Мапа сайту

Педагогіка: історія і сьогодення

      L Особливості логопедичної роботи з дорослими при афазії
           L Короткі історичні відомості про афазію
           L Симптоматика і механізми виникнення афазії 2
           L Нейропсихологічна класифікації афазії А. Лурія
           L Принципи корекційної роботи при еферентній моторній афазії 2 3 4
           L Корекційно-педагогічна робота при акустико-мнестичній афазії 2 3
      L Громадянське виховання старшокласників у великій Британії 2 3 4 5 6 7 8 9
      L Застосування винахідницьких задач при вивченні курсу "Біологія"
           L Творчий розвиток учнів 2
           L Біологічні задачі та їх використання для творчого розвитку дитини 2
           L Класифікація біологічних задач
           L Використання творчих задач на уроках біології 2 3
           L Методика розв`язування винахідницьких задач 2 3
           L Приклади винахідницьких задач 2
      L Поняття педагогічної майстерності
           L Поняття майстерності
           L Елементи педагогічної майстерності 2 3
           L Деякі шляхи формування педагогічної майстерності
           L Психолого-педагогічна підготовка майбутнього вчителя
           L Значення прикладних знань і навчань в удосконалюванні педагогічної майстерності
      L Формування умінь використовувати лексичний повтор як засіб міжфразного зв’язку
           L Текст і проблема зв’язності 2 3 4 5 6 7 8
           L Мовні засоби вираження зв’язності тексту. Лексичний повтор як засіб зв’язку 2 3 4 5 6
           L Ретроспективний аналіз питання лінгвістики тексту в методичній та навчальній літературі 2 3 4 5 6 7 8
           L Психолого-лінгвістичні основи розвитку мовлення учнів початкових класів 2 3 4 5
           L Вміння учнів виявляти і використовувати лексичний повтор як засіб міжфразного зв’язку в заданих висловлюваннях навчального типу 2 3 4 5
           L Аналіз сформованих в учнів умінь використовувати лексичний повтор при побудові зв’язних висловлювань 2 3
           L Зміст та програма експериментального навчання 2 3
           L Система вправ для формування в учнів четвертого класу умінь використовувати лексичний повтор як засіб міжфразного зв’язку 2 3 4 5 6
           L Використання лексичного повтору у ролі засобу міжфразного зв’язку на уроках розвитку зв’язного мовлення 2 3 4 5 6 7
      L Розвиток творчих здібностей учнів на уроках математики
           L Проблема здібностей в психології 2 3
           L Поняття математичних здібностей та їх структура
           L Психологічний аналіз учбових задач 2 3
           L Проблемні задачі як засіб розвитку творчих здібностей учнів 2 3
           L Побудова нестандартних уроків як акцентуація розвитку творчих здібностей 2
      L Програма гуртка журналістики 2 3
      L Система професійно-технічної освіти України
           L Професійно-технічна освіта
           L Ступневість професійно-технічної освіти 2
           L Концепція професійної освіти України 2 3
           L Проблеми, на розв’язання яких спрямована концепція
           L Система технічної освіти 2 3
           L Адаптація професійної освіти України в європейський освітній простір 2
      L Використання ділової гри на тему "Економічна оцінка родючості ґрунтів " 2 3 4 5 6
      L Робота викладача економіки
           L Критичний аналіз бази практики
           L Особливості навчального контингенту
           L Викладацька діяльність. Опис обраних форм і методів 2 3 4 5 6 7 8
      L Становлення і розвиток вищої освіти на Україні
           L Становлення вищої освіти на Україні у XVI–XVII ст 2 3
           L Києво-Могилянська академія 2
           L Бібліотека Києво-Могилянської академії
           L Гуманістичні засади внутрішнього життя Академії
           L Культурні зв’язки Києво-Могилянської академії
           L Києво-Могилянська академія та україно-білоруські культурні зв’язки
           L Зв’язки Академії з Молдавією і Валахією
           L Зв'язки Києво-Могилянської академії з іншими країнами 2
      L Мовна культура педагога вищої школи
           L Формування мовної культури викладача вищої школи на рівні магістерської підготовки 2
           L Вплив мовної культури педагога вищої школи на рівень культури та свідомості особистості студента
           L Роль самопідготовки та самовдосконалення у формуванні мовної культури педагога вищої школи 2
      L Методика підготовки майбутніх учителів початкових класів до формування естетичного досвіду молодших школярів
           L Вимоги до професійної підготовки вчителя початкових класів у контексті сучасних парадигм освіти 2 3 4 5 6 7
           L Психолого-педагогічні особливості формування естетичного досвіду молодших школярів 2 3 4 5
           L Проблема підготовки вчителя до формування естетичного досвіду дитини: ґенеза становлення й розвитку 2 3
           L Рівні готовності майбутніх учителів початкових класів до формування естетичного досвіду молодших школярів 2 3 4 5 6 7 8 9
           L Педагогічні умови ефективної підготовки майбутніх учителів початкових класів до формування естетичного досвіду молодших школярів 2 3 4 5 6 7 8
           L Підготовка студентів до розширення естетичних знань учнів 2 3 4 5
           L Розвиток здатності майбутніх учителів початкових класів до естетико-виховного впливу на аксіосферу учнів 2 3 4 5 6 7
           L Формування готовності майбутніх фахівців до забезпечення творчо-естетичної самореалізації дітей 2 3 4 5 6 7 8 9
           L Динаміка готовності майбутніх учителів початкових класів до формування естетичного досвіду молодших школярів 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
      L Вивчення української мови в сучасній школі
           L Система вивчення іменників 2 3 4
           L Система вивчення прикметника 2 3 4
           L Система вивчення дієслова 2 3
           L Вивчення займенника 2
           L Вивчення прислівника 2
           L Вивчення числівника
           L Вивчення прийменника 2 3
      L Початкове навчання на комп'ютерах у школі
           L Загальне подання про пізнавальні процеси 2 3 4 5
           L Комп'ютерне навчання в початкових класах 2 3 4 5
           L Використання комп'ютера на уроках 2
           L Програми “Графічний редактор для молодших школярів” і “лого" 2 3
           L Проведення дослідно-експериментальної частини дослідження 2 3
      L Принципи організації та побудови освіти в Україні 2 3 4 5 6 7
      L Фундаменталізація освіти 2 3
      L Проблема соціально-педагогічної підтримки дітей з обмеженими функціональними можливостями
           L Теоретичні підходи до визначення проблеми підтримки дітей з обмеженими функціональними можливостями 2 3 4
           L Досвід реалізації західних та вітчизняних моделей щодо підтримки дітей з обмеженими функціональними можливостями 2 3 4 5
           L Аналіз "моделі культурного плюралізму" щодо підтримки дітей з обмеженими функціональними можливостями 2
           L Аналіз "університету як інтеграційного поля" для щодо підтримки дітей з обмеженими функціональними можливостями 2 3 4
      L Використання інформаційних технологій в підготовці майбутнього вчителя технологій
           L Інформаційні технології – сутність, принципи та їхня характеристика 2 3 4 5
           L Методи та засоби реалізації професійно-педагогічної підготовки студентів до використання ІКТ в майбутній фаховій підготовці 2 3 4 5 6
           L Організація фахової підготовки майбутнього вчителя засобами інформаційно-комунікаційних технологій 2 3 4 5 6
           L Стан розробленості проблеми у практиці роботи вищих навчальних закладів 2 3
           L Педагогічні умови підготовки майбутніх вчителів до використання ІКТ у майбутній професійній діяльності 2 3 4 5 6 7 8
      L Розвиток у старших дошкільників мовленнєво-комунікативних навичок розповіді
           L Сутність поняття «розповідь» в педагогічній та лінгвістичній літературі 2 3
           L Аналіз мовленнєвих навичок дітей старшого дошкільного віку створювати розповідь 2 3 4
           L Методичні рекомендації розвитку у старших дошкільників мовленнєво-комунікативних навичок розповіді 2
      L Концепція підручника та його структуризація 2 3 4 5 6 7
      L Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності
           L Інновації в освіті
           L Передовий педагогічний досвід і впровадження досягнень педагогічної науки 2 3 4 5
           L Підвищення кваліфікації вчителів та їх атестація 2 3 4 5 6
      L Екологічна освіта та виховання населення як запорука чистого довкілля
           L Історія 2
           L Екологічна освіта і виховання в Україні 2
           L Стратегічний напрямок розвитку сучасної системи освіти в Україні 2 3 4
      L Вивчення творчості кобзарів та лірників на уроках української літератури
           L З життя кобзарів та лірників 2 3
           L Kобзарі та лірники як народні співці-музиканти на україні 2 3 4
      L Проектування технологій навчання по темі "Мікроклімат виробничих приміщень" з курсу "Охорона праці"
           L Проектування плану викладу теми
           L Проектування контурного конспекту з теми «Мікроклімат виробничих приміщень»
           L Аналіз технічних і дидактичних засобів навчання
           L Проектування мотиваційних технологій навчання 2 3 4
      L Розвиток пізнавальної активності молодших школярів на уроках української мови
           L Розвиток пізнавальної активності у молодших школярів як педагогічна проблема 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
           L Формування пізнавальної активності школярів на уроках української мови 2 3 4 5 6 7 8
           L Експериментальна перевірка розвитку пізнавальної активності у молодших школярів на уроках української мови 2 3
           L Перевірка ефективності формування пізнавальної активності у молодшого школяра на уроках української мови в експериментальному дослідженні 2 3 4
      L Гендерна експертиза навчальних робочих програм як засіб впровадження гендерної рівності у навчальний процес ВНЗ
           L Зміст професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів 2 3 4 5 6
           L Гендерний підхід в системі підготовки педагогічних кадрів 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
           L Впровадження гендерних стандартів у фахову соціально-педагогічну підготовку 2 3 4 5 6 7 8
           L Критерії оцінки ефективності робочих навчальних програм 2 3 4
           L Гендерна експертиза робочих навчальних програм системи фахової підготовки майбутніх соціальних педагогів 2 3 4 5 6 7 8 9
      L Використання комп'ютера на уроках читання
           L Зміст уроків читання 2 3 4
           L Психолого-педагогічні особливості проведення уроків читання в початкових класах 2 3
           L Переваги і недоліки використання комп’ютера 2
           L Використання комп’ютерів вчителем початкових класів
           L Розробка дидактичних засобів для уроків читання 2 3
      L Принципи виробничого навчання
           L Закономірності професійної підготовки
           L Принципи виробничого навчання, їх характеристика 2 3 4 5 6 7 8 9
           L Умови та способи реалізації дидактичних принципів у виробничому навчанні 2
      L Про дружбу і товаришування 2 3 4
      L Формування навичок образотворчої діяльності у молодших школярів у процесі використання дидактичних ігор та цікавих вправ
           L Загальна характеристика ігрової діяльності молодших школярів 2 3 4
           L Класифікація дидактичних ігор у початковій школі 2 3 4 5
           L Використання дидактичних ігор на уроках образотворчого мистецтва 2 3
           L Педагогічні умови використання дидактичних ігор у процесі образотворчої діяльності учнів 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
      L Концепція морального виховання в початковій школі
           L Загальне поняття морального виховання в початковій школі 2 3
           L Вплив емоційності батьків на атмосферу в сім'ї
           L Спільна виховна робота школи, сім’ї і громадськості в початковій школі 2 3
           L Шляхи підвищення педагогічних знань батьків у сфері морального виховання 2 3
           L Прищеплення дитині здатності до співпереживання в процесі морального виховання в початковій школі
           L Прищеплення дитині любові до знань і рідної мови в процесі морального виховання в початковій школі 2 3
      L Формування здорового способу життя за допомогою методів самоаналізу та самоконтролю
           L Особливості формування здорового способу життя учнів ПТНЗ 2 3 4 5 6 7
           L Методи самоаналізу та самоконтролю як ефективний метод у процесі формування здорового способу життя учнів ПТНЗ 2 3
           L Виховний захід для учнів птнз на тему: «Формування звичок здорового способу життя» 2 3 4 5
      L Моральне виховання учнів на уроках образотворчого мистецтва в початковій школі
           L Проблема морального виховання у психолого-педагогічній літературі
           L Сутність морального виховання 2 3
           L Форми і методи морального виховання особистості
           L Особливості організації морального виховання у початковій школі 2 3 4 5 6 7 8
           L Здійснення морального виховання у практичній роботі вчителя на уроках образотворчого мистецтва в початковій школі 2 3 4
      L Педагогічні засади вчення С.Ф. Русової
           L Життя та діяльність С.Ф. Русової 2
           L Значення гармонійного виховання людини 2 3
           L Дидактика, як мистецтво навчати 2
           L Позашкільна та дошкільна освіти
           L Софія Русова про вчителя національної школи 2 3
      L Формування інформаційного пакету спеціальності "Облік і аудит"
           L Болонський процес, передумови виникнення, його організація 2 3
           L Впровадження Болонського процесу 2 3 4 5 6
           L Європейська система перезарахування кредитів - ECTS 2
           L Інформаційний пакет спеціальності „бухгалтерський облік і аудит” 2 3
      L Модульно-розвивальне навчання у середній загальноосвітній школі
           L Сутність і місце модульно-розвивального навчання в сучасній загальноосвітній школі 2 3 4
           L Шляхи реалізації модульно-розвивального навчання у сучасній середній загальноосвітній школі 2 3 4 5
           L Умови ефективного наукового проектування програмово-методичного забезпечення модульно-розвивального навчання 2 3 4 5 6 7
           L Стан організації модульно-розвивального навчання 2 3
           L Досвід використання модульно-розвивального навчання 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
      L Організація виховної роботи з учнями в позаурочний час 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
      L Особливості системи контролю за навчально-виховним процесом у сучасній загальноосвітній школі
           L Здійснення контролю за навчально-виховним процесом у школі 2 3
           L Використання комп’ютерних технологій в управлінській діяльності директора школи 2
      L Деякі проблемы змісту юридичної освіти у вищих навчальних закладах 2
      L Громадянська освіта
           L Громадянська освіта в школі - зарубіжний досвід
           L Громадянська освіта в практиці роботи зарубіжної школи 2 3
      L Ознайомлення учнів з життям і творчістю М.П. Старицького
