вплив на підлітка 2
           L Соціальні ідеалізації підлітків
           L Колективний ідеал малих груп та загальний ідеал друзів 2 3 4
           L Самовиховання підлітків 2
           L Відчуття дорослості як реалізація ідеальних якостей 2 3 4
      L Впровадження положень Болонського процесу в Україні 2 3 4
      L Дидактичні проблеми використання засобів нових інформаційних технологій
           L Комп'ютер як засіб ефективності навчання іноземних мов 2
           L Використання ІКТ при вивченні ІМ у середній школі 2
           L Передумови та проблеми використання ІКТ 2
           L Необхідна умова освіти – ІКТ 2 3
      L Особливості формування інноваційної культури вчителя
           L Поняття "інноваційна культура вчителя"
           L Інноваційні процеси у галузі освіти та їх комплексне вивчення
           L Основні підходи до проблеми творчих здібностей 2
           L Якості необхідні для формування інноваційної культури педагога
      L Методичні аспекти роботи художньо-прикладного гуртка 2 3 4 5 6
      L Пошуково-дослідницька діяльність
           L Значення та суть дослідницького методу в пізнанні оточуючої природи
           L Структура та зміст досліду в роботі з дітьми дошкільного навчального закладу 2 3 4
           L Методика організації дослідницької діяльності з дітьми різних вікових груп 2 3 4 5 6 7
           L Метод моделей в пізнанні навколишньої дійсності 2 3 4
      L Роль сім'ї у вихованні дітей молодшого шкільного віку
           L Видатні педагоги про роль сім'ї у вихованні дітей 2 3 4
           L Сучасне науково-теоретичне обґрунтування ролі сім'ї у вихованні дітей молодшого шкільного віку 2 3 4 5 6 7
           L Розумове виховання дітей молодшого шкільного віку в сім'ї
           L Моральне виховання дітей молодшого шкільного віку у сім'ї 2
           L Естетичне виховання дітей молодшого шкільного віку у сім'ї
           L Трудове виховання дітей молодшого шкільного в сім'ї 2
           L Фізичне виховання дітей молодшого шкільного віку в сім'ї 2 3 4 5
           L Функції сім'ї у вихованні дітей молодшого шкільного віку 2
           L Пам'ятка трудового виховання дітей молодшого шкільного віку для батьків
           L Конспект сценарію до свята 8 Березня 2
      L Педагогічні основи розвитку процесів запам’ятовування у молодших школярів
           L Сутність та зміст процесів запам’ятовування 2 3 4 5
           L Основні підходи до розвитку процесів запам’ятовування 2 3 4
           L Розвиток процесів запам’ятовування у масовому педагогічному досвіді 2 3
           L Шляхи розвитку процесів запам’ятовування в учнів 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
      L Методика організації та проведення основних форм позаурочної роботи
           L Поняття позаурочної, позакласної та позашкільної роботи
           L Характеристика основних форм позаурочної навчальної діяльності 2 3
           L Факультативні заняття 2 3 4 5
           L Предметні гуртки
           L Домашня навчальна робота учнів 2
           L Масові, групові та індивідуальні форми виховної роботи 2 3 4 5
           L Досвід вчителів трудового навчання щодо організації і проведення основних форм позаурочної роботи 2 3 4
      L Малювання тварин на уроках образотворчого мистецтва в школі
           L Анімалістичний жанр та його характеристика 2 3 4 5 6 7 8 9
           L Особливості образотворчої діяльності учнів молодшого шкільного віку 2 3 4 5 6
           L Методика виконання зображень птахів і тварин у початкових класах 2 3 4 5 6 7 8
           L Дослідження особливостей виконання учнями початкових класів анімалістичної тематики 2 3 4 5 6 7 8 9 10
      L Творчий портрет вихователя 2
      L Пріоритети здоров’язберігаючої діяльності 2 3
      L Методика формування навичок зображення форми у процесі графічної діяльності молодших школярів
           L Сутність форми зображуваного предмета 2 3 4
           L Особливості передачі форми та пропорцій предмета у процесі графічної діяльності 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
      L Порівняння фізичної підготовленості сільських і міських школярів
           L Особливості молодшого шкільного віку
           L Фізична підготовленість, як основа фізичного стану людини 2
           L Коротка характеристика фізичних якостей людини
           L Проблеми тестування фізичної підготовленості 2
           L Фізичний розвиток молодших школярів 2
           L Фізична працездатність молодших школярів 2
           L Особливості фізичного розвитку і підготовленості міських і сільських школярів Львівської області 2 3 4 5
      L Розвиток уяви молодших школярів за рекомендаціями Джанні Родарі
           L Поняття уяви 2 3 4 5 6
           L Загальна характеристика уяви в молодшому шкільному віці 2
           L Психолого-педагогічні засоби розвитку уяви молодших школярів 2 3 4
           L Рівні розвитку уяви молодших школярів
           L Розробка і особливості циклу занять з розвитку уяви молодших школярів за рекомендаціями Джанні Родарі 2
           L Ефективність впровадженого циклу занять з розвитку уяви молодших школярів засобами вербальних ігор Джанні Родарі 2 3 4 5 6
      L Григорій Савич Сковорода про виховання особистості
           L Система освіти в україні під владою російської імперії другої половини XVIII – першій половині XIX століть 2
           L Розвиток і становлення виховних традицій на сучасному етапі розвитку вітчизняної педагогіки 2 3
           L Державна національна програма «Освіта»– документ пріоритетних напрямів реформування виховання 2
           L Григорій Савич Сковорода – найвидатніша постать у культурному й літературному житті України XVIII століття 2 3
           L Ідея народності та природовідповідності виховання Г. Сковороди 2
           L Григорій Сковорода про розумове і моральне виховання 2
           L «Сродна» праця – джерело радощів та морального вдосконалення людини 2 3 4
      L Історія педагогіки
           L Історія зарубіжної школи і педагогіки
           L Виховання, школа і зародження педагогічної думки в державах стародавнього світу
           L Розвиток школи, виховання і педагогічних ідей у середньовічній Європі, в епоху Відродження та Реформації
           L Педагогічна система Яна Амоса Коменського
           L Шкільництво та педагогічна думка у Європі ХУІІ – ХУІІІ ст
           L Реформаторська педагогіка зарубіжних країн у кінці ХІХ-ХХ ст