           L Мотивація навчання
           L Актуалізація опорних знань
           L Коментар відповідей та робіт студентів Короткий аналіз відповідей, виставлення оцінок 2 3 4
      L Впровадження систем управління навколишнім середовищем у ВНЗ
           L Мотивація до впровадження СУНС у ВНЗ 2 3 4 5
           L Перспективи створення інтегрованих систем управління ВНЗ 2 3
      L Організація продуктивної самостійної діяльності молодших школярів у навчальному процесі сучасної початкової школи
           L Самостійна діяльність в процесі розвитку дитини як наукова проблема 2 3
           L Самостійна робота як метод навчання: характеристика основних понять проблеми 2 3 4
           L Психолого-педагогічні особливості самостійної учбової діяльності молодших школярів 2 3 4 5
           L Загальна характеристика досвіду використання самостійної учбової діяльності молодших школярів 2 3 4
           L Пошук шляхів вдосконалення самостійної навчально-пізнавальної діяльності молодших школярів; актуальні проблеми і знахідки 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
      L Психологічні особливості важковиховуваних дітей
           L Причини появи важких дітей і підлітків
           L Особливості педагогічної запущеності дошкільнят і молодших школярів
           L Специфіка роботи вчителя з різними категоріями важких підлітків 2
      L Формування культури мовлення молодших школярів під час вивчення рідної мови
           L Загальна характеристика особистості молодшого школяра
           L Мовна діяльність молодших школярів
           L Вимоги до мовлення учнів
           L Методика вивчення самостійних частин мови 2 3 4 5
           L Методика ознайомлення зі службовими словами
           L Характеристика поняття «Культура мовлення»
           L Удосконалення мовленнєвого розвитку молодших школярів 2 3 4
      L Методика розвитку мовлення і навчання грамоти дітей дошкільного віку
           L Прийоми навчання творчого розповідання 2 3
           L Самостійне складання дітьми казок
      L Види та особливості дитячої обдарованості у навчально-виховному процесі
           L Поняття і визначення обдарованості у дітей 2
           L Види обдарованості 2 3
           L Особливості навчання обдарованих дітей 2 3 4 5
           L Роль педагога у навчанні обдарованих дітей 2
      L Вивчення структурно-семантичних аспектів тексту 2 3 4 5 6 7
      L Головні принципи навчання 2 3 4 5 6
      L Новітні засоби діагностування готовності дітей до школи
           L Поняття психологічної готовності до навчання 2 3
           L Зарубіжні дослідження проблеми 2
           L Критерії оцінки готовності дітей до школи 2
           L Засоби діагностування готовності дітей до школи 2 3 4 5 6
      L Нетрадиційні форми навчання школярів на уроках української мови та літератури 2 3 4
      L Проведення уроку історії по темі "Київська Русь за наступників Ярослава. Володимир Мономах" 2 3
      L Методи та технології інтерактивного навчання
           L Синтез думок
           L Фронтальні технології інтерактивного навчання 2
      L Особливості розвитку взаємин дітей старшого дошкільного віку
           L Аналіз психолого – педагогічної літератури з проблеми дослідження 2
           L Формування особистісних якостей у дитини-дошкільника 2
           L Засвоєння етичних норм
           L Емоційно-мотиваційна регуляція поведінки 2 3
           L Формування культури поведінки у старших дошкільнят 2
           L Емпіричне дослідження динаміки розвітку культури поведінки дітей дошкільного віку 2 3 4 5
      L Фізичне виховання дітей молодшого шкільного віку
      L Педагогічна робота з шестирічними дітьми
           L Мета залучення шестирічних дітей до шкільного життя 2
           L Реформування освіти в Україні 2 3 4
           L Перший клас для шестирічних дітей початкового ступеню школи 2
           L Яким вимогам повинен відповідати педагогічний процес 2 3
           L Граматичний аспект формування мовленнєвих умінь 2
      L Розвиток зв’язного мовлення молодших школярів при вивченні теми "Прислівник"
           L Сутність і структура зв’язного мовлення молодших школярів 2 3 4 5 6 7
           L Реалізація принципу розвитку мовлення на уроках української мови в початковій школі 2 3 4 5
           L Програмові вимоги до вивчення теми «Прислівник» у початкових класах 2 3 4
           L Методичне забезпечення вивчення прислівника в початковій школі 2 3 4
           L Відбір вправ з розвитку мовлення учнів при вивченні теми «Прислівник» 2 3 4
           L Експериментальна перевірка ефективності розвитку мовлення школярів при вивченні теми «Прислівник» 2 3 4 5
      L Поняття, цілі, особливості наукової творчості студентів
           L Особливості, цілі і завдання наукової творчості
           L Рівні творчого потенціалу студентів 2
      L Проблема учнівського самоврядування на сучасному етапі розвитку школи 2 3 4
      L Система моніторингових досліджень навчальних досягнень учнів на уроках фізики 2 3 4 5 6 7
      L Становлення виконавської школи гри на оркестрових інструментах
           L Історично-культурологічні передумови появи духових інструментів 2 3
           L Військові традиції в становленні сучасного духового оркестру 2 3 4 5
           L Музично-педагогічні аспекти становлення професійного вітчизняного духового виконавства 2 3 4
           L Основні музично-виконавські прийоми навчання духовика 2 3 4 5
           L Зміст та сутність комплексної методики освоєння духових інструментів 2 3
           L Сучасні технічні засоби удосконалення гри на духових інструментах 2 3
           L Історично-педагогічні аспекти діяльності кафедри духових та ударних інструментів НМАУ ім. П.І.Чайковського 2 3
           L Кафедра духових інструментів ОДМА ім. А.В.Нежданової в контексті становлення вітчизняної виконавської школи 2
           L Музично-педагогічні та мистецькі школи духового виконавства Слобожанщини 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
      L Фізичне виховання
           L Засоби фізичного виховання 2 3
           L Методи фізичного виховання 2
           L Система фізичного виховання 2 3 4
           L Задачі, принципи фізичного виховання 2 3 4 5 6 7 8
           L Сила як рухова якість людини. Основи методики розвитку сили 2 3 4
           L Витривалість як рухова якість людини. Основи методики розвитку витривалості 2 3
           L Загальна характеристика гнучкості 2 3
           L Бистрість як рухова якість людини. Основи методики розвитку бистрості 2
           L Соціальні функції спорту 2 3 4
           L Соціально-політичні і правові аспекти олімпійського спорту 2 3 4
      L Розробка педагогічного курсу професійного виховання "Механізми та елементи трансмісії"
           L Характеристика професійного навчання машинобудівного профілю 2 3 4
           L Методи професійного навчання 2 3 4 5
           L Системи професійно-технічного навчання
           L Конструювання педагогічних технологій по темі «Механізми та елементи трансмісії» 2 3 4
           L Поняття про уроки виробничого навчання 2 3 4
      L Перевірка і оцінювання результатів навчання інформатики 2 3 4 5 6
      L Формування музично-інтелектуальних умінь учнів молодших класів
           L Сутність поняття музично-інтелектуальних умінь школярів молодшої школи 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
           L Критерії та рівні сформованості музично-інтелектуальних умінь молодших школярів 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
      L Викладання основ петриківського розпису в школі
           L Петриківський розпис як один із давніх видів народного декоративно-ужиткового мистецтва і його значення в культурній спадщині України 2 3 4 5
           L Дидактичний аналіз різних трудових прийомів у зображеннях петриківського розпису 2 3 4 5 6 7
           L Особливості календарно-тематичного планування з курсу "Основи петриківського розпису" 2
           L Обгрунтування змісту і структури програми навчального курсу 2 3
           L Реалізація змісту навчальної програми в поурочному плануванні 2 3 4 5
           L Педагогічний експеримент. Об'єкт і предмет дослідження 2 3 4 5
           L Санітарно-гігієнічні норми та правила безпечної роботи при виконанні петриківського розпису 2 3
      L Роль гри під час навчання фонетики англійської мови
           L Труднощі навчання іноземної мови в молодшій школі 2 3
           L Психологічні особливості дітей молодшого шкільного віку
           L Психолого-педагогічне обґрунтування доцільності використання ігор на уроках іноземної мови
           L Основи технології ігрових форм навчання 2
           L Застосування гри на уроках англійської мови на початковому етапі навчання 2
           L Використання ігор при навчанні фонетиці англійської мови 2
      L Формування комунікативних умінь і навичок у молодших школярів
           L Сутність комунікативно-мовленнєвих умінь учнів 2 3 4 5 6
           L Особливості комунікативно-мовленнєвої діяльності учнів початкової школи 2 3 4 5
           L Формування комунікативно-мовленнєвих умінь у контексті сучасної методики у 4 класі 2 3 4 5 6 7
           L Розвиток комунікативно-мовленнєвих умінь і навичок на уроках української 2 3 4
           L Перевірка ефективності формування комунікативно-мовленнєвих умінь молодших школярів 2 3 4 5 6
      L Формування самомоніторингових процесів в старшому дошкільному віці
           L Вивчення проблеми саморегуляції та самомоніторингу своєї поведінки в психологічних дослідженнях 2 3 4
           L Розвиток у дітей старшого дошкільного віку дій самоконтролю та самомоніторингу
           L Індивідуальні особливості розвитку самоконтролю та саморегуляції старших дошкільників
           L Основні напрямки оптимізації психічного розвитку дитини-дошкільника 2 3
           L Методи та ігри для розвитку самомоніторингових процесів поведінки дошкільнят 2 3 4 5
      L Формування самоосвітньої компетентності учнів
           L Програма формування самоосвітньої компетентності учнів 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
           L Пам'ятки з організації самоосвітньої компетентності учнів 2 3
           L Робота с комплексними ідеями
           L Інтелектуальні вміння 2 3 4
      L Основні риси та якості педагога в сучасній школі 2
      L Шляхи вдосконалення проблеми оцінювання в навчальному процесі початкової школи
           L Історія проблеми 2
           L Педагогічне оцінювання у навчально-виховному процесі, його структура та функції 2
           L Психолого-педагогічні засади розв'язання проблеми в інноваційній технології оцінювання 2
           L Обґрунтування принципів оцінювання знань, умінь, навичок молодших школярів
           L Критерії наукового проектування системи оцінювання навчальних досягнень шестирічних першокласників 2
           L Авторські пропозиції та їх результативність 2 3
      L Формування екологічних цінностей за допомогою методу освічення та переконання
           L Особливості екологічного виховання учнів ПТНЗ
           L Метод освічення та переконання як засіб екологічної освіти в ПТНЗ 2 3
           L Виховний захід для учнів ПТНЗ по темі «Природа наш дім» 2 3
      L Соціально-педагогічні умови формування відповідального ставлення до власного здоров’я у старших підлітків
           L Проблема формування відповідального ставлення до власного здоров’я у дітей як одна із найважливіших проблем сучасної школи 2 3 4 5
           L Завдання і складові здорового способу життя 2 3 4 5 6 7 8
           L Психофізіологічні особливості старших підлітків 2 3 4
           L Основні соціально-педагогічні умови формування відповідального ставлення до власного здоров’я у старших підлітків 2 3 4 5 6 7
           L Експериментальне вивчення та перевірка соціально-педагогічних умов формування відповідального ставлення учнів до власного здоров’я 2 3 4 5 6 7 8 9 10
           L Програма формування відповідального ставлення до власного здоров’я старших підлітків 2 3 4 5 6 7 8 9
           L Методичні рекомендації для педагогічних працівників та батьків щодо формування відповідального ставлення до власного здоров’я у старших підлітків 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
      L Методичні аспекти вивчення зі школярами технології виготовлення панно із соломки
           L Місце панно із соломки в системі декоративно-прикладного мистецтва 2
           L Технологія виконання панно із соломки 2 3 4
           L Форми організації занять у художньому гуртку: факультатив, предметний гурток, консультація, екскурсія 2 3 4 5
      L Дидактичний проект підготовки фахівця "економіст" з поглибленою розробкою технологій навчання по темі: "Аналіз використання основних фондів та виробничих потужностей"
           L Аналіз професійної діяльності фахівця
           L Проектування кваліфікаційної характеристики фахівця 2 3 4
           L Розробка змісту професійної підготовки фахівця 2 3
           L Постановка оперативних цілей по темі «Аналіз використання основних фондів та виробничих потужностей» дисципліни «Техніко-економічний аналіз» 2
           L Проектування дидактичних матеріалів по темі «Аналіз використання основних фондів та виробничих потужностей» 2 3
           L Проектування мотиваційних технологій навчання 2 3 4
      L Значення релігійних організацій у соціалізації підростаючого покоління
           L Проблема впливу релігійних організацій у соціалізації підростаючого покоління
           L Типи релігійних організацій 2 3 4 5
           L Соціальні функції релігійних організацій 2
           L Позитивний вплив на соціалізацію підростаючого покоління
           L Негативний вплив на соціалізацію підростаючого покоління 2 3 4
           L Статистичні дані релігійних організацій 2 3 4 5 6 7 8
      L Формування екологічної культури молодших школярів у ході роботи кружка "Юний еколог"
           L Шляхи до високої екологічної культури 2 3
           L Екологічна освіта молодших школярів
           L Педагогічні основи формування екологічної культури
           L Позакласна робота по формуванню екологічної культури молодших школярів
           L Еколого-краєзнавча робота з молодшими школярами
           L Досвід організації гурткової роботи з молодшими школярами
           L Гурткова робота в системі екологічного виховання молодших школярів 2
           L Досвід організації кружка "Юний еколог" у Губарівській середній школі Богодухівського району Харківської області 2 3
      L Важковиховуваність особистості та її причини
           L Сутність девіації і основні точки зору на її причини 2 3 4
           L Девіація як процес 2 3 4
           L Головні вияви девіантної поведінки 2 3 4 5 6 7
           L Соціальна детермінація девіантної поведінки молоді 2
           L Передумови формування девіантної поведінки у родині 2 3
           L Особливості формування девіантної поведінки у дітей та підлітків у школі 2 3 4 5 6 7
      L Використання методів інтерактивного навчання біології в навчальному процесі
           L Інтерактивне навчання – як форма організації пізнавальної діяльності на уроках біології 2 3 4
           L Особливості та класифікація методів інтерактивного навчання 2 3 4
           L Теоретичний аспект застосування ігрових прийомів на уроках біології 2
           L Правила безпеки під час проведення занять з біології 2
           L Характеристика ігор та їх роль на заняттях біології при використані наукових колекцій 2 3 4 5 6
           L Ігри як засіб екологічного виховання
           L Застосування біолого-екологічних дослідів для формування екологічної культури учнів
           L Загальна характеристика наукових колекцій
           L Застосування наукових колекцій під час занять з біології 2
           L Застосування біолого-екологічного експерименту на уроках біології при використані колекційного матеріалу кабінету біології
           L Застосування екологічних та біологічних ігор на уроках біології 2 3
           L Екологічне виховання учнів на уроках біології 2 3 4 5 6
      L Забезпечення якості освіти в університетах Європи 2
      L Система підготовки наукових кадрів в Україні
           L Поняття, мета і функції науки 2
           L Форми організації та управління наукою 2 3 4
           L Система підготовки наукових кадрів
      L Особливості дидактичного забезпечення уроку біології в 11 класі
           L Теоретично – методологічні засади дидактичного забезпечення уроків біології 2 3
           L Форми, методи та засоби навчання 2 3 4 5 6 7 8 9
           L Сучасний етап розвитку дидактичного забезпечення уроків біології в 11 класі 2
           L Критерії, методи та прийоми використанні для застосування дидактичного матеріалу на уроках біології в 11 класі 2 3 4 5 6 7 8 9 10
      L Педагогічні інновації в сучасній школі
           L Теоретичні основи поняття педагогічної інновації та передового педагогічного досвіду 2
           L Еволюція педагогічної науки
           L Закони перебігу педагогічних інновацій та етапи їх функціонування
           L Методологічні вимоги до педагогічних інновацій
           L Критерії педагогічних інновацій 2
           L Практичні основи педагогічних інновацій та нововведень в системі середньої загальної освіти
           L Інноваційні заклади освіти
           L Інноваційні технології навчання 2
           L Психолого-педагогічні аспекти впровадження інновацій у школі 2 3 4 5 6 7 8 9
      L Теоретичні та методичні основи професійної підготовки з інформаційних технологій майбутніх менеджерів-економістів 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
      L Порівняльний аналіз систем вищої освіти в Україні та Норвегії
           L Якісні та кількісні характеристики вищих навчальних закладів 2
           L Ступенева система освітньо-кваліфікаційних рівнів
           L Перелік напрямів та кваліфікацій підготовки фахівців з вищою освітою 2 3 4
      L Іменник як частина мови та методика його вивчення у початкових класах
           L Особливості засвоєння української мови як другої 2
           L Зміст і завдання вивчення українських іменників у російськомовній школі 2 3 4 5
           L Комплекс вправ на вивчення іменника та методика їхнього використання 2 3 4 5 6 7 8 9 10
           L Перевірка ефективності використаного комплексу вправ 2 3
      L Соціально-педагогічна робота щодо розвитку педагогічної інтуїції у майбутніх педагогів
           L Особливості інтуїції та її характерні риси в процесі наукового пізнання 2 3 4 5 6
           L Теоретичні засади прояву інтуїції в педагогічні діяльності 2 3 4
           L Взаємодія інтуїтивних та імпровізаційних компонентів в професійній діяльності педагога 2 3 4 5
           L Аналіз рівня сформованості педагогічної інтуїції у студентів та професійних педагогів 2 3 4 5
           L Експериментальна програма щодо моделі розвитку педагогічної інтуїції у майбутніх педагогів 2 3 4 5 6
           L Аналіз результатів виявлення схильності до інтуїтивних вмінь в педагогічній діяльності 2 3 4
      L Особливості соціальної роботи з дітьми з вадами слуху на базі Кам'янської школи-інтернату для слабочуючих та пізньоглухих дітей
           L Історія організації навчання глухонімих дітей 2
           L Особливості соціальних проблем дітей з вадами слуху 2 3 4 5 6 7
           L Соціальний розвиток дітей з вадами слуху 2 3 4 5 6
           L Законодавча база соціальної роботи з дітьми, що страждають вадами слуху 2
           L Структура Камянської спеціальної загальноосвітньої школи інтернату для слабочуючих та пізнооглухлих дітей 2 3
           L Технологія реалізації змісту системи корекційно-відновлювальної роботи засобами хореографії 2 3
           L Експерементальне дослідження особливостей міжособистісних відносин у дітей старшого дошкільного віку з вадами слуху 2 3 4 5
           L Технології розвитку комунікативних навичок дітей з вадами слуху 2 3 4 5
           L Традиційні та інноваційні методи формування та розвитку усного мовлення у дітей з порушенням слуху 2 3 4 5
           L Соціальна реабілітація дітей з обмеженими можливостями 2 3 4 5 6 7
      L Наукова організація праці студентів
           L Загальна характеристика діяльності студентів 2
           L Виявлення властивостей особистості в діяльності студентів 2
           L Роль і місце лекції у вузі
           L Семінарські й практичні заняття у Вузі
           L Семінарські заняття
           L Лабораторні роботи у процесі діяльності учбово-дослідницького характеру
           L Системний підхід до наукової організації праці студентів в умовах вищих навчальних закладів 2 3 4 5 6
           L Результативність наукової організації праці студентів 2
      L Батьківська педагогіка. Сім’я та закон 2
      L Основи педагогіки
           L Предмет і завдання педагогіки 2 3
           L Методологія педагогіки
           L Методи науково-педагогічного дослідження 2 3 4
           L Порядок педагогічного дослідження 2
           L Зв’язок педагогіки з іншими науками
      L Проблеми використання засобів естетичного виховання молодших школярів
           L З історії становлення естетичного виховання та його традиції на Україні 2 3
           L Завдання, основні принципи, засоби і провідні напрямки естетичного виховання в сучасній школі 2
           L Проблеми естетичного виховання в досвіді вчителів початкових класів 2 3 4 5 6
           L Комплексна методика визначення індивідуального рівня сприймання естетичних об’єктів молодшими школярами 2 3 4 5 6
      L Сучасні підходи до організації роботи з дітьми з особливими освітніми потребами
           L Інклюзивна освіта в педагогіці. організація діяльності інклюзивного закладу 2
           L Складові моделі інклюзивної освіти 2
           L Соціальна реабілітація та інтеграція дитини з особливостями психофізичного розвитку 2 3 4 5
           L Методологічні принципи соціальної реабілітації дітей, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку 2 3 4
           L Реабілітаційний супровід дітей з особливими потребами та їх родин у ході інтегрованого інклюзивного навчання 2 3 4 5 6 7 8
           L Соціально-педагогічний супровід родини яка виховує дитину з особливими освітніми потребами 2
           L Сім'я як суб'єкт і об'єкт соціально-педагогічного впливу
           L Програма «раннє втручання» 2 3
           L Налагодження партнерських стосунків з родинами фактори, які допомагають школі залучати батьків 2 3 4
           L Мультидисциплінарна команда 2 3 4 5 6
           L Захист дитини з особливими потребами 2 3 4
           L Попередження жорстокого поводження з дітьми 2 3
      L Теоретико-методичні основи екологічного виховання у позашкільних навчальних закладах 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
      L Дидактичні ігри та їх роль у навчально-виховному процесі
           L Сутність і завдання дидактики, її основні категорії 2
           L Сучасні дидактичні системи 2 3 4 5
           L Сучаснi зарубiжнi дидактичнi концепції 2
           L Дидактичні ігри як складова сучасних освітніх технологій 2 3
           L Вплив дидактичної гри на розвиток дитини та формування математичних уявлень 2 3 4 5 6 7
      L Модель організації профільної та допрофільної підготовки в системі гімназійної освіти
           L Досвїд профільної диференціації навчання в краінах західної Європи, США та російський досвід прфільного навчання
           L Аналіз напрямів та форм організації профільного навчання
           L Організаційна модель розвитку до профільної і профільної освіти
           L Особливості організації допрофільного навчання в сучасній школі 2 3 4 5 6 7 8 9
           L Профільна загальноосвітня підготовка в системі початкової та середньої професійної освіти
           L Етапи модернізації профільного навчання в сучасній школі 2
           L Експериментальна апробація моделі організації профільної та допрофільної підготовки в системі гімназійної освіти 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
      L Використання інтерактивних методів на уроках біології під час вивчення теми: "Молюски" 2 3 4 5 6 7 8 9 10
      L Проблема формування соціальної активності на уроках трудового навчання в початкових класах
           L Методологічні основи дослідницької роботи 2 3 4 5 6
           L Науково-технічний прогрес і формування навичок трудової активності молодших школярів 2 3 4
           L Аналіз літератури і педагогічного досвіду розвитку соціальної активності молодших школярів на уроках трудового навчання 2 3 4 5
           L Експериментальне дослідження розвитку соціальної активності молодших школярів на уроках трудового навчання в початкових класах 2 3
           L Основи експериментальної гіпотези і результати дослідження 2 3
           L Обґрунтування ефективних шляхів і засобів розвитку соціальної активності молодших школярів на уроках трудового навчання 2 3 4 5
      L Інформаційно-комунікативні технології як засіб навчання математичних дисциплін 2
      L Аналіз виховного ідеалу національного виховання за Ващенком
           L Мета та завдання національного виховання молодших школярів 2
           L Проблема виховного ідеалу національного виховання у науково-педагогічній літературі 2 3
           L Створення виховного ідеалу національного виховання за Г. Ващенком 2 3 4
           L Педагогічні ідеї Григорія Ващенка в розбудові національної системи освіти 2 3
      L Позакласна робота з іноземної мови у середній загальноосвітній школі
           L Суть і значення позакласної роботи
           L Психолого-педагогічні аспекти позакласної роботи з іноземної мови
           L Зміст позакласної роботи 2
           L Функції позакласної роботи
           L Принципи організації позакласної роботи з іноземної мови 2
           L Загальна характеристика сучасних форм позакласної роботи з іноземної мови 2 3 4 5
           L Засоби масової інформації як форма позакласної роботи
           L Культурно-масові форми роботи з іноземної мови 2
           L Гурток як синтетична форма позакласної роботи 2
           L Позакласне читання як засіб формування читача 2 3 4
           L Удосконалення усного іноземного мовлення в процесі позакласної роботи 2 3
           L Використання рольових ігор на позакласних заняттях з французької мови
           L Використання сучасного пісенного матеріалу у процесі позакласного навчання французької мови 2 3 4
      L Самостійна робота молодших школярів з основ здоров'я
           L Теоретичні основи організації самостійної роботи учнів у початковій школі 2 3 4 5 6
           L Врахування вікових особливостей молодших школярів під час проведення самостійної роботи 2 3 4 5 6
           L Стан організації самостійної роботи на уроках курсу «Основи здоров'я » у практиці початкової школи 2 3
           L Аналіз навчальної програми і підручника з курсу «Основи здоров'я » 2 3 4
           L Комплекс пізнавальних завдань для самостійної роботи учнів з курсу «Основи здоров'я » 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
      L Система вищої освіти в Італії та Іспанії
           L Історичний розвиток університетів Іспанії
           L Вступ до іспанських університетів 2
           L Можливість отримання іспанського гранту для громадян України 2
           L Університетська вища освіта 2 3 4
           L Університет міста Саламанки - один з основних освітніх центрів Іспанії
           L Історичний розвиток університетів Італії 2 3
           L Сап'єнца - один з найбільших університетів Європи 2 3
      L Диференційований підхід до учнів при навчанні біології
           L Поняття про диференційоване навчання 2
           L Характеристика основних видів і форм диференційованого навчання 2 3 4 5 6
           L Види диференційованої роботи на уроках біології 2 3 4
           L Організація диференційованого навчання біології 2 3
           L Методичні рекомендації щодо підвищення ефективності здійснення диференціації навчання на уроках біології 2 3
      L Вивчення елементів стереометрії у курсі геометрії 9 класу
           L Мета і завдання введення елементів стереометрії у курсі математики основної школи 2
           L Роль і місце елементів стереометрії у розвитку просторового мислення школярів 2 3 4 5 6
           L Аналіз змісту і методів вивчення елементів стереометрії у курсі геометрії 9 класу за новими підручниками з геометрії 2 3
           L Загальні методичні рекомендації вивчення елементів стереометрії у курсі геометрії 9 класу 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
           L Практична реалізація вивчення стереометричного матеріалу у 9 класі з використанням інформаційних технологій 2 3 4 5 6
      L Мотивація студентів
           L Мотивація учбової діяльності та її формування на різних вікових етапах 2 3 4
           L Мотиваційно-смислові якості особистості ставлення в професійному становленні студентів 2 3
           L Специфіка навчальної мотивації студента 2 3 4
           L Професійна мотивація 2 3 4 5 6
           L Ігрові технології підвищення рівня мотивації студентів до навчання 2
           L Тренінгкурс ефективної педагогічної взаємодії як метод розвитку професійної мотивації студентів 2
           L Переоцінка агресивних дій рольова педагогічна гра 2
           L Особистісна переоцінка агресивних проявів 2
           L Організація психолого-педагогічного супроводу адаптації студентів-першокурсників 2
           L Вплив емоцій на ефективність навчального процесу 2 3 4 5
      L Загальна педагогіка
           L Педагогіка як базова педагогічна дисципліна 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
           L Класифікація методів навчання 2 3
           L Підходи до визначення типів уроків 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
           L Фізичне виховання як процес розвитку фізичної досконалості школяра 2 3 4
           L Самовиховання — кінцевий результат виховання
      L Дидактична гра як засіб умотивування навчальної діяльності молодших школярів на уроках іноземних мов 2 3 4 5
      L Професійна орієнтація як інструмент соціалізації шкільної молоді
           L Психолого-педагогічні засади професійної орієнтації 2 3 4 5 6 7 8 9
           L Дослідження науково-методичної літератури з професійної орієнтації 2 3 4 5 6
           L Дослідження психологічних чинників школярів з метою профорієнтації 2 3 4
           L Виявлення особливостей професійної інформації, консультації, професійного добору 2 3 4 5 6 7 8 9