           L Історія української школи і педагогіки 2 3 4
      L Формування у молодших школярів уміння розв'язувати текстові задачі
           L Поняття "задача" в початковій школі 2
           L Задача, її основні елементи. Види простих задач 2 3 4 5
           L Складові процесу розв'язування задач 2 3 4 5 6 7 8
           L Задачі на знаходження невідомого доданка 2
           L Задачі на знаходження невідомого зменшуваного
           L Задачі на знаходження невідомого від'ємника
           L Розв'язування простих задач на знаходження невідомого компонента дій за допомогою рівнянь 2 3 4 5 6 7
           L Творча робота над задачею. Повторне розв'язування задач 2 3 4 5
           L Підготовчі завдання до ознайомлення із задачами на знаходження невідомого доданка 2 3
      L Екологічне виховання при формуванні сучасних знань про проблему пестицидів в Україні
           L Аналіз стану проблеми екологічної освіти та виховання в Україні і за кордоном 2 3
           L Аналіз змісту Концепції загальної середньої освіти в Україніта її екологічної складової
           L Типи екологічної культури
           L Аналіз основних понять “екологічна освіта”, “екологічне виховання”, “екологічна вихованість”
           L Мета екологічної освіти і виховання
           L Компоненти екологічної культури
           L Здоровий спосіб життя як один з найважливіших критеріїв ефективності екологічного виховання
           L Форми та засоби екологічного виховання 2
           L Екологічне виховання у процесі шкільної діяльності 2
           L Позашкільна екологічна освіта та виховання 2 3
           L Актуальність проблеми пестицидів 2 3
           L Методична розробка конференції з проблем хімічної безпеки«Пестициди: шкода чи користь» 2 3 4 5 6 7 8 9
      L Розвивальний потенціал бесіди як методу навчання у сучасній початковій школі
           L Дидактична сутність словесних методів навчання як педагогічна проблема 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
           L Експериментальна бесіда для виявлення існуючих у дітей складних ситуацій і способів їх подолання
           L «Дискусійний діалог» як один з прийомів роботи профорієнтації з учнями 2 3 4
           L Бесіда як метод навчання молодших школярів 2 3 4 5 6 7 8
           L Загальна характеристика передового досвіду використання розвивального потенціалу бесіди 2 3 4
           L Пошук шляхів вдосконалення бесіда як метод навчання молодших школярів: актуальні проблеми і знахідки 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
      L Особливості роботи соціального педагога з "дітьми вулиці"
           L Сутнісно-причинний аналіз явища «діти вулиці» 2 3 4
           L Соціально-правові і педагогічні основи організації роботи з “дітьми вулиці” 2
           L Аналіз досвіду роботи з «дітьми вулиці» 2 3 4
           L Робота соціального педагога з «дітьми вулиці» 2 3 4 5 6
           L Експериментальне дослідження проблеми та рекомендації щодо удосконалення роботи з «дітьми вулиці» 2 3 4 5 6 7
           L Генограма як соціально-педагогічна допомога для вирішення задач в сімейних проблемах 2
      L Ідеї національного виховання С. Русової 2 3 4 5 6
      L Розвиток гендерних педагогічних досліджень в освіті України
           L Методологічна парадигма та особливості розвитку Gender Studies 2 3 4 5 6 7 8 9
           L Гендерна педагогіка в контексті сучасних педагогічних напрямків 2 3 4 5 6 7 8 9
           L Вітчизняна педагогічна думка про стан розвитку гендерної освіти 2 3 4
           L Дослідження впливу змісту прихованого навчального плану на процес соціалізації особистості в вітчизняній педагогічній думці 2 3
           L Практичні аспекти гендерної педагогіки 2 3 4
           L Гендерний аналіз як основа ефективності гендерної освіти 2 3 4 5
           L Дослідження впливу гендерних стереотипів на процес соціалізації дитини 2 3 4
           L Висвітлення проблем спільного та роздільного навчання 2 3 4
      L Методика навчання молодших школярів метанню малого м'яча
           L Проблема навчання метанню молодших школярів 2 3
           L Основи техніки метання 2 3
           L Метання малого м'яча 2 3
           L Аналіз навчальних програм з фізичного виховання і планування змісту навчання для учнів 1–4 класів 2 3 4
           L Методики навчання метанню
           L Теоретичне обґрунтування експериментальної методики навчання метанню молодших школярів 2 3
           L Вивчення думки вчителів фізичної культури про організацію навчання молодших школярів метанню 2 3 4
           L Основні положення експериментальної методики навчання метанню малого м'яча молодших школярів 2 3
           L Експериментальна перевірка розробленої методики навчання метанню малого м'яча 2 3 4 5
      L Гра на дитячих музичних інструментах як ефективний засіб розвитку музичних здібностей дітей дошкільного віку
           L Знайомство з ДМІ. Гра на дитячих музичних інструментах 2
           L Методика навчання гри на ДМІ 2
           L Навчання дітей гри на дитячих музичних інструментах за методикою німецького педагога і композитора Карла Орфа 2 3 4
           L Формування музично-творчих здібностей 2
           L Розучування музичного твору на дитячих музичних інструментах. Спонукання до самостійної музичної діяльності 2 3
      L Методичні проблеми реалізації комунікативно-мовленнєвого підходу у початкових класах 2 3 4 5
      L Проблеми соціалізації в контексті соціального виховання
           L Витоки соціального виховання 2 3 4 5 6
           L Соціалізація як проблема людського існування 2 3 4
           L Система виховання як педагогічна організація процесу оволодіння особистістю соціальним досвідом 2 3 4 5 6 7 8
           L Народна педагогіка як одне із джерел соціального виховання 2 3 4 5
           L Соціальний аспект виховання дитини у сім’ї 2 3 4 5 6
           L Соціально-педагогічні основи виховання 2
           L Розвиток благодійності у слов’ян 2 3 4 5 6 7 8 9 10
           L Соціальна робота в незалежній Україні 2 3 4 5
           L Девіантна поведінка дітей та молоді як форма соціальної дезадаптації та боротьба з нею 2 3 4 5 6 7 8
      L Ліро-епос як жанр літератури
           L Особливості сприйняття учнями ліро-епічних творів 2
           L Методичні рекомендації щодо вивчення ліро-епічних творів 2
           L Методичні рекомендації щодо вивчення « Пісні про Роланда» 2
           L План-конспект уроку з світової літератури
      L Вища освіта України і Болонський процес
           L Системи вищої освіти у країнах європи
           L Вища освіта Великобританії
           L Вища освіта Іспанії
           L Вища освіта Німеччини
           L Вища освіта України 2
           L Основні підходи та етапи формування Зони європейської вищої освіти 2 3
           L Спільна декларація про гармонізацію архітектури Європейської системи вищої освіти 2
           L Болонська конвенція, спільна заява європейських міністрів освіти 2
           L Конференція європейських вищих навчальних закладів і освітніх організацій 2 3 4 5 6 7
           L Основні завдання та принципи формування Зони європейської вищої освіти 2 3
           L Європейська кредитно-трансферна система 2 3 4 5 6 7 8
      L Методи навчання на уроках географії у школі
           L Типи і структура уроків географії
           L Урок вивчення нового матеріалу
           L Основні вимоги до змісту сучасного уроку
           L Методика проведення етапів макроструктури уроку 2 3
           L Організація самостійної роботи учнів на уроці
           L Використання інтерактивних технологій на уроках географії 2 3
           L Використання комп’ютерних технологій 2
           L Нетрадиційні уроки в курсі географії 2
      L Методика навчання біології, як галузь педагогічної науки
           L Структура методики навчання біології
           L Зв'язок методики навчання біології з іншими науками 2
           L Методи науково-педагогічних досліджень 2 3 4
           L Методика навчання біології в системі професійної підготовки вчителя біології 2
      L Методичні основи роботи над словотворчими афіксами у контексті розділу "Будова слова" у 4 класі
           L Граматичні поняття «префікс» і «суфікс» як лінгводидактичні явища 2 3 4 5 6 7 8 9
           L Етапи формування граматичних понять «префікс» і «суфікс» у початкових класах 2 3 4
           L Відбір та організація навчального матеріалу до вивчення тем «Префікс» і «Суфікс» 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
           L Перевірка ефективності запропонованої системи вправ в експериментальному дослідженні 2 3 4
      L Формування системи композиційних закономірностей у молодших школярів на уроках образотворчого мистецтва
           L Поняття і види композиції в образотворчому мистецтві 2 3 4 5 6
           L Особливості композиційної побудови малюнків учнями 1-4 класів 2 3
           L Шляхи формування композиційних навичок в учнів 1-4 класів 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
           L Малювання ілюстрації до української народної казки "Колобок" 2
      L Формування хореографічної культури підлітків засобами народної хореографії
           L Визначення поняття хореографічна культура 2 3 4
           L Місто та роль народної хореографії в процесі формування культури підлітків 2 3 4
           L Дослідно–педагогічна робота з формування хореографічної культури підлітків засобами народної хореографії 2 3 4
           L Методичні рекомендації щодо формування хореографічної культури підлітків засобами народної хореографії 2 3 4 5
      L Урок музики та його організація
           L Розвиток ритмічного слуху у дітей на музичних заняттях 2 3
           L Принципи музично-ритмічного виховання
      L Характеристика сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
           L Сучасний стан соціально-правового захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 2
           L Форми прийняття дитини на виховання у сім’ю: усиновлення, опіка та піклування, дитячий будинок сімейного типу, прийомна сім’я 2
           L Соціально-психологічні характеристики дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 2
           L Визначення рівня психологічної готовності дитини до змін у житті, пов’язаних із переходом у прийомну сім’ю 2
           L Планування та реалізація влаштування дитини в ДБСТ та прийомну сім’ю 2
           L Проблеми та потреби батьків – вихователів дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей 2 3
      L Підготовка дітей до шкільного навчання
           L Сутність готовності дитини до шкільного навчання: характеристика основних понять проблеми 2 3 4
           L Психологічні особливості дітей на межі дошкільного і молодшого шкільного віку 2 3 4
           L Система педагогічного керівництва у проблемі готовності дитини до навчання в школі 2 3
           L Педагогічні умови підготовки дітей до школи у дошкільних навчально-виховних закладах 2 3 4
           L Дидактичні умови реалізації підготовки дітей до навчання у системі "родина - школа" 2 3 4
           L Розв’язання проблеми адаптації дітей до навчання у масовій початковій школі 2 3 4 5 6
           L Технологія адаптації дітей до навчання в школі у взаємозв’язку з батьками 2 3 4 5 6 7
           L Пошук шляхів удосконалення готовності дітей до шкільного навчання у системі "родина - школа" 2 3 4 5 6 7 8 9
      L Основні форми і методи організації навчального процесу в університеті 2
      L Навчання, виховання і розвиток - основні педагогічні процеси
           L Цілей і функції навчання
           L Специфіка процесу навчання 2
           L Структура процесу навчання
           L Методи навчання, їх класифікація 2 3
           L Форм організації навчання 2
      L Формування методичної компетенції майбутнього вчителя англійської мови початкової школи з лексики
           L Поняття методичної компетентності вчителя 2 3 4
           L Психолого-педагогічна компетентність майбутнього вчителя 2
           L Характеристика розвитку основних пізнавальних психічних процесів, які повинен брати до уваги вчитель початкової школи 2
           L Формування лексичних навичок англійської мови 2
           L Питання відбору лексичного матеріалу 2
           L Труднощі, що виникають при вивченні лексики англійської мови 2 3
           L Проблема формування методичної компетентності майбутнього вчителя англійської мови початкової школи з лексики в умовах переходу до Болонського процесу 2 3 4
           L Дослідження досягнень зарубіжних науковців у галузі формування методичної компетентності майбутнього вчителя англійської мови з лексики 2 3 4 5
           L Особливості змісту лекційного модулю з теми "Поняття лексичної компетентності майбутнього вчителя англійської мови початкової школи з лексики" 2 3 4 5 6 7