           L Взаємозв'язок структурних компонентів профорієнтації 2 3
           L Особливості соціально-професійної адаптації молоді
           L Дослідження взаємозв'язку школи і сім'ї в профорієнтації 2
           L Методи дослідження професійної орієнтації школярів 2
           L Програма дослідно-експериментальної роботи щодо ефективності діяльності профорієнтації соціального педагога 2 3
           L Експериментальна перевірка ефективності моделі роботи профорієнтації соціального педагога із старшокласниками 2 3 4 5 6 7
           L Соціально-педагогічні умови ефективності профорієнтації старшокласників 2
           L Методичні рекомендації по вдосконаленню роботи соціального педагога по профорієнтації старшокласників 2 3 4
           L Загальна характеристика типу професій "людина — людина"
           L Професіограма вихователя дитячого садка
           L Загальна характеристика типу професій "людина — техніка" 2
           L Загальна характеристика типу професій "людина — природа"
           L Професіограма ветеринарного лікаря
           L Загальна характеристика типу професій "людина — знакова система"
           L Професіограма телефоніста міжміського зв'язку
           L Загальна характеристика типу професій "людина — художній образ" 2
      L Розвиток пізнавального інтересу молодших школярів у процесі вивчення курсу "Я і Україна" в 3-4 класах
           L Сутність, види, рівні пізнавального інтересу 2 3 4
           L Засоби розвитку пізнавального інтересу в учнів початкової школи на уроках курсу «Я і Україна» 2 3 4 5 6
           L Стан розвитку пізнавального інтересу в молодших школярів на уроках курсу «Я і Україна» в практиці школи 2
           L Аналіз програми і підручника курсу «Я і Україна» 2
           L Використання засобів розвитку пізнавального інтересу на уроках курсу «Я і Україна» в 3- 4 класах 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
      L Формування екологічної культури молодших школярів під час вивчення курсу "Я і Україна"
           L Формування екологічної культури учнів початкової школи як психолого-педагогічна проблема 2 3 4 5 6 7 8
           L Принципи, форми та методи формування екологічної культури молодших школярів 2 3 4 5 6 7
           L Аналіз навчальних програм і підручників для початкової школи з точки зору реалізації завдань формування екологічної культури учнів 2
           L Шляхи удосконалення процесу екологічного виховання учнів молодшого шкільного віку під час вивчення курсу «Я і Україна» 2 3 4 5 6 7 8 9
      L Мистецтво бісероплетіння
           L Виникнення та розвиток бісероплетіння 2
           L Техніки виконання бісероплетіння та їх регіональні особливості 2 3
           L Стан розвитку бісероплетіння в Україні 2 3
           L Аналіз шкільних програм і підручників в контексті ознайомлення учнів з бісероплетінням 2 3 4
           L Проект орнаменту бісероплетіння 2
           L Альбом зразків бісероплетіння 2
      L Педагогічний аналіз уроку в системі внутрішньошкільного контролю
           L Історичний аналіз класно-урочної системи навчання
           L Вимоги до сучасного уроку в школі 2
           L Типи уроків та їх структура 2
           L Контроль як засіб управління навчально-виховним процесом на уроці 2 3 4 5
           L Підготовка вчителя до уроку
           L Програма спостереження та аналізу уроку 2
      L Використання навчальних комп’ютерних ігор в процесі вивчення математики в початковій школі
           L Гра як форма навчання у початковій школі 2 3 4 5
           L Особливості використання ігрової форми на уроках математики 2 3 4
           L Використання комп’ютерної техніки у процесі навчання молодших школярів 2 3
           L Опис навчальних ігрових програм “Країна фантазія” 2 3
           L Загальний огляд уроків з використанням комп’ютерних ігор 2 3 4 5 6
      L Складні випадки правопису великої букви 2 3 4
      L Особистість викладача вищої школи та її професіограма. Самоаналіз та експертна оцінка як основа підвищення кваліфікації викладача вищої школи
           L Багаторівневість особистості педагога вищої школи. Поняття педагогічного покликання
           L Самоаналіз та самооцінка в процесі вдосконалення діяльності молодого педагога 2
           L Проблема вимірювання професійних рис особистості педагога. Методика створення вимірювального інструментарію для самоаналізу та самооцінки 2
      L Сутність і зміст педагогічної етики 2 3
      L Формування зв’язного мовлення у дітей старшого дошкільного віку
           L Психолого-педагогічні дослідження формування зв’язного мовлення дітей старшого дошкільного віку 2 3 4 5 6
           L Проблема зв’язного мовлення старших дошкільників на сучасному етапі 2 3 4
           L Стан досліджуваної проблеми в практиці сучасних ДНЗ 2 3 4 5
           L Організація навчально-виховного процесу у старшій дошкільній групі 2 3
           L Спільна робота ДНЗ і сім’ї у плані формування зв’язного мовлення дітей старшого дошкільного віку 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
      L Розумовий розвиток старших дошкільників як психолого-педагогічна проблема
           L Суть і завдання розумового розвитку старших дошкільників 2 3 4 5 6
           L Роль і місце розвивального навчання в розумовому розвитку старших дошкільників 2 3
      L Методи творчої діяльності на уроках трудового навчання 2 3 4 5 6
      L Методичні основи формування навику читання у молодших школярів
           L Етапи становлення навику читання 2
           L Робота над правильністю і побіжністю читання
           L Робота над свідомістю читання
           L Історико-критичний образ методики читання
           L Підходи до вибору методу навчання читанню 2
           L Характеристика бази дослідження навику читання
           L Дослідження техніки читання і розуміння прочитаного 2
           L Дослідження читання про себе
           L Комплекс вправ для вдосконалення навиків читання 2 3 4 5
      L Значення методу моделювання в процесі слухання музики
           L Загальна характеристика методів та прийомів, що використовуються під час слухання музики 2 3
           L Використання методу моделювання 2
           L Розвиток у молодших школярів навичок музичного сприймання за допомогою методу моделювання 2 3
           L Вплив різних видів музичної діяльності на слухове сприймання в молодших школярів 2 3
           L Дослідження використання методу моделювання в процесі слухання музики 2 3
           L Значення кольорових уявлень молодших школярів у процесі слухання музики 2 3 4
      L Система освіти у Великобританії
           L Реформи освіти другої половини ХХ століття у Великобританії 2 3
           L Місце трудової підготовки учнів у системі освіти Великобританії
      L Соціально-педагогічна робота в умовах літнього оздоровчого табору
           L Загальна характеристика літнього оздоровчого табору і його функції 2 3 4 5 6
           L Особливості соціально-педагогічної роботи в умовах літнього оздоровчого табору 2
           L Форми роботи соціального педагога в літньому оздоровчому таборі 2 3 4 5 6 7 8
           L Тематичний день як одна з форм роботи соціального педагога в літньому оздоровчому таборі 2 3 4 5
      L Вища бібліотечно-інформаційна освіта в сучасній Україні: формування документологічної складової 2 3 4 5 6 7 8 9 10
      L Розробка методики екологічного виховання учнів шляхом підвищення рівня екологічної освіти на уроках хімії
           L Аналіз стану проблеми екологічної освіти та виховання в Україні і за кордоном 2
           L Аналіз змісту Концепції загальної середньої освіти в Україні та її екологічної складової
           L Типи екологічної культури
           L Аналіз основних понять “екологічна освіта”, “екологічне виховання”, “екологічна вихованість”
           L Мета екологічної освіти і виховання
           L Компоненти екологічної культури 2
           L Здоровий спосіб життя як один з найважливіших критеріїв ефективності екологічного виховання
           L Форми та засоби екологічного виховання 2
           L Екологічне виховання у процесі шкільної діяльності 2
           L Позашкільна екологічна освіта та виховання 2 3
           L Методичні розробки екологічного виховання на уроках хімії 2
           L Характеристика сучасного уроку хімі 2 3
           L Методичні розробки з екологічного виховання на уроках хімії 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
           L Загальна характеристика хімічно небезпечних речовин, що вивчаються у курсі органічної хімії середньої школи 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
      L Проблема "важких" учнів
           L Поняття «важкі» учні, зовнішні і внутрішні передумови важковихованості 2 3
           L Психологічний аспект проблеми «важких» дітей
           L Вікові особливості важковихованості
           L Діагностика важковихованості
           L Методи роботи з важкими учнями 2 3 4 5 6 7
           L Принципи роботи з важкими учнями А.С. Макаренка 2 3
           L Проблема «важких дітей» в сучасній школі 2
           L Методи індивідуальної роботи з «важкими дітьми» сучасних педагогів 2 3
           L Проблеми безпритульності і соціальні служби по боротьбі з дитячою злочинністю 2 3 4
      L Значення розвитку психічної пізнавальної сфери дітей молодшого шкільного віку в процесі навчання
           L Соціальна ситуація розвитку молодшого школяра
           L Розвиток особистості у молодшому шкільному віці 2
           L Самооцінка молодших школярів 2
           L Особливості процесів відчуття та сприймання у молодшого школяра
           L Роль уваги та пам'яті в житті та навчальній діяльності дітей молодшого шкільного віку 2
           L Значення мислення в навчальній та пізнавальній діяльності молодших школярів
           L Вивчення рівня побутових знань другокласників
           L Вивчення рівня самооцінки групи учнів другого класу
      L Виховання самостійності дошкільників в образотворчій діяльності 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
      L Інформаційне забезпечення наукових досліджень
           L Документальні джерела інформації та їх використання у наукових дослідженнях 2
           L Методика роботи над друкованими літературними джерелами 2
      L Удосконалення трудового навчання в школі
           L Аналіз літературних джерел з проблеми формування і розвитку загально-трудових умінь і навичок в учнів 6 класів
           L Педагогічна сутність проблеми формування і розвитку загально-трудових умінь і навичок в учнів 6 класів при вивченні розділу «Електротехнічні роботи» 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
           L Проведення педагогічного експерименту
      L Теорія і методика виховної роботи
           L Предмет і завдання курсу «Теорія і методика виховної роботи» 2 3
           L Особливості виховної роботи в ПТНЗ. Методика планування 2
           L Вплив середовища на розвиток особистості
           L Розвиток і цілеспрямований виховний вплив. Діяльність як фактор розвитку 2
           L Сутність і зміст процесу виховання. Мета виховання, понятійний апарат теорії виховання
           L Завдання складових всебічного розвитку особистості 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
           L Закономірності і принципи виховного процесу 2
           L Виховання учнів в урочній та позаурочній діяльності
           L Форми організації процесу виховання 2
           L Вибір форм та методів виховної роботи відповідно до мети виховання 2
           L Методи контролю та самоконтролю вихованості учнів
           L Технологія організації діяльності учнів
           L Формування навичок і звичок поведінкової сфери особистості
           L Режим життя і діяльності учнів як умова ефективного формування навичок і звичок поведінки
           L Методика формування культури поведінки учнів 2 3
           L Методологічні основи та принципи вивчення учнів та учнівського колективу 2 3 4
           L Діагностика рівня вихованості учня і учнівського колективу
           L Поняття «групи ризику» та критерій відбору учасників до неї
           L Індивідуальна виховна робота з підлітками «групи ризику», мета та методика її проведення 2
           L Орієнтовна програма складання характеристики учня 2
      L Навчально-виховні завдання курсу природознавства в початковій школі
           L Відношення молодших школярів до природи
           L Принципи підбору змісту й побудови шкільного курсу природознавства 2
           L Форми організації вивчення природознавства в початкових класах
           L Навчально-виховні можливості природознавчого навчання 2
           L Завдання і зміст навчально-виховних задач курсу природознавства в початкових класах 2 3
           L Особливості природознавства як навчального предмету 2 3
           L Естетичне виховання учнів початкових класів в процесі вивчення природознавства 2
           L Принцип формування екологічного мислення - виховний аспект 2 3
      L Генезис поняття "технологічна культура" 2 3 4
      L Виховання дитячого колективу за В.О. Сухомлинським
           L Характеристика понятійного апарату досліджуваної проблеми 2
           L Погляди відомих педагогів на виховання колективу 2
           L Використання виховного потенціалу дитячого колективу за А.С. Макаренком
           L В. О Сухомлинський про особливості функціонування колективу 2
           L Погляди В.О. Сухомлинського на спілкування з підлітками в умовах колективу 2
           L В.О. Сухомлинський про типові помилки дорослих у взаємовідносинах з підлітками 2 3
           L Труднощі спілкування з педагогічно-занедбаними підлітками у спадщині В.О. Сухомлинського 2 3
      L Як допомогти проблемній дитині 2 3
      L Вивчення тексту в початковій школі
           L Особливості розвитку логічного мислення молодших школярів 2 3
           L Етапи розвитку мислення у дітей 2 3
           L Розвиток операцій мислення 2 3 4 5
           L Теоретичні засади вивчення елементів тексту на уроках рідної мови 2 3 4 5
           L Типи мовлення 2
           L Види тексту за особливостями відбору та використання стилістичних засобів мови 2
           L Види зв’язку між компонентами тексту 2
           L Методичні засади вивчення елементів тексту на уроках рідної мови 2 3 4 5
           L Ознайомлення учнів із заголовком, темою і метою тексту 2
           L Ознайомлення учнів із абзацом, частинами тексту і мовними засобами зв’язку 2 3
           L Ознайомлення учнів з типами текстів 2
           L Відбір змісту навчання при ознайомленні з елементами тексту 2 3 4 5 6
           L Перевірка ефективності змісту навчання 2 3 4 5 6
      L Дизартрія та методика роботи при дизартрії
           L Симптоматика дизартрії
           L Етіологія дизартрії
           L Класифікація дизартрії 2 3 4 5 6
      L Порядок комплектації та організації студентів спеціальних медичних груп на заняттях фізвиховання
           L Форми проведення фізичних занять з дітьми
           L Загальні рекомендації з фізичного виховання школярів
           L Комплектація СМГ 2 3 4
      L Особливості проведення занять з образотворчого мистецтва в учнів першого класу
           L Вікові особливості першокласників 2 3