           L Структура та зміст практичного модуля з теми "Формування лексичної компетентності"
           L Методичне забезпечення модуля самостійної роботи 2 3 4
      L Роль та значення рухливих ігор у розвитку фізичних здібностей дошкільника з інтелектуальними порушеннями
           L Характеристика загального фізичного стану дітей з недорозвитком пізнавальної сфери 2
           L Вплив рухливих ігор та їх підбір, методика проведення з дітьми старшого дошкільного віку з інтелектуальними порушеннями в умовах спеціального дитячого навчального закладу 2 3 4
           L Значення використання музикотерапії та психогімнастики під час проведення рухливих ігор та індивідуальної роботи з дітьми із психофізичними порушеннями 2 3
           L Аналіз практики роботи вчителя-дефектолога по подоланню порушень фізичного розвитку у дітей старшого дошкільного віку з розумовою відсталістю 2 3
           L Педагогічні рекомендації корекційним педагогам щодо використання елементів музикотерапії та психогімнастики під час проведення рухливих ігор 2
      L Підвищення рівня фізичної підготовленості дітей молодшого шкільного віку засобами ігрової спрямованості
           L Основи організації фізичної підготовки 2
           L Комплексне планування вдосконалення фізичних здібностей
           L Засоби та методи удосконалення фізичних якостей дітей молодшого шкільного віку
           L Спортивно-ігрова форма організації занять з фізичної підготовки 2 3
           L Контроль ефективності організація занять з фізичної підготовки та оцінка її основних показників 2 3
           L Організація і комплексне планування педагогічних дій у процесі фізичної підготовки дітей 6 – 7-річного віку 2
           L Планування засобів ігрової спрямованості фізичної підготовки та їх зміст 2 3 4
           L Контроль та оцінка ефективності організації процесу фізичної підготовки 2 3
      L Організація та види самостійної роботи на уроках математики та в позаурочний час
           L Організація та види самостійної роботи на уроках 2 3 4 5 6 7 8 9
           L Ігри на уроках математики у сучасній школі 2 3 4 5 6 7 8 9 10
      L Формування в старших класах загальноосвітньої школи іншомовної компетенції в письмовій мові
           L Письмо як засіб навчання іноземної мови 2
           L Етапи навчання писемного мовлення 2 3 4
      L Формування комунікативної компетенції у дітей 2 3 4 5
      L Основи наукових досліджень 2 3 4
      L Розваги у житті дитини
           L Значення розваг у житті дитини
           L Вимоги щодо організації проведення розваг
           L Робота педагогічного колективу до підготовки проведення розваг 2
           L Значення, види і зміст вечорів розваг 2
           L Роль музики в житті розваг 2
           L Місце розваг у системі фізичного виховання дошкільників 2 3
           L Організація розваг за народними традиціями 2 3 4
      L Ефективність формування музичного сприймання молодших школярів на матеріалі фортепіанної музики
           L Сутність та структура музичного сприймання молодших школярів 2 3 4
           L Вікові особливості молодших школярів 2 3 4 5
           L Наукове обґрунтування методики формування музичного сприймання молодших школярів на матеріалі фортепіанної музики 2 3 4 5 6
           L Педогогічні умови формування музичного сприймання молодших школярів засобами фортепіанної музики 2 3 4 5
           L Обґрунтування критеріїв та діагностика сформованості музичного сприймання молодших школярів 2 3 4 5
           L Методика формування музичного сприймання молодших школярів засобами фортепіанної музики 2 3 4 5 6 7
      L Покращення фізичної підготовленості у дітей молодшого шкільного віку шляхом збільшення обсягу рухової активності
           L Закономірності фізичного та фізіологічного розвитку організму дітей молодшого шкільного віку 2 3 4
           L Стан здоров’я дітей молодшого шкільного віку 2 3 4 5 6
           L Фізичний розвиток дітей молодшого шкільного віку
           L Особливості фізичної підготовленості молодших школярів 2
           L Вплив рухової діяльності на розвиток фізичних якостей молодших школярів 2 3 4
           L Методика розвитку і вдосконалення сили 2 3 4
      L Розвивальне навчання школярів
           L Розвивальне навчання як засіб активації пізнавальних інтересів учнів у процесі вивчення зарубіжної літератури 2 3
           L Роль проблемно-пошукового методу в організації дослідницької діяльності учнів 2
           L Захист власних проектів 2
           L Застосування інтерактивних методів на уроці зарубіжної літератури 2
           L Формування в учнів критично мислити 2 3
      L Шляхи формування потреби у молодших школярів до регулярних занять фізичними вправами
           L Загальна характеристика структури і змісту потреб і ціннісного відношення молодших школярів до регулярних занять фізичною культурою 2 3
           L Мотиваційно-ціннісне відношення до фізичної культури 2 3 4
           L Експериментальна перевірка ефективності педагогічних умов навчання і виховання учнів початкових класів на уроках фізичної культури 2 3 4 5 6 7
      L Допрофільна підготовка з іноземної мови: сутність, зміст і функції 2 3 4
      L Розробка концепції економічної освіти в Україні
           L Соціально-психологічні особливості групи навчання 2 3
           L Загальна структура навчального предмету 2
           L Методична розробка теми: «Конкуренція – рушійна сила економіки» 2 3 4 5 6
      L Технічне мислення на уроках праці
           L Поняття про технічне мислення 2 3 4
           L Основні напрямки вивчення образного компонента технічного мислення 2 3 4 5
           L Структура образного компонента технічного мислення 2 3
           L Основні функції образного компонента технічного мислення 2 3
           L Свідоме використання учнями прийомів розумової діяльності при вирішенні продуктивних задач 2
           L Застосування учнями евристичних методів і прийомів при рішенні продуктивних задач 2 3 4
      L Твори Джейн Остін на уроках позакласного читання
           L Позакласне читання як засіб формування читача 2
           L Особливості уроків позакласного читання
           L Взаємозв'язок класного та позакласного читання 2 3
           L Загальні відомості про творчість Джейн Остін
           L План-конспект уроку для 9-го класу з позакласного читання 2 3
      L Методика викладання математики в 1-4 класах
           L Методика ознайомлення дітей з геометричним матеріалом
           L Методичні особливості вивчення ліній 2
           L Вивчення многокутників у початковій школі
           L Методика ознайомлення з колом, кругом, їх елементами 2
           L Формування в учнів графічних навичок, вміння працювати з креслярським інструментом 2
           L Зв’язок арифметичного матеріалу з геометричним 2
           L Формування поняття про геометричні фігури 2 3
           L Український національний костюм на уроках математики 2
      L Сучасні напрями соціально-педагогічної роботи з дітьми групи ризику
           L Загальна характеристика дітей групи ризику 2
           L Психолого-педагогічна характеристика дітей групи ризику 2 3
           L Характеристика причин появи дітей «групи ризику» 2 3 4
           L Соціально-педагогічна діагностика поведінки дітей «групи ризику» 2 3
           L Авторська система соціально-педагогічної роботи з дітьми «групи ризику» 2 3 4 5
           L Аналіз результатів соціально-педагогічної роботи з дітьми групи ризику 2 3
      L Семінар як форма навчання учнів умінню працювати з різними джерелами інформації
           L Методичні особливості організації та проведення семінарського заняття 2
           L Процес підготовки до семінару
           L Функції,види семінару 2 3 4
           L Уміння роботи з різними джерелами інформації 2
      L Соціально-педагогічна діяльність по попередженню токсикоманії та алкоголізму у дітей та підлітків
           L Історичний аспект виникнення шкідливих звичок у дітей та підлітків 2
           L Причини та наслідки до яких призводять поширення тютюнопаління та алкоголізму у дітей та підлітків 2 3
           L Форми та методи профілактики тютюнопаління та алкоголізму у дітей та підлітків 2
           L Профілактика тютюнопаління та алкоголізму засобами інтерактивних технік 2
           L Методичні рекомендації, щодо підвищення ефективності діяльності соціального педагога з попередження шкідливих звичок у дітей та підлітків 2 3 4 5 6 7 8
      L Психолого-педагогічне застосування ігрових технологій у загальноосвітньому навчальному закладі
           L Історія розвитку гри 2 3
           L Гра як метод навчання. Значення педагогічної гри 2
           L Функції та види педагогічних ігор 2 3 4
           L Ігрова діяльність дітей: теоретичні основи й методика педагогічного керівнитства 2
           L Особливості застосування ігрових технлогій навчання у загальноосвітньому навчальному закладі 2 3
           L Методика проведення ігрового заняття під час вивчення предмету «Історії України», на тему: «Козаки на території України» 2 3
      L Емпіричне дослідження морального розвитку молодших школярів
           L Суть і природа моралі, поняття про моральний розвиток 2
           L Психологічні особливості особистості молодших школярів 2
           L Закономірності та чинники морального розвитку у молодшому шкільному віці 2 3
           L Методи емпіричного дослідження 2 3
           L Методики емпіричного дослідження 2 3 4 5
      L Гуманізація освіти: концептуальні проблеми та практичний досвід
           L Гуманізація та авторитаризм у вітчизняній системі освіти 2 3 4 5 6 7 8 9 10
           L Гуманізація змісту та спрямованості освіти 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
           L Гуманізація організаційних основ освіти 2 3 4 5 6 7 8 9
      L Місце та роль рівневих систем фізичних задач в процесі диференційованого навчання фізики
           L Психолого-педагогічний аналіз категорії «фізична задача» 2
           L Класифікація фізичних задач
           L Методи розв’язування фізичних задач 2 3 4
           L Види та форми здійснення диференціального навчання в процесі навчання фізики у загальноосвітній школі 2 3 4 5
           L Теорія та методика реалізації задачного підходу в умовах диференційовного навчання фізики
           L Принципи побудови системи фізичних задач як засобу диференційовного навчання учнів
           L Методика використання рівневих систем фізичних задач як засобу диференційовного навчання учнів 2 3
           L Оцінювання знань учнів в умовах задачного підходу в умовах диференційовного навчання 2 3 4
      L Фізвиховання у дошкільних закладах
           L Основні вимоги до планування навчального матеріалу з фізичної культури
           L Розподіл програмного матеріалу з фізичної культури у перспективному плані 2
           L Оперативне планування з фізичної культури 2 3
           L Облік роботи з фізичної культури 2
           L Фізкультурне обладнання групової кімнати 2
           L Обладнання фізкультурного залу
           L Обладнання фізкультурного майданчика 2 3
      L Використання диференціаційного навчання при вивченні креслення на прикладі теми: "Нанесення розмірів" у 8 класі
           L Поняття про диференційоване навчання 2
           L Основні види диференційованого навчання 2
           L Характеристика основних форм диференціації 2
           L Методика проведення уроків з виконання диференціального підходу на прикладі теми: „Нанесення розмірів” 2 3 4 5 6 7
      L Формування культури писемного мовлення майбутнього вчителя початкових класів
           L Поняття про стилі сучасної української мови 2 3 4
           L Науковий стиль. Його особливості та риси 2 3 4 5 6
           L Методика написання наукових робіт у вищих школах 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
      L Дидактична сутність наступності в економічному вихованні учнів шкіл і студентів вищих педагогічних закладів
           L Наступність як педагогічне явище 2 3 4 5 6
           L Взаємозумовленість дидактичного принципу наступності 2
           L Економічні засади наступності 2 3
      L Формування лексико-фразеологічних норм в усному і писемному мовленні майбутніх учителів початкових класів
           L Роль і значення культури мовлення вчителя початкових класів для його фахової діяльності 2 3 4 5
           L Комунікативні якості в усному і писемному мовленні студентів ПВПК 2 3 4 5 6 7 8
           L Способи збагачення лексичного запасу мовлення студентів 2 3 4 5 6
           L Робота вчителя початкових класів над збагаченням лексико-фразеологічного запасу в мовленні молодших школярів 2 3 4 5 6 7 8 9 10
      L Організація спостережень за природою в початковій школі
           L Зміст та структура спостережень за природою під час засвоєння природознавчих знань 2