           L Адаптація дитини до школи 2 3
           L Основні види діяльності шестиліток 2 3 4
           L Методи та прийоми роботи з дітьми на уроках графічної та колористичної грамоти 2 3 4 5
           L Методи та прийоми роботи на уроках ліплення та декоративно-прикладного мистецтва 2 3 4 5 6 7 8
           L Використання бесід про мистецтво та творчість художників 2 3
      L Єкологічне виховання студентів вищих технічних навчальних закладів 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
      L Особливості вивчення творів різних жанрів в початковій школі
           L Психолого-педагогічні передумови формування читацьких умінь і навичок у молодших школярів 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
           L Основні лінгво-методичні проблеми навчання виразному читанню 2 3 4 5
           L Методика роботи вчителя початкових класів над вивченням творів різних жанрів 2 3 4 5 6 7
           L Ефективність експериментального дослідження розвитку умінь і навичок виразного читання 2 3 4 5
           L Орієнтовний план дійового аналізу твору М.М. Коцюбинського «Харитя» 2
      L Застосування похідної для доведення рівностей та нерівностей в курсі математики середньої школи
           L Поняття похідної 2 3 4 5 6 7 8 9
           L Механічний зміст похідної 2 3
           L Застосування похідної при доведенні нерівностей 2
           L Використання основних теорем диференціального числення при доведенні нерівностей 2 3 4 5 6 7 8 9
           L Декілька типів рівнянь, для розв’язування яких застосовуються похідні 2 3 4 5 6 7
      L Вивчення сучасної української культури
           L Формування сучасної української культури 2 3
           L Сучасний стан української культури 2 3 4
           L Сучасна масова культура та комунікація в умовах глобалізації 2 3
           L Основні тенденції розвитку сучасної української культури 2
           L Проблеми та перспективи розвитку сучасної української культури 2 3 4 5
           L Регіональні центри народних промислів і ремесел 2 3 4
      L Використання психологічних способів впливу в процесі навчання 2 3 4 5 6
      L Особливості дитячої творчості на уроках трудового навчання в початкових класах
           L Теорія і практика особливостей дитячої творчості на уроках трудового навчання в початкових класах 2 3 4 5 6
           L Науково-технічний прогрес і вдосконалення трудової політехнічної підготовки молодших школярів 2 3 4 5
           L Експериментальне дослідження особливостей дитячої творчості на уроках трудового навчання в початкових класах 2 3 4 5 6 7 8
           L Обґрунтування ефективних шляхів і засобів формування дитячої творчості на уроках трудового навчання в початкових класах 2 3 4 5
      L Використання народного мистецтва в естетичному вихованні 2 3 4
      L Інноваційні методи позакласної та позашкільної роботи у початковій школі
           L Сутність позакласної роботи 2 3
           L Зміст та особливості позашкільної роботи 2 3
           L Вивчення передового педагогічного досвіду організації пошукової діяльності для художніх та краєзнавчих музеїв 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
      L Методично-ілюстративне забезпечення проведення уроків образотворчого мистецтва у 1 класі
           L Наповнення та обладнання кабінету образотворчого мистецтва 2 3 4 5
           L Реалізація дидактичного принципу наочності на уроках образотворчого мистецтва 2
           L Педагогічний малюнок як вид наочності 2 3 4 5
           L Умови ефективного використання ілюстративного матеріалу на уроках образотворчого мистецтва 2 3 4 5 6
           L Використання методично-ілюстративного матеріалу на уроках образотворчого мистецтва 2 3 4
      L Методика роботи над усвідомленням поняття іменник
           L Сутність та лексико-граматичні ознаки іменника 2 3 4 5 6 7
           L Система вивчення іменника у початкових класах 2 3 4 5 6 7 8
           L Методичні передумови формування понять про іменник на уроках рідної мови 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
      L Використання інформаційно-комунікаційних технологій для активізації пізнавальної діяльності учнів 10-11 класів під час уроків технологій
           L Психологічні передумови активізації пізнавальної діяльності учнів 10-11 класів на уроках з дисципліни «Технології» 2 3 4 5 6 7
           L Інформаційно-комунікаційні технології як засіб підвищення активізації пізнавальної діяльності учнів 10-11 класів на уроках предмета «Технології» 2 3 4 5 6 7 8 9 10
           L Проблеми активізації пізнавальної діяльності учнів 10-11 класів на уроках предмета «Технології» в процесі використання засобів інформаційно-комунікаційних технологій 2 3 4 5 6 7
           L Інтелектуальні передумови навчання за допомогою засобів інформаційно-комунікаційних технологій, зокрема глобальної мережі Інтернет 2 3
           L Особливості функцій вчителя в навчальному процесі з використанням засобів інформаційно-комунікаційних технологій для активізації пізнавальної діяльності учнів 2 3 4
           L Експериментальна перевірка ефективності впровадження інформаційно-комунікаційних технологій на уроках предмета «Технології» 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
           L Штучне освітлення в майстерні предмета «Технології» 2 3 4
      L Дизайн-освіта майбутнього вчителя трудового навчання
           L Історія становлення дизайну. Еволюція предметного світу 2 3 4
           L Дизайн як філософія творення гармонійного середовища людини. Краса і користь 2 3 4 5
           L Функціональна роль творчого складу мислення у становленні особистості. Дизайн, як школа творчого мислення 2
           L Теоретичні засади довузівської дизайнерської освіти. Зв’язок дизайну із шкільними дисциплінами 2 3 4 5 6
           L Декоративно-ужиткове мистецтво та дизайн на уроках трудового навчання як засіб творчого розвитку учнів 2 3
           L Зв’язок дисциплін інженерно-технологічного спрямування і дизайну 2 3 4
           L Культурно-естетичне значення дизайну одягу для підготовки майбутніх педагогів 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
      L Педагогічні основи використання загадок як засобу розумового виховання молодших школярів
           L Поняття розумового виховання особистості 2 3 4 5 6 7
           L Сутність та педагогічні характеристики загадок 2 3 4
           L Характеристика форм та методів роботи над загадкою 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
      L Естетичний світ педагога 2 3 4 5 6
      L Екологічне виховання дітей старшого дошкільного віку засобами авторської казки 2 3 4 5 6 7 8
      L Реалізація фізичного виховання шляхом використання методу організації діяльності і формування досвіду поведінки
           L Особливості фізичного виховання учнів ВНЗ
           L Організація діяльності і формування досвіду поведінки учнів ВНЗ як ефективний метод у процесі фізичного виховання 2 3 4
      L Організація самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів в умовах особистісно-орієнтованого навчання
           L Сутність і структура самостійної роботи студентів в умовах особистісно орієнтованого навчання 2 3 4 5 6
           L Педагогічні аспекти організації самостійної роботи студентів в умовах реформування вищої школи 2 3 4 5 6
           L Самостійна робота студентів як складова підготовки майбутніх вчителів іноземної мови 2 3
           L Засоби організації самостійної роботи студентів на прикладі дисципліни «Педагогіка» 2 3
           L Методика організації самостійної роботи студентів на прикладі дисципліни «Педагогіка» 2 3 4 5 6 7
           L Організація та проведення експериментального дослідження методики організації самостійної роботи студентів на прикладі дисципліни «Педагогіка» 2 3 4
      L Шляхи навчання діалогічного мовлення
           L Психологічні особливості учнів середнього шкільного віку для навчання діалогічного мовлення 2
           L Особливості діалогічного мовлення та його функції 2 3 4
           L Новітні вимоги державної програми до навчання діалогічного мовлення
           L Характеристика шляхів навчання діалогічного мовлення 2
           L Система вправ для навчання діалогічного мовлення 2
           L Комплекс вправ для навчання діалогічного мовлення 2
      L Методи виробничого навчання
           L Словесні методи навчання 2
           L Система практичних методів
           L Наочні методи виробничого навчання 2 3
           L Вправи-основний метод виробничого навчання 2 3
      L Технології навчання як дослідження
           L Цілі і задачі дослідницької діяльності в сучасній освіті
           L Навчальне дослідження і наукове дослідження 2
           L Розходження дослідницької і проектної діяльності
           L Розрізнення творчих робіт учнів в області природних і гуманітарних наук 2
      L Наступність у роботі дошкільних закладів та початкової школи
           L Дошкільні заклади в системі національної освіти 2 3
           L Педагогічний аспект наступності 2
           L Сутність та наступність навчально-виховного процесу в дошкільних закладах 2 3 4
           L Проблеми в організації наступності у роботі дошкільних закладів та початковій школі 2 3
           L Реформування національної освіти через спектр наступності у роботі дошкільних закладів та початковій школі 2 3 4
      L Контроль навчання
           L Поняття та функції контролю в управлінні діяльністю та навчанням 2
           L Психологія оцінювання в навчанні
           L Принципи успішного контролю навчання
           L Тестовий контроль в навчанні 2 3
           L Поняття рейтингу 2
      L Педагогічна занедбаність молодших школярів
           L Проблема педагогічної занедбаності в психолого-педагогічній літературі 2 3
           L Психолого-педагогічні особливості педагогічної занедбаності молодших школярів 2 3 4 5 6 7
           L Системний підхід до подолання педагогічної занедбаності в процесі шкільного навчання 2 3 4
           L Шляхи подолання педагогічної занедбаності молодших школярів в процесі навчання масової початкової школи 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
      L Педагогічні умови стимулювання активності студентів вищих педагогічних навчальних закладів до фізкультурної діяльності 2 3 4 5 6 7 8
      L Ідеали особистості підліткового віку
           L Особистісні ідеали та їх вплив на підлітка 2
           L Соціальні ідеалізації підлітків
           L Колективний ідеал малих груп та загальний ідеал друзів 2 3 4
           L Самовиховання підлітків 2
           L Відчуття дорослості як реалізація ідеальних якостей 2 3 4
      L Впровадження положень Болонського процесу в Україні 2 3 4
      L Дидактичні проблеми використання засобів нових інформаційних технологій
           L Комп'ютер як засіб ефективності навчання іноземних мов 2
           L Використання ІКТ при вивченні ІМ у середній школі 2
           L Передумови та проблеми використання ІКТ 2
           L Необхідна умова освіти – ІКТ 2 3
      L Особливості формування інноваційної культури вчителя
           L Поняття "інноваційна культура вчителя"
           L Інноваційні процеси у галузі освіти та їх комплексне вивчення
           L Основні підходи до проблеми творчих здібностей 2
           L Якості необхідні для формування інноваційної культури педагога
      L Методичні аспекти роботи художньо-прикладного гуртка 2 3 4 5 6
      L Пошуково-дослідницька діяльність
           L Значення та суть дослідницького методу в пізнанні оточуючої природи
           L Структура та зміст досліду в роботі з дітьми дошкільного навчального закладу 2 3 4
           L Методика організації дослідницької діяльності з дітьми різних вікових груп 2 3 4 5 6 7
           L Метод моделей в пізнанні навколишньої дійсності 2 3 4
      L Роль сім'ї у вихованні дітей молодшого шкільного віку
           L Видатні педагоги про роль сім'ї у вихованні дітей 2 3 4
           L Сучасне науково-теоретичне обґрунтування ролі сім'ї у вихованні дітей молодшого шкільного віку 2 3 4 5 6 7
           L Розумове виховання дітей молодшого шкільного віку в сім'ї
           L Моральне виховання дітей молодшого шкільного віку у сім'ї 2
           L Естетичне виховання дітей молодшого шкільного віку у сім'ї
           L Трудове виховання дітей молодшого шкільного в сім'ї 2
           L Фізичне виховання дітей молодшого шкільного віку в сім'ї 2 3 4 5
           L Функції сім'ї у вихованні дітей молодшого шкільного віку 2
           L Пам'ятка трудового виховання дітей молодшого шкільного віку для батьків
           L Конспект сценарію до свята 8 Березня 2
      L Педагогічні основи розвитку процесів запам’ятовування у молодших школярів
           L Сутність та зміст процесів запам’ятовування 2 3 4 5
           L Основні підходи до розвитку процесів запам’ятовування 2 3 4
           L Розвиток процесів запам’ятовування у масовому педагогічному досвіді 2 3
           L Шляхи розвитку процесів запам’ятовування в учнів 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
      L Методика організації та проведення основних форм позаурочної роботи
           L Поняття позаурочної, позакласної та позашкільної роботи
           L Характеристика основних форм позаурочної навчальної діяльності 2 3
           L Факультативні заняття 2 3 4 5
           L Предметні гуртки
           L Домашня навчальна робота учнів 2
           L Масові, групові та індивідуальні форми виховної роботи 2 3 4 5
           L Досвід вчителів трудового навчання щодо організації і проведення основних форм позаурочної роботи 2 3 4
      L Малювання тварин на уроках образотворчого мистецтва в школі
           L Анімалістичний жанр та його характеристика 2 3 4 5 6 7 8 9
           L Особливості образотворчої діяльності учнів молодшого шкільного віку 2 3 4 5 6
           L Методика виконання зображень птахів і тварин у початкових класах 2 3 4 5 6 7 8
           L Дослідження особливостей виконання учнями початкових класів анімалістичної тематики 2 3 4 5 6 7 8 9 10
      L Творчий портрет вихователя 2
      L Пріоритети здоров’язберігаючої діяльності 2 3
      L Методика формування навичок зображення форми у процесі графічної діяльності молодших школярів
           L Сутність форми зображуваного предмета 2 3 4
           L Особливості передачі форми та пропорцій предмета у процесі графічної діяльності 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
      L Порівняння фізичної підготовленості сільських і міських школярів
           L Особливості молодшого шкільного віку
           L Фізична підготовленість, як основа фізичного стану людини 2
           L Коротка характеристика фізичних якостей людини
           L Проблеми тестування фізичної підготовленості 2
           L Фізичний розвиток молодших школярів 2
           L Фізична працездатність молодших школярів 2
           L Особливості фізичного розвитку і підготовленості міських і сільських школярів Львівської області 2 3 4 5
      L Розвиток уяви молодших школярів за рекомендаціями Джанні Родарі
           L Поняття уяви 2 3 4 5 6
           L Загальна характеристика уяви в молодшому шкільному віці 2
           L Психолого-педагогічні засоби розвитку уяви молодших школярів 2 3 4