           L Використання результатів спостережень за природою в процесі засвоєння знань молодших школярів 2 3 4
           L Організація роботи з календарем спостережень за природою 2
           L Фіксація та узагальнення спостережень 2 3
      L Наукова дослідна робота студентів
           L Проблеми студентської науково-дослідної роботи в педагогічному університеті 2
           L Навчально-дослідницька робота студентів 2
           L Дослідницька робота студентів у позанавчальний час
           L Система заохочень науково обдарованої студентської молоді
           L Особистісний характер наукової творчості
      L Розподільна властивість множення
      L Педагогіка вищої школи
           L Основні компоненти професійної компетентності фахівця галузі
           L Основні вимоги до особистості педагога вищої школи та протипоказання до педагогічної діяльності 2
      L Формування фасилітуючої позиції у майбутніх вчителів
           L Суть фасилітації реалізація її ідей у діяльності вчителя 2
           L Фасилітуюча позиція вчителя та її ознаки
           L Вивчення рівня сформованості особистісних якостей студентів, які сприяють формуванню їхньої фасилітуючої позиції 2 3
           L Умови формування у майбутніх вчителів особистісних якостей, які забезпечують фасилітуючу позицію 2
      L Етнопедагогічний підхід до виховання у дитячому хореографічному колективі 2 3
      L Національна музична академія України ім. П.І. Чайковського: вчора, сьогодні, завжди
           L Історія фортепіанного факультету 2
           L О кафедрі концертмейстерства 2
           L Кафедра камерного ансамблю 2
      L Організація та методика проведення уроку з теми: "Створення і редагування макросів в інтерактивних документах засобами Word"
           L Загальна характеристика учбової дисципліни 2 3 4 5 6 7 8
           L Поняття «індивідуалізація» та «диференціація» навчання 2
           L Внутрішньо-класна індивідуалізація навчальної роботи 2 3
      L Експериментальне дослідження процесу формування музичного сприймання молодших школярів на матеріалі фортепіанної музики
           L Сутність та структура музичного сприймання молодших школярів 2 3 4 5
           L Вікові особливості молодших школярів 2 3 4 5 6
           L Наукове обґрунтування методики формування музичного сприймання молодших школярів на матеріалі фортепіанної музики 2 3 4 5 6
           L Педогогічні умови формування музичного сприймання молодших школярів засобами фортепіанної музики 2 3 4 5
           L Обґрунтування критеріїв та діагностика сформованості музичного сприймання молодших школярів 2 3 4 5 6 7
           L Методика формування музичного сприймання молодших школярів засобами фортепіанної музики 2 3 4 5 6
      L Система освіти Китаю
           L Реформи освіти ХХ століття
           L Система освіти ХХІ століття
           L Трудова підготовка учнів 40-70х. рр
      L Виникнення та розвиток теорії "вільного виховання" в педагогіці
           L Ідеї «вільного виховання» у вітчизняній і зарубіжній педагогіці 2 3 4 5
           L Становлення і розвиток ідей вільного виховання 2
           L Становлення особистості Марії Монтессорі як гуманіста освіти дітей з порушенням інтелекту 2
           L Теорія і практика розвитку особистості на основі ідей вільного виховання 2
           L Організація навчально-виховної роботи в класах вільного виховання особистості в діяльності сучасної загальноосвітньої школи 2 3 4
      L Методика індивідуалізованого навчання майбутніх вчителів технологій конструюванню швейних виробів
           L Аналіз навчальної програми дисципліни «Конструювання швейних виробів» як моделі професійної діяльності фахівця 2 3 4 5 6 7 8 9 10
           L Аналіз існуючих методичних систем навчання майбутніх вчителів технологій конструюванню швейних виробів 2 3 4 5 6 7
           L Стан та проблема індивідуалізації навчання в існуючих методичних системах навчання майбутніх вчителів технологій 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
           L Модель методики навчання майбутніх вчителів технологій конструюванню швейних виробів 2 3 4 5 6 7 8 9
           L Цілі та зміст індивідуалізованого навчання дисципліни «Конструювання швейних виробів» 2 3 4 5 6 7 8 9 10
           L Методи, форми та засоби індивідуалізованого навчання майбутніх вчителів технологій дисципліни «Конструювання швейних виробів» 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
           L Загальні питання організації і проведення педагогічного експерименту 2
           L Зміст, критерії та показники експериментального педагогічного дослідження 2 3 4
           L Експериментальне визначення ефективності традиційної методики навчання майбутніх вчителів технологій конструюванню швейних виробів 2 3 4 5
           L Експериментальне визначення ефективності розробленої методики навчання майбутніх вчителів технологій конструюванню швейних виробів на основі індивідуалізованих пізнавальних завдань 2 3 4 5 6 7 8 9
      L Українська обрядовість як засіб виховання дошкільнят
           L Історичні джерела використання української обрядовості у вихованні дошкільників 2 3
           L Мета та зміст виховної роботи дошкільних установ з застосуванням української обрядовості 2 3
           L Форми та методи виховання дошкільників засобами української обрядовості 2
           L Сучасні методики застосування української обрядовості 2 3 4
           L Матеріал для формуючого експерименту з дослідження впливу української обрядовості на якість виховання дошкільників 2 3 4 5
      L Особливості гендерного виховання дітей дошкільного віку
           L З історії становлення гендерного виховання 2 3 4 5 6 7 8
           L Виховання дітей з урахуванням гендерних особливостей 2 3 4
           L Використання сучасних педагогічних технологій у гендерному вихованні дітей дошкільного віку 2 3 4 5 6 7 8 9 10
           L Практична розробка з формування світогляду особистості 2 3 4
           L Етичні бесіди
           L Метод проблемних ситуацій
           L Ігри для дітей із гендерного виховання 2 3 4 5
           L Орієнтовне обладнання куточка для дівчаток
           L Орієнтовне обладнання куточка для хлопчиків
           L Організація спілкування з хлопчиками і дівчатками 2 3 4 5 6
           L Заняття з гендерного виховання 2 3 4
      L Повість "Перехресні стежки". Проблема вибору життєвої позиції 2 3
      L Методика самостійної роботи студентів 2 3 4
      L Особливості виховання дітей у багатодітній сім'ї
           L Сім’я - як фактор гармонійного розвитку дитини 2 3 4 5 6 7 8 9 10
           L Історія розвитку багатодітної сім’ї 2
           L Соціально-педагогічні особливості виховання дітей у багатодітній сім’ї 2 3 4 5 6 7 8
           L Проблеми багатодітних сімей 2
           L Аналіз обласної програми "Багатодітний фонд" 2 3 4 5
      L Теоретичні та методичні основи формування інформаційної культури майбутнього вчителя початкових класів 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
      L Корекція шкільної тривожності в молодшому шкільному віці
           L Дослідження проблем тривожності у вітчизняній та зарубіжній психології 2 3
           L Психологічні особливості тривожності дітей молодшого шкільного віку та причини її виникнення 2 3 4
           L Особливості методик дослідження тривожності молодших школярів 2
           L Аналіз результатів дослідження тривожності молодших школярів 2 3 4
           L Обгрунтування корекційно – розвивальної програми
           L Аналіз результатів повторного зрізу формуючого експерименту 2 3 4 5 6 7
      L Методика проведення педагогічних спостережень 2 3 4 5 6 7 8 9
      L Читання як вид навчальної діяльності
           L Роль і місце читання у навчанні іноземної мови
           L Навчання техніки читання 2
           L Навчання читання на початковому етапі вивчення іноземної мови 2 3
           L Вивчення алфавіту 2
           L Вивчення правил читання 2 3
           L Місце перекладу на рідну мову в роботі над текстом
           L Особливості видів навчального читання 2
           L Аналітичне читання 2
           L Синтетичне читання 2
           L Самостійне читання 2 3
      L Художньо–педагогічний аналіз творів на уроках музики в початковій школі
           L Аналіз музичних творів як наукова проблема 2 3
           L Специфіка художньо–педагогічного аналізу творів на уроках музики в початковій школі 2 3 4
           L Вікові особливості молодших школярів 2 3 4
           L Методичні рекомендації щодо проведення художньо-педагогічного аналізу творів на уроках музики у початковій школі 2 3 4 5 6 7
           L План–конспект уроку музики на тему: План проведення уроку музики на тему: Про що говорить музика 2
      L Деякі типи задач на подільність цілих чисел та способи їх розв'язування
           L Із історії розвитку подільності
           L Основні поняття, теореми, ознаки подільності натуральних чисел 2 3
           L Основні теореми про прості числа 2
           L Найбільший спільний дільник і способи його знаходження 2
           L Найменше спільне кратне чисел і способи його знаходження 2
           L Місце теми «Подільність чисел» в шкільному курсі математики. Загальна характеристика методики викладання подільності цілих чисел 2
           L Системи задач на подільність цілих чисел та методика навчання учнів їх розв’язувати 2 3 4 5 6 7
      L Методика формування позитивного ставлення до поетичних творів у початкових класах
           L Основні поняття лірики 2
           L Видатні поети XIX-XX ст., які входять у коло дитячого читання 2 3
           L Особливості сприймання поезії молодшими школярами 2 3
           L Методична робота з віршованими творами в початкових класах 2 3 4
           L Аналіз підручників з читання щодо наявності віршованих творів 2 3
           L Дослідне навчання, спрямоване на формування позитивного ставлення до поетичних творів 2 3 4 5 6
      L Формування гендерних установок у дітей молодшого шкільного віку
           L Стан дослідженості гендера як соціокультурної характеристики особистості 2 3 4 5 6 7 8 9
           L Вікова динаміка становлення психологічної статі дитини 2 3 4 5
           L Психологічні чинники формування гендерних установок у молодшому шкільному віці 2 3 4 5 6 7 8
           L Школа та поза сімейні інститути, як чинники формування статеворольових установок особистості молодшого школяра 2 3 4 5 6 7
           L Гендерне виховання учня початкової школи у сучасному освітньому просторі 2 3 4 5 6
           L Діагностика та корекція гендерних установок та статеворольових стереотипів молодшого школяра 2 3 4 5 6 7 8 9
           L Практичні рекомендації для батьків із статевого виховання дітей
      L Використання комп'ютера на уроках математики
           L Завдання курсу математики в початковій школі 2
           L Психолого-педагогічний аспект використання ППЗ для створення дидактичних засобів у початковій школі 2
           L Опис ППЗ для створення дидактичних засобів, що використовуються на роках математики у початковій школі 2 3
      L Методика навчання малюванню дітей середньої групи
           L Види малювання, що проводяться в середній групі, їх характеристика
           L Завдання та зміст програми з різних видів малювання в середній групі 2 3 4 5
           L Методика навчання дошкільнят середньої групи малюванню 2 3 4 5 6 7
           L Планування різних видів занять з малювання у середній групі дитячого садка 2 3 4 5 6 7
      L Форми і методи здійснення екологічної освіти молодших школярів на уроках курсу "Я і Україна"
           L Теоретичні основи здійснення екологічної освіти в початковій школі 2 3
           L Стан здійснення екологічної освіти на уроках курсу «Я і Україна» у практиці початкової школи
           L Аналіз навчальної програми з курсу «Я і Україна» 2
           L Вибір та оптимальне поєднання форм і методів екологічної освіти на уроках курсу «Я і Україна» у 2 класі 2 3 4 5 6 7 8 9 10
      L Спартанська та афінська системи виховання та освіти
           L Суспільно-політичні умови розвитку освіти у Давній Греції в епоху полісної демократії
           L Мета виховання та виховні ідеали
           L Зміст навчання та виховання 2 3 4
           L Значення Давньогрецьких освітньо-виховних систем для педагогічної науки та культури 2 3
      L Педагогічна техніка як складова навчальної технології 2 3 4 5
      L Психолого-дидактична сутність процесу навчання 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
      L Управління в галузі освіти в сучасній Україні
           L Повноваження органів управління 2 3
           L Законодавство про вищу освіту 2
           L Система стандартів вищої освіти 2
           L Акредитація, контроль якості вищої освіти та оцінювання діяльності державних та приватних інституцій освіти
           L Ліцензування освітньої діяльності