           L Рівні розвитку уяви молодших школярів
           L Розробка і особливості циклу занять з розвитку уяви молодших школярів за рекомендаціями Джанні Родарі 2
           L Ефективність впровадженого циклу занять з розвитку уяви молодших школярів засобами вербальних ігор Джанні Родарі 2 3 4 5 6
      L Григорій Савич Сковорода про виховання особистості
           L Система освіти в україні під владою російської імперії другої половини XVIII – першій половині XIX століть 2
           L Розвиток і становлення виховних традицій на сучасному етапі розвитку вітчизняної педагогіки 2 3
           L Державна національна програма «Освіта»– документ пріоритетних напрямів реформування виховання 2
           L Григорій Савич Сковорода – найвидатніша постать у культурному й літературному житті України XVIII століття 2 3
           L Ідея народності та природовідповідності виховання Г. Сковороди 2
           L Григорій Сковорода про розумове і моральне виховання 2
           L «Сродна» праця – джерело радощів та морального вдосконалення людини 2 3 4
      L Історія педагогіки
           L Історія зарубіжної школи і педагогіки
           L Виховання, школа і зародження педагогічної думки в державах стародавнього світу
           L Розвиток школи, виховання і педагогічних ідей у середньовічній Європі, в епоху Відродження та Реформації
           L Педагогічна система Яна Амоса Коменського
           L Шкільництво та педагогічна думка у Європі ХУІІ – ХУІІІ ст
           L Реформаторська педагогіка зарубіжних країн у кінці ХІХ-ХХ ст
           L Історія української школи і педагогіки 2 3 4
      L Формування у молодших школярів уміння розв'язувати текстові задачі
           L Поняття "задача" в початковій школі 2
           L Задача, її основні елементи. Види простих задач 2 3 4 5
           L Складові процесу розв'язування задач 2 3 4 5 6 7 8
           L Задачі на знаходження невідомого доданка 2
           L Задачі на знаходження невідомого зменшуваного
           L Задачі на знаходження невідомого від'ємника
           L Розв'язування простих задач на знаходження невідомого компонента дій за допомогою рівнянь 2 3 4 5 6 7
           L Творча робота над задачею. Повторне розв'язування задач 2 3 4 5
           L Підготовчі завдання до ознайомлення із задачами на знаходження невідомого доданка 2 3
      L Екологічне виховання при формуванні сучасних знань про проблему пестицидів в Україні
           L Аналіз стану проблеми екологічної освіти та виховання в Україні і за кордоном 2 3
           L Аналіз змісту Концепції загальної середньої освіти в Україніта її екологічної складової
           L Типи екологічної культури
           L Аналіз основних понять “екологічна освіта”, “екологічне виховання”, “екологічна вихованість”
           L Мета екологічної освіти і виховання
           L Компоненти екологічної культури
           L Здоровий спосіб життя як один з найважливіших критеріїв ефективності екологічного виховання
           L Форми та засоби екологічного виховання 2
           L Екологічне виховання у процесі шкільної діяльності 2
           L Позашкільна екологічна освіта та виховання 2 3
           L Актуальність проблеми пестицидів 2 3
           L Методична розробка конференції з проблем хімічної безпеки«Пестициди: шкода чи користь» 2 3 4 5 6 7 8 9
      L Розвивальний потенціал бесіди як методу навчання у сучасній початковій школі
           L Дидактична сутність словесних методів навчання як педагогічна проблема 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
           L Експериментальна бесіда для виявлення існуючих у дітей складних ситуацій і способів їх подолання
           L «Дискусійний діалог» як один з прийомів роботи профорієнтації з учнями 2 3 4
           L Бесіда як метод навчання молодших школярів 2 3 4 5 6 7 8
           L Загальна характеристика передового досвіду використання розвивального потенціалу бесіди 2 3 4
           L Пошук шляхів вдосконалення бесіда як метод навчання молодших школярів: актуальні проблеми і знахідки 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
      L Особливості роботи соціального педагога з "дітьми вулиці"
           L Сутнісно-причинний аналіз явища «діти вулиці» 2 3 4
           L Соціально-правові і педагогічні основи організації роботи з “дітьми вулиці” 2
           L Аналіз досвіду роботи з «дітьми вулиці» 2 3 4
           L Робота соціального педагога з «дітьми вулиці» 2 3 4 5 6
           L Експериментальне дослідження проблеми та рекомендації щодо удосконалення роботи з «дітьми вулиці» 2 3 4 5 6 7
           L Генограма як соціально-педагогічна допомога для вирішення задач в сімейних проблемах 2
      L Ідеї національного виховання С. Русової 2 3 4 5 6
      L Розвиток гендерних педагогічних досліджень в освіті України
           L Методологічна парадигма та особливості розвитку Gender Studies 2 3 4 5 6 7 8 9
           L Гендерна педагогіка в контексті сучасних педагогічних напрямків 2 3 4 5 6 7 8 9
           L Вітчизняна педагогічна думка про стан розвитку гендерної освіти 2 3 4
           L Дослідження впливу змісту прихованого навчального плану на процес соціалізації особистості в вітчизняній педагогічній думці 2 3
           L Практичні аспекти гендерної педагогіки 2 3 4
           L Гендерний аналіз як основа ефективності гендерної освіти 2 3 4 5
           L Дослідження впливу гендерних стереотипів на процес соціалізації дитини 2 3 4
           L Висвітлення проблем спільного та роздільного навчання 2 3 4
      L Методика навчання молодших школярів метанню малого м'яча
           L Проблема навчання метанню молодших школярів 2 3
           L Основи техніки метання 2 3
           L Метання малого м'яча 2 3
           L Аналіз навчальних програм з фізичного виховання і планування змісту навчання для учнів 1–4 класів 2 3 4
           L Методики навчання метанню
           L Теоретичне обґрунтування експериментальної методики навчання метанню молодших школярів 2 3
           L Вивчення думки вчителів фізичної культури про організацію навчання молодших школярів метанню 2 3 4
           L Основні положення експериментальної методики навчання метанню малого м'яча молодших школярів 2 3
           L Експериментальна перевірка розробленої методики навчання метанню малого м'яча 2 3 4 5
      L Гра на дитячих музичних інструментах як ефективний засіб розвитку музичних здібностей дітей дошкільного віку
           L Знайомство з ДМІ. Гра на дитячих музичних інструментах 2
           L Методика навчання гри на ДМІ 2
           L Навчання дітей гри на дитячих музичних інструментах за методикою німецького педагога і композитора Карла Орфа 2 3 4
           L Формування музично-творчих здібностей 2
           L Розучування музичного твору на дитячих музичних інструментах. Спонукання до самостійної музичної діяльності 2 3
      L Методичні проблеми реалізації комунікативно-мовленнєвого підходу у початкових класах 2 3 4 5
      L Проблеми соціалізації в контексті соціального виховання
           L Витоки соціального виховання 2 3 4 5 6
           L Соціалізація як проблема людського існування 2 3 4
           L Система виховання як педагогічна організація процесу оволодіння особистістю соціальним досвідом 2 3 4 5 6 7 8
           L Народна педагогіка як одне із джерел соціального виховання 2 3 4 5
           L Соціальний аспект виховання дитини у сім’ї 2 3 4 5 6
           L Соціально-педагогічні основи виховання 2
           L Розвиток благодійності у слов’ян 2 3 4 5 6 7 8 9 10
           L Соціальна робота в незалежній Україні 2 3 4 5
           L Девіантна поведінка дітей та молоді як форма соціальної дезадаптації та боротьба з нею 2 3 4 5 6 7 8
      L Ліро-епос як жанр літератури
           L Особливості сприйняття учнями ліро-епічних творів 2
           L Методичні рекомендації щодо вивчення ліро-епічних творів 2
           L Методичні рекомендації щодо вивчення « Пісні про Роланда» 2
           L План-конспект уроку з світової літератури
      L Вища освіта України і Болонський процес
           L Системи вищої освіти у країнах європи
           L Вища освіта Великобританії
           L Вища освіта Іспанії
           L Вища освіта Німеччини
           L Вища освіта України 2
           L Основні підходи та етапи формування Зони європейської вищої освіти 2 3
           L Спільна декларація про гармонізацію архітектури Європейської системи вищої освіти 2
           L Болонська конвенція, спільна заява європейських міністрів освіти 2
           L Конференція європейських вищих навчальних закладів і освітніх організацій 2 3 4 5 6 7
           L Основні завдання та принципи формування Зони європейської вищої освіти 2 3
           L Європейська кредитно-трансферна система 2 3 4 5 6 7 8
      L Методи навчання на уроках географії у школі
           L Типи і структура уроків географії
           L Урок вивчення нового матеріалу
           L Основні вимоги до змісту сучасного уроку
           L Методика проведення етапів макроструктури уроку 2 3
           L Організація самостійної роботи учнів на уроці
           L Використання інтерактивних технологій на уроках географії 2 3
           L Використання комп’ютерних технологій 2
           L Нетрадиційні уроки в курсі географії 2
      L Методика навчання біології, як галузь педагогічної науки
           L Структура методики навчання біології
           L Зв'язок методики навчання біології з іншими науками 2
           L Методи науково-педагогічних досліджень 2 3 4
           L Методика навчання біології в системі професійної підготовки вчителя біології 2
      L Методичні основи роботи над словотворчими афіксами у контексті розділу "Будова слова" у 4 класі
           L Граматичні поняття «префікс» і «суфікс» як лінгводидактичні явища 2 3 4 5 6 7 8 9
           L Етапи формування граматичних понять «префікс» і «суфікс» у початкових класах 2 3 4
           L Відбір та організація навчального матеріалу до вивчення тем «Префікс» і «Суфікс» 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
           L Перевірка ефективності запропонованої системи вправ в експериментальному дослідженні 2 3 4
      L Формування системи композиційних закономірностей у молодших школярів на уроках образотворчого мистецтва
           L Поняття і види композиції в образотворчому мистецтві 2 3 4 5 6
           L Особливості композиційної побудови малюнків учнями 1-4 класів 2 3
           L Шляхи формування композиційних навичок в учнів 1-4 класів 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
           L Малювання ілюстрації до української народної казки "Колобок" 2
      L Формування хореографічної культури підлітків засобами народної хореографії
           L Визначення поняття хореографічна культура 2 3 4
           L Місто та роль народної хореографії в процесі формування культури підлітків 2 3 4
           L Дослідно–педагогічна робота з формування хореографічної культури підлітків засобами народної хореографії 2 3 4
           L Методичні рекомендації щодо формування хореографічної культури підлітків засобами народної хореографії 2 3 4 5
      L Урок музики та його організація
           L Розвиток ритмічного слуху у дітей на музичних заняттях 2 3
           L Принципи музично-ритмічного виховання
      L Характеристика сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
           L Сучасний стан соціально-правового захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 2
           L Форми прийняття дитини на виховання у сім’ю: усиновлення, опіка та піклування, дитячий будинок сімейного типу, прийомна сім’я 2
           L Соціально-психологічні характеристики дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 2
           L Визначення рівня психологічної готовності дитини до змін у житті, пов’язаних із переходом у прийомну сім’ю 2
           L Планування та реалізація влаштування дитини в ДБСТ та прийомну сім’ю 2
           L Проблеми та потреби батьків – вихователів дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей 2 3
      L Підготовка дітей до шкільного навчання
           L Сутність готовності дитини до шкільного навчання: характеристика основних понять проблеми 2 3 4
           L Психологічні особливості дітей на межі дошкільного і молодшого шкільного віку 2 3 4
           L Система педагогічного керівництва у проблемі готовності дитини до навчання в школі 2 3
           L Педагогічні умови підготовки дітей до школи у дошкільних навчально-виховних закладах 2 3 4
           L Дидактичні умови реалізації підготовки дітей до навчання у системі "родина - школа" 2 3 4
           L Розв’язання проблеми адаптації дітей до навчання у масовій початковій школі 2 3 4 5 6
           L Технологія адаптації дітей до навчання в школі у взаємозв’язку з батьками 2 3 4 5 6 7
           L Пошук шляхів удосконалення готовності дітей до шкільного навчання у системі "родина - школа" 2 3 4 5 6 7 8 9
      L Основні форми і методи організації навчального процесу в університеті 2
      L Навчання, виховання і розвиток - основні педагогічні процеси
           L Цілей і функції навчання
           L Специфіка процесу навчання 2
           L Структура процесу навчання
           L Методи навчання, їх класифікація 2 3
           L Форм організації навчання 2
      L Формування методичної компетенції майбутнього вчителя англійської мови початкової школи з лексики
           L Поняття методичної компетентності вчителя 2 3 4
           L Психолого-педагогічна компетентність майбутнього вчителя 2
           L Характеристика розвитку основних пізнавальних психічних процесів, які повинен брати до уваги вчитель початкової школи 2
           L Формування лексичних навичок англійської мови 2
           L Питання відбору лексичного матеріалу 2
           L Труднощі, що виникають при вивченні лексики англійської мови 2 3
           L Проблема формування методичної компетентності майбутнього вчителя англійської мови початкової школи з лексики в умовах переходу до Болонського процесу 2 3 4
           L Дослідження досягнень зарубіжних науковців у галузі формування методичної компетентності майбутнього вчителя англійської мови з лексики 2 3 4 5
           L Особливості змісту лекційного модулю з теми "Поняття лексичної компетентності майбутнього вчителя англійської мови початкової школи з лексики" 2 3 4 5 6 7
           L Структура та зміст практичного модуля з теми "Формування лексичної компетентності"
           L Методичне забезпечення модуля самостійної роботи 2 3 4
      L Роль та значення рухливих ігор у розвитку фізичних здібностей дошкільника з інтелектуальними порушеннями
           L Характеристика загального фізичного стану дітей з недорозвитком пізнавальної сфери 2
           L Вплив рухливих ігор та їх підбір, методика проведення з дітьми старшого дошкільного віку з інтелектуальними порушеннями в умовах спеціального дитячого навчального закладу 2 3 4
           L Значення використання музикотерапії та психогімнастики під час проведення рухливих ігор та індивідуальної роботи з дітьми із психофізичними порушеннями 2 3
           L Аналіз практики роботи вчителя-дефектолога по подоланню порушень фізичного розвитку у дітей старшого дошкільного віку з розумовою відсталістю 2 3
           L Педагогічні рекомендації корекційним педагогам щодо використання елементів музикотерапії та психогімнастики під час проведення рухливих ігор 2
      L Підвищення рівня фізичної підготовленості дітей молодшого шкільного віку засобами ігрової спрямованості
           L Основи організації фізичної підготовки 2
           L Комплексне планування вдосконалення фізичних здібностей
           L Засоби та методи удосконалення фізичних якостей дітей молодшого шкільного віку
           L Спортивно-ігрова форма організації занять з фізичної підготовки 2 3
           L Контроль ефективності організація занять з фізичної підготовки та оцінка її основних показників 2 3
           L Організація і комплексне планування педагогічних дій у процесі фізичної підготовки дітей 6 – 7-річного віку 2
           L Планування засобів ігрової спрямованості фізичної підготовки та їх зміст 2 3 4
           L Контроль та оцінка ефективності організації процесу фізичної підготовки 2 3
      L Організація та види самостійної роботи на уроках математики та в позаурочний час
           L Організація та види самостійної роботи на уроках 2 3 4 5 6 7 8 9
           L Ігри на уроках математики у сучасній школі 2 3 4 5 6 7 8 9 10
      L Формування в старших класах загальноосвітньої школи іншомовної компетенції в письмовій мові
           L Письмо як засіб навчання іноземної мови 2
           L Етапи навчання писемного мовлення 2 3 4
      L Формування комунікативної компетенції у дітей 2 3 4 5
      L Основи наукових досліджень 2 3 4
      L Розваги у житті дитини
           L Значення розваг у житті дитини
           L Вимоги щодо організації проведення розваг
           L Робота педагогічного колективу до підготовки проведення розваг 2
           L Значення, види і зміст вечорів розваг 2
           L Роль музики в житті розваг 2
           L Місце розваг у системі фізичного виховання дошкільників 2 3
           L Організація розваг за народними традиціями 2 3 4
      L Ефективність формування музичного сприймання молодших школярів на матеріалі фортепіанної музики
           L Сутність та структура музичного сприймання молодших школярів 2 3 4
           L Вікові особливості молодших школярів 2 3 4 5
           L Наукове обґрунтування методики формування музичного сприймання молодших школярів на матеріалі фортепіанної музики 2 3 4 5 6
           L Педогогічні умови формування музичного сприймання молодших школярів засобами фортепіанної музики 2 3 4 5
           L Обґрунтування критеріїв та діагностика сформованості музичного сприймання молодших школярів 2 3 4 5
           L Методика формування музичного сприймання молодших школярів засобами фортепіанної музики 2 3 4 5 6 7
      L Покращення фізичної підготовленості у дітей молодшого шкільного віку шляхом збільшення обсягу рухової активності
           L Закономірності фізичного та фізіологічного розвитку організму дітей молодшого шкільного віку 2 3 4
           L Стан здоров’я дітей молодшого шкільного віку 2 3 4 5 6
           L Фізичний розвиток дітей молодшого шкільного віку
           L Особливості фізичної підготовленості молодших школярів 2
           L Вплив рухової діяльності на розвиток фізичних якостей молодших школярів 2 3 4
           L Методика розвитку і вдосконалення сили 2 3 4
      L Розвивальне навчання школярів
           L Розвивальне навчання як засіб активації пізнавальних інтересів учнів у процесі вивчення зарубіжної літератури 2 3
           L Роль проблемно-пошукового методу в організації дослідницької діяльності учнів 2
           L Захист власних проектів 2
           L Застосування інтерактивних методів на уроці зарубіжної літератури 2
           L Формування в учнів критично мислити 2 3
      L Шляхи формування потреби у молодших школярів до регулярних занять фізичними вправами
           L Загальна характеристика структури і змісту потреб і ціннісного відношення молодших школярів до регулярних занять фізичною культурою 2 3
           L Мотиваційно-ціннісне відношення до фізичної культури 2 3 4
           L Експериментальна перевірка ефективності педагогічних умов навчання і виховання учнів початкових класів на уроках фізичної культури 2 3 4 5 6 7
      L Допрофільна підготовка з іноземної мови: сутність, зміст і функції 2 3 4
      L Розробка концепції економічної освіти в Україні
           L Соціально-психологічні особливості групи навчання 2 3
           L Загальна структура навчального предмету 2
           L Методична розробка теми: «Конкуренція – рушійна сила економіки» 2 3 4 5 6
      L Технічне мислення на уроках праці
           L Поняття про технічне мислення 2 3 4
           L Основні напрямки вивчення образного компонента технічного мислення 2 3 4 5
           L Структура образного компонента технічного мислення 2 3
           L Основні функції образного компонента технічного мислення 2 3
           L Свідоме використання учнями прийомів розумової діяльності при вирішенні продуктивних задач 2
           L Застосування учнями евристичних методів і прийомів при рішенні продуктивних задач 2 3 4
      L Твори Джейн Остін на уроках позакласного читання
           L Позакласне читання як засіб формування читача 2
           L Особливості уроків позакласного читання
           L Взаємозв'язок класного та позакласного читання 2 3
           L Загальні відомості про творчість Джейн Остін
           L План-конспект уроку для 9-го класу з позакласного читання 2 3
      L Методика викладання математики в 1-4 класах
           L Методика ознайомлення дітей з геометричним матеріалом
           L Методичні особливості вивчення ліній 2
           L Вивчення многокутників у початковій школі
           L Методика ознайомлення з колом, кругом, їх елементами 2
           L Формування в учнів графічних навичок, вміння працювати з креслярським інструментом 2
           L Зв’язок арифметичного матеріалу з геометричним 2
           L Формування поняття про геометричні фігури 2 3
           L Український національний костюм на уроках математики 2
      L Сучасні напрями соціально-педагогічної роботи з дітьми групи ризику
           L Загальна характеристика дітей групи ризику 2
           L Психолого-педагогічна характеристика дітей групи ризику 2 3
           L Характеристика причин появи дітей «групи ризику» 2 3 4
           L Соціально-педагогічна діагностика поведінки дітей «групи ризику» 2 3
           L Авторська система соціально-педагогічної роботи з дітьми «групи ризику» 2 3 4 5
           L Аналіз результатів соціально-педагогічної роботи з дітьми групи ризику 2 3
      L Семінар як форма навчання учнів умінню працювати з різними джерелами інформації
           L Методичні особливості організації та проведення семінарського заняття 2
           L Процес підготовки до семінару
           L Функції,види семінару 2 3 4
           L Уміння роботи з різними джерелами інформації 2
      L Соціально-педагогічна діяльність по попередженню токсикоманії та алкоголізму у дітей та підлітків
           L Історичний аспект виникнення шкідливих звичок у дітей та підлітків 2
           L Причини та наслідки до яких призводять поширення тютюнопаління та алкоголізму у дітей та підлітків 2 3
           L Форми та методи профілактики тютюнопаління та алкоголізму у дітей та підлітків 2
           L Профілактика тютюнопаління та алкоголізму засобами інтерактивних технік 2
           L Методичні рекомендації, щодо підвищення ефективності діяльності соціального педагога з попередження шкідливих звичок у дітей та підлітків 2 3 4 5 6 7 8
      L Психолого-педагогічне застосування ігрових технологій у загальноосвітньому навчальному закладі
           L Історія розвитку гри 2 3
           L Гра як метод навчання. Значення педагогічної гри 2
           L Функції та види педагогічних ігор 2 3 4
           L Ігрова діяльність дітей: теоретичні основи й методика педагогічного керівнитства 2
           L Особливості застосування ігрових технлогій навчання у загальноосвітньому навчальному закладі 2 3
           L Методика проведення ігрового заняття під час вивчення предмету «Історії України», на тему: «Козаки на території України» 2 3
      L Емпіричне дослідження морального розвитку молодших школярів
           L Суть і природа моралі, поняття про моральний розвиток 2
           L Психологічні особливості особистості молодших школярів 2
           L Закономірності та чинники морального розвитку у молодшому шкільному віці 2 3
           L Методи емпіричного дослідження 2 3
           L Методики емпіричного дослідження 2 3 4 5
      L Гуманізація освіти: концептуальні проблеми та практичний досвід
           L Гуманізація та авторитаризм у вітчизняній системі освіти 2 3 4 5 6 7 8 9 10
           L Гуманізація змісту та спрямованості освіти 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
           L Гуманізація організаційних основ освіти 2 3 4 5 6 7 8 9
      L Місце та роль рівневих систем фізичних задач в процесі диференційованого навчання фізики
           L Психолого-педагогічний аналіз категорії «фізична задача» 2
           L Класифікація фізичних задач
           L Методи розв’язування фізичних задач 2 3 4
           L Види та форми здійснення диференціального навчання в процесі навчання фізики у загальноосвітній школі 2 3 4 5
           L Теорія та методика реалізації задачного підходу в умовах диференційовного навчання фізики
           L Принципи побудови системи фізичних задач як засобу диференційовного навчання учнів
           L Методика використання рівневих систем фізичних задач як засобу диференційовного навчання учнів 2 3
           L Оцінювання знань учнів в умовах задачного підходу в умовах диференційовного навчання 2 3 4
      L Фізвиховання у дошкільних закладах
           L Основні вимоги до планування навчального матеріалу з фізичної культури
           L Розподіл програмного матеріалу з фізичної культури у перспективному плані 2
           L Оперативне планування з фізичної культури 2 3
           L Облік роботи з фізичної культури 2
           L Фізкультурне обладнання групової кімнати 2
           L Обладнання фізкультурного залу
           L Обладнання фізкультурного майданчика 2 3
      L Використання диференціаційного навчання при вивченні креслення на прикладі теми: "Нанесення розмірів" у 8 класі
           L Поняття про диференційоване навчання 2
           L Основні види диференційованого навчання 2
           L Характеристика основних форм диференціації 2
           L Методика проведення уроків з виконання диференціального підходу на прикладі теми: „Нанесення розмірів” 2 3 4 5 6 7
      L Формування культури писемного мовлення майбутнього вчителя початкових класів
           L Поняття про стилі сучасної української мови 2 3 4
           L Науковий стиль. Його особливості та риси 2 3 4 5 6
           L Методика написання наукових робіт у вищих школах 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
      L Дидактична сутність наступності в економічному вихованні учнів шкіл і студентів вищих педагогічних закладів
           L Наступність як педагогічне явище 2 3 4 5 6
           L Взаємозумовленість дидактичного принципу наступності 2
           L Економічні засади наступності 2 3
      L Формування лексико-фразеологічних норм в усному і писемному мовленні майбутніх учителів початкових класів
           L Роль і значення культури мовлення вчителя початкових класів для його фахової діяльності 2 3 4 5
           L Комунікативні якості в усному і писемному мовленні студентів ПВПК 2 3 4 5 6 7 8
           L Способи збагачення лексичного запасу мовлення студентів 2 3 4 5 6
           L Робота вчителя початкових класів над збагаченням лексико-фразеологічного запасу в мовленні молодших школярів 2 3 4 5 6 7 8 9 10
      L Організація спостережень за природою в початковій школі
           L Зміст та структура спостережень за природою під час засвоєння природознавчих знань 2
           L Використання результатів спостережень за природою в процесі засвоєння знань молодших школярів 2 3 4
           L Організація роботи з календарем спостережень за природою 2
           L Фіксація та узагальнення спостережень 2 3
      L Наукова дослідна робота студентів
           L Проблеми студентської науково-дослідної роботи в педагогічному університеті 2
           L Навчально-дослідницька робота студентів 2
           L Дослідницька робота студентів у позанавчальний час
           L Система заохочень науково обдарованої студентської молоді
           L Особистісний характер наукової творчості
      L Розподільна властивість множення
      L Педагогіка вищої школи
           L Основні компоненти професійної компетентності фахівця галузі
           L Основні вимоги до особистості педагога вищої школи та протипоказання до педагогічної діяльності 2
      L Формування фасилітуючої позиції у майбутніх вчителів
           L Суть фасилітації реалізація її ідей у діяльності вчителя 2
           L Фасилітуюча позиція вчителя та її ознаки
           L Вивчення рівня сформованості особистісних якостей студентів, які сприяють формуванню їхньої фасилітуючої позиції 2 3
           L Умови формування у майбутніх вчителів особистісних якостей, які забезпечують фасилітуючу позицію 2
      L Етнопедагогічний підхід до виховання у дитячому хореографічному колективі 2 3
      L Національна музична академія України ім. П.І. Чайковського: вчора, сьогодні, завжди
           L Історія фортепіанного факультету 2
           L О кафедрі концертмейстерства 2
           L Кафедра камерного ансамблю 2
      L Організація та методика проведення уроку з теми: "Створення і редагування макросів в інтерактивних документах засобами Word"
           L Загальна характеристика учбової дисципліни 2 3 4 5 6 7 8
           L Поняття «індивідуалізація» та «диференціація» навчання 2
           L Внутрішньо-класна індивідуалізація навчальної роботи 2 3
      L Експериментальне дослідження процесу формування музичного сприймання молодших школярів на матеріалі фортепіанної музики
           L Сутність та структура музичного сприймання молодших школярів 2 3 4 5
           L Вікові особливості молодших школярів 2 3 4 5 6
           L Наукове обґрунтування методики формування музичного сприймання молодших школярів на матеріалі фортепіанної музики 2 3 4 5 6
           L Педогогічні умови формування музичного сприймання молодших школярів засобами фортепіанної музики 2 3 4 5
           L Обґрунтування критеріїв та діагностика сформованості музичного сприймання молодших школярів 2 3 4 5 6 7
           L Методика формування музичного сприймання молодших школярів засобами фортепіанної музики 2 3 4 5 6
      L Система освіти Китаю
           L Реформи освіти ХХ століття
           L Система освіти ХХІ століття
           L Трудова підготовка учнів 40-70х. рр
      L Виникнення та розвиток теорії "вільного виховання" в педагогіці
           L Ідеї «вільного виховання» у вітчизняній і зарубіжній педагогіці 2 3 4 5
           L Становлення і розвиток ідей вільного виховання 2
           L Становлення особистості Марії Монтессорі як гуманіста освіти дітей з порушенням інтелекту 2
           L Теорія і практика розвитку особистості на основі ідей вільного виховання 2