      L Національне виховання у науковому здобутку Г. Ващенка
           L Головні етапи становлення та розвитку Г. Ващенка як вченого і педагога 2
           L Освітні концепції формування особистості в ідеалі виховання Г. Ващенка 2 3
           L Система національного виховання у поглядах Г. Ващенка 2 3
           L Ващенко про національне виховання української молоді 2 3 4
      L Особливості впровадження модульної технології навчання у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації в рамках Болонського процесу
           L Болонський процес як засіб інтеграції і демократизації освіти України 2 3
           L Основні завдання, принципи та етапи формування. Європейського простору вищої освіти 2 3 4
           L Запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах України 2
           L Європейська система трансферу кредитів – ECTS та шкала оцінювання ECTS для оцінки якості досягнень студента 2 3
           L Принципи, шляхи і засоби адаптації вищої освіти України до Європейського простору вищої освіти 2
           L Педагогічний експеримент щодо запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу 2 3 4
           L Використання Болонського процесу у Тернопільському державному педагогічному університеті ім. В. Гнатюка 2
      L Методи психології та педагогіки
           L Зв’язок між психологією та педагогікою 2
           L Методи психолого-педагогічних досліджень 2 3 4 5 6 7 8
      L Професійна підготовка майбутніх біотехнологів
           L Організація професійної підготовки майбутніх біотехнологів 2
           L Навчальні заклади України, що готують фахівців-біотехнологів 2
           L Особливості вищої біотехнологічної освіти
           L Розвиток біотехнологічної освіти та її актуальність для підготовки майбутніх фахівців 2
           L Розвиток біотехнології як пріоритетного напряму розвитку української економіки 2 3 4
      L Організація контролю навчальних досягнень учнів початкових класів на уроках природознавства
           L Об’єкти, функції і види контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи 2 3 4 5 6 7
           L Методи й форми організації контролю навчальних досягнень учнів на уроках природознавства 2 3 4
           L Педагогічні вимоги до контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи 2 3 4
           L Стан організації контролю навчальних досягнень учнів із природознавства в практиці роботи сучасної початкової школи 2 3
           L Вибір та оптимальне поєднання різних видів, методів і форм контролю навчальних досягнень учнів із природознавства в 3 класі 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
      L Самооцінка учнів в виховній роботі 2 3
      L Вивчення особливостей екранізації роману Булгакова "Майстер і Маргарита" на уроках літератури
           L Взаємозв’язок кіномистецтва та художньої літератури 2
           L Актуалізація читацької діяльності школярів у процесі використання екранізацій художніх творів на уроках літератури
           L "Майстер і Маргарита": роман і фільм на уроках літератури 2 3 4
      L Методи науково-педагогічних досліджень 2 3 4
      L Фізичне виховання в дошкільних установах
           L Дошкільне виховання в зарубіжних країнах 2
           L Місце і роль фізичної культури в загальній системі виховання дітей дошкільного віку 2
           L Мета, завдання, засоби фізичного виховання в дошкільних установах 2
           L Особливості розвитку фізичних якостей у дітей дошкільного віку 2
           L Формування особи дошкільника в процесі занять фізичними вправами 2
           L Єдність навчання, виховання і розвитку дитини в процесі фізичного виховання
      L Педагогічні та лінгвістичні умови формування комунікативних умінь і навичок майбутніх вчителів початкових класів
           L Основні поняття спеціальної педагогіки
           L Дитина з мовленнєвими порушеннями у системі освіти 2
           L Мовлення і комунікативна поведінка вчителя 2
           L Функції мовлення вчителя у взаємодії з учнями 2 3 4 5
           L Умови ефективності професійного мовлення вчителя 2
           L Самоконтроль і розвиток культури мовлення, створення установки на оволодіння літературною мовою в різних ситуаціях спілкування
           L Самоконтроль і розвиток умінь виразного мовлення
           L Самоконтроль і розвиток комунікативних умінь, здібностей, соціальних установок у спілкуванні
           L Розвиток загальних психофізичних особливостей своєї особистості, які є передумовою оволодіння вміннями професійно - педагогічного мовлення 2
      L Естетичне виховання учнів середнього шкільного віку в полікультурному середовищі на Закарпатті 2 3 4 5 6 7 8
      L Вивчення технік графіки на уроках образотворчого мистецтва в середній школі
           L Традиційні техніки графіки 2 3 4
           L Прикладна графіка та нетрадиційні техніки
           L Місце графічних технік в навчальних програмах з образотворчого мистецтва 2
           L Зміст навчального матеріалу з графічними техніками у підручниках з образотворчого мистецтва для середньої школи 2 3 4
           L Особливості впровадження графічних технік на уроках образотворчого мистецтва 2
           L Дизайн календарю – як приклад використання графічних технік 2 3
      L Система роботи з розвитку мовлення в першокласників
           L Вивчення рівня дошкільної мовленнєвої підготовки дітей 2
           L Формування звукової культури мовлення. Система вправ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
           L Удосконалення граматичного ладу мовлення 2 3 4
           L Розвиток діалогічного та монологічного мовлення 2 3 4 5 6
           L Експериментальна перевірка способів керівництва навчально-виховним процесом 2 3 4
           L Етимологічний аналіз слів - активізуючий засіб розвитку зв'язного мовлення

Всього сторінок: 5041Значення гармонійного виховання людини
Публікації вченої дають відповідь на питання про те, яким має бути ідеал соціально захищеної дитини, якими мають бути соціально-виховні обов'язки держави та ін. Ще в 1918 р. вона писала: «Найдорожчий ...

Профільна загальноосвітня підготовка в системі початкової та середньої професійної освіти
Необхідність одночасного засвоєння учнями установ початкової та середньої професійної освіти навчального матеріалу, обумовленого двома стандартами (загальної середньої та професійної освіти), призвед ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net