           L Організація навчально-виховної роботи в класах вільного виховання особистості в діяльності сучасної загальноосвітньої школи 2 3 4
      L Методика індивідуалізованого навчання майбутніх вчителів технологій конструюванню швейних виробів
           L Аналіз навчальної програми дисципліни «Конструювання швейних виробів» як моделі професійної діяльності фахівця 2 3 4 5 6 7 8 9 10
           L Аналіз існуючих методичних систем навчання майбутніх вчителів технологій конструюванню швейних виробів 2 3 4 5 6 7
           L Стан та проблема індивідуалізації навчання в існуючих методичних системах навчання майбутніх вчителів технологій 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
           L Модель методики навчання майбутніх вчителів технологій конструюванню швейних виробів 2 3 4 5 6 7 8 9
           L Цілі та зміст індивідуалізованого навчання дисципліни «Конструювання швейних виробів» 2 3 4 5 6 7 8 9 10
           L Методи, форми та засоби індивідуалізованого навчання майбутніх вчителів технологій дисципліни «Конструювання швейних виробів» 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
           L Загальні питання організації і проведення педагогічного експерименту 2
           L Зміст, критерії та показники експериментального педагогічного дослідження 2 3 4
           L Експериментальне визначення ефективності традиційної методики навчання майбутніх вчителів технологій конструюванню швейних виробів 2 3 4 5
           L Експериментальне визначення ефективності розробленої методики навчання майбутніх вчителів технологій конструюванню швейних виробів на основі індивідуалізованих пізнавальних завдань 2 3 4 5 6 7 8 9
      L Українська обрядовість як засіб виховання дошкільнят
           L Історичні джерела використання української обрядовості у вихованні дошкільників 2 3
           L Мета та зміст виховної роботи дошкільних установ з застосуванням української обрядовості 2 3
           L Форми та методи виховання дошкільників засобами української обрядовості 2
           L Сучасні методики застосування української обрядовості 2 3 4
           L Матеріал для формуючого експерименту з дослідження впливу української обрядовості на якість виховання дошкільників 2 3 4 5
      L Особливості гендерного виховання дітей дошкільного віку
           L З історії становлення гендерного виховання 2 3 4 5 6 7 8
           L Виховання дітей з урахуванням гендерних особливостей 2 3 4
           L Використання сучасних педагогічних технологій у гендерному вихованні дітей дошкільного віку 2 3 4 5 6 7 8 9 10
           L Практична розробка з формування світогляду особистості 2 3 4
           L Етичні бесіди
           L Метод проблемних ситуацій
           L Ігри для дітей із гендерного виховання 2 3 4 5
           L Орієнтовне обладнання куточка для дівчаток
           L Орієнтовне обладнання куточка для хлопчиків
           L Організація спілкування з хлопчиками і дівчатками 2 3 4 5 6
           L Заняття з гендерного виховання 2 3 4
      L Повість "Перехресні стежки". Проблема вибору життєвої позиції 2 3
      L Методика самостійної роботи студентів 2 3 4
      L Особливості виховання дітей у багатодітній сім'ї
           L Сім’я - як фактор гармонійного розвитку дитини 2 3 4 5 6 7 8 9 10
           L Історія розвитку багатодітної сім’ї 2
           L Соціально-педагогічні особливості виховання дітей у багатодітній сім’ї 2 3 4 5 6 7 8
           L Проблеми багатодітних сімей 2
           L Аналіз обласної програми "Багатодітний фонд" 2 3 4 5
      L Теоретичні та методичні основи формування інформаційної культури майбутнього вчителя початкових класів 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
      L Корекція шкільної тривожності в молодшому шкільному віці
           L Дослідження проблем тривожності у вітчизняній та зарубіжній психології 2 3
           L Психологічні особливості тривожності дітей молодшого шкільного віку та причини її виникнення 2 3 4
           L Особливості методик дослідження тривожності молодших школярів 2
           L Аналіз результатів дослідження тривожності молодших школярів 2 3 4
           L Обгрунтування корекційно – розвивальної програми
           L Аналіз результатів повторного зрізу формуючого експерименту 2 3 4 5 6 7
      L Методика проведення педагогічних спостережень 2 3 4 5 6 7 8 9
      L Читання як вид навчальної діяльності
           L Роль і місце читання у навчанні іноземної мови
           L Навчання техніки читання 2
           L Навчання читання на початковому етапі вивчення іноземної мови 2 3
           L Вивчення алфавіту 2
           L Вивчення правил читання 2 3
           L Місце перекладу на рідну мову в роботі над текстом
           L Особливості видів навчального читання 2
           L Аналітичне читання 2
           L Синтетичне читання 2
           L Самостійне читання 2 3
      L Художньо–педагогічний аналіз творів на уроках музики в початковій школі
           L Аналіз музичних творів як наукова проблема 2 3
           L Специфіка художньо–педагогічного аналізу творів на уроках музики в початковій школі 2 3 4
           L Вікові особливості молодших школярів 2 3 4
           L Методичні рекомендації щодо проведення художньо-педагогічного аналізу творів на уроках музики у початковій школі 2 3 4 5 6 7
           L План–конспект уроку музики на тему: План проведення уроку музики на тему: Про що говорить музика 2
      L Деякі типи задач на подільність цілих чисел та способи їх розв'язування
           L Із історії розвитку подільності
           L Основні поняття, теореми, ознаки подільності натуральних чисел 2 3
           L Основні теореми про прості числа 2
           L Найбільший спільний дільник і способи його знаходження 2
           L Найменше спільне кратне чисел і способи його знаходження 2
           L Місце теми «Подільність чисел» в шкільному курсі математики. Загальна характеристика методики викладання подільності цілих чисел 2
           L Системи задач на подільність цілих чисел та методика навчання учнів їх розв’язувати 2 3 4 5 6 7
      L Методика формування позитивного ставлення до поетичних творів у початкових класах
           L Основні поняття лірики 2
           L Видатні поети XIX-XX ст., які входять у коло дитячого читання 2 3
           L Особливості сприймання поезії молодшими школярами 2 3
           L Методична робота з віршованими творами в початкових класах 2 3 4
           L Аналіз підручників з читання щодо наявності віршованих творів 2 3
           L Дослідне навчання, спрямоване на формування позитивного ставлення до поетичних творів 2 3 4 5 6
      L Формування гендерних установок у дітей молодшого шкільного віку
           L Стан дослідженості гендера як соціокультурної характеристики особистості 2 3 4 5 6 7 8 9
           L Вікова динаміка становлення психологічної статі дитини 2 3 4 5
           L Психологічні чинники формування гендерних установок у молодшому шкільному віці 2 3 4 5 6 7 8
           L Школа та поза сімейні інститути, як чинники формування статеворольових установок особистості молодшого школяра 2 3 4 5 6 7
           L Гендерне виховання учня початкової школи у сучасному освітньому просторі 2 3 4 5 6
           L Діагностика та корекція гендерних установок та статеворольових стереотипів молодшого школяра 2 3 4 5 6 7 8 9
           L Практичні рекомендації для батьків із статевого виховання дітей
      L Використання комп'ютера на уроках математики
           L Завдання курсу математики в початковій школі 2
           L Психолого-педагогічний аспект використання ППЗ для створення дидактичних засобів у початковій школі 2
           L Опис ППЗ для створення дидактичних засобів, що використовуються на роках математики у початковій школі 2 3
      L Методика навчання малюванню дітей середньої групи
           L Види малювання, що проводяться в середній групі, їх характеристика
           L Завдання та зміст програми з різних видів малювання в середній групі 2 3 4 5
           L Методика навчання дошкільнят середньої групи малюванню 2 3 4 5 6 7
           L Планування різних видів занять з малювання у середній групі дитячого садка 2 3 4 5 6 7
      L Форми і методи здійснення екологічної освіти молодших школярів на уроках курсу "Я і Україна"
           L Теоретичні основи здійснення екологічної освіти в початковій школі 2 3
           L Стан здійснення екологічної освіти на уроках курсу «Я і Україна» у практиці початкової школи
           L Аналіз навчальної програми з курсу «Я і Україна» 2
           L Вибір та оптимальне поєднання форм і методів екологічної освіти на уроках курсу «Я і Україна» у 2 класі 2 3 4 5 6 7 8 9 10
      L Спартанська та афінська системи виховання та освіти
           L Суспільно-політичні умови розвитку освіти у Давній Греції в епоху полісної демократії
           L Мета виховання та виховні ідеали
           L Зміст навчання та виховання 2 3 4
           L Значення Давньогрецьких освітньо-виховних систем для педагогічної науки та культури 2 3
      L Педагогічна техніка як складова навчальної технології 2 3 4 5
      L Психолого-дидактична сутність процесу навчання 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
      L Управління в галузі освіти в сучасній Україні
           L Повноваження органів управління 2 3
           L Законодавство про вищу освіту 2
           L Система стандартів вищої освіти 2
           L Акредитація, контроль якості вищої освіти та оцінювання діяльності державних та приватних інституцій освіти
           L Ліцензування освітньої діяльності
      L Національне виховання у науковому здобутку Г. Ващенка
           L Головні етапи становлення та розвитку Г. Ващенка як вченого і педагога 2
           L Освітні концепції формування особистості в ідеалі виховання Г. Ващенка 2 3
           L Система національного виховання у поглядах Г. Ващенка 2 3
           L Ващенко про національне виховання української молоді 2 3 4
      L Особливості впровадження модульної технології навчання у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації в рамках Болонського процесу
           L Болонський процес як засіб інтеграції і демократизації освіти України 2 3
           L Основні завдання, принципи та етапи формування. Європейського простору вищої освіти 2 3 4
           L Запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах України 2
           L Європейська система трансферу кредитів – ECTS та шкала оцінювання ECTS для оцінки якості досягнень студента 2 3
           L Принципи, шляхи і засоби адаптації вищої освіти України до Європейського простору вищої освіти 2
           L Педагогічний експеримент щодо запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу 2 3 4
           L Використання Болонського процесу у Тернопільському державному педагогічному університеті ім. В. Гнатюка 2
      L Методи психології та педагогіки
           L Зв’язок між психологією та педагогікою 2
           L Методи психолого-педагогічних досліджень 2 3 4 5 6 7 8
      L Професійна підготовка майбутніх біотехнологів
           L Організація професійної підготовки майбутніх біотехнологів 2
           L Навчальні заклади України, що готують фахівців-біотехнологів 2
           L Особливості вищої біотехнологічної освіти
           L Розвиток біотехнологічної освіти та її актуальність для підготовки майбутніх фахівців 2
           L Розвиток біотехнології як пріоритетного напряму розвитку української економіки 2 3 4
      L Організація контролю навчальних досягнень учнів початкових класів на уроках природознавства
           L Об’єкти, функції і види контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи 2 3 4 5 6 7
           L Методи й форми організації контролю навчальних досягнень учнів на уроках природознавства 2 3 4
           L Педагогічні вимоги до контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи 2 3 4
           L Стан організації контролю навчальних досягнень учнів із природознавства в практиці роботи сучасної початкової школи 2 3
           L Вибір та оптимальне поєднання різних видів, методів і форм контролю навчальних досягнень учнів із природознавства в 3 класі 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
      L Самооцінка учнів в виховній роботі 2 3
      L Вивчення особливостей екранізації роману Булгакова "Майстер і Маргарита" на уроках літератури
           L Взаємозв’язок кіномистецтва та художньої літератури 2
           L Актуалізація читацької діяльності школярів у процесі використання екранізацій художніх творів на уроках літератури
           L "Майстер і Маргарита": роман і фільм на уроках літератури 2 3 4
      L Методи науково-педагогічних досліджень 2 3 4
      L Фізичне виховання в дошкільних установах
           L Дошкільне виховання в зарубіжних країнах 2
           L Місце і роль фізичної культури в загальній системі виховання дітей дошкільного віку 2
           L Мета, завдання, засоби фізичного виховання в дошкільних установах 2
           L Особливості розвитку фізичних якостей у дітей дошкільного віку 2
           L Формування особи дошкільника в процесі занять фізичними вправами 2
           L Єдність навчання, виховання і розвитку дитини в процесі фізичного виховання
      L Педагогічні та лінгвістичні умови формування комунікативних умінь і навичок майбутніх вчителів початкових класів
           L Основні поняття спеціальної педагогіки
           L Дитина з мовленнєвими порушеннями у системі освіти 2
           L Мовлення і комунікативна поведінка вчителя 2
           L Функції мовлення вчителя у взаємодії з учнями 2 3 4 5
           L Умови ефективності професійного мовлення вчителя 2
           L Самоконтроль і розвиток культури мовлення, створення установки на оволодіння літературною мовою в різних ситуаціях спілкування
           L Самоконтроль і розвиток умінь виразного мовлення
           L Самоконтроль і розвиток комунікативних умінь, здібностей, соціальних установок у спілкуванні
           L Розвиток загальних психофізичних особливостей своєї особистості, які є передумовою оволодіння вміннями професійно - педагогічного мовлення 2
      L Естетичне виховання учнів середнього шкільного віку в полікультурному середовищі на Закарпатті 2 3 4 5 6 7 8
      L Вивчення технік графіки на уроках образотворчого мистецтва в середній школі
           L Традиційні техніки графіки 2 3 4
           L Прикладна графіка та нетрадиційні техніки
           L Місце графічних технік в навчальних програмах з образотворчого мистецтва 2
           L Зміст навчального матеріалу з графічними техніками у підручниках з образотворчого мистецтва для середньої школи 2 3 4
           L Особливості впровадження графічних технік на уроках образотворчого мистецтва 2
           L Дизайн календарю – як приклад використання графічних технік 2 3
      L Система роботи з розвитку мовлення в першокласників
           L Вивчення рівня дошкільної мовленнєвої підготовки дітей 2
           L Формування звукової культури мовлення. Система вправ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
           L Удосконалення граматичного ладу мовлення 2 3 4
           L Розвиток діалогічного та монологічного мовлення 2 3 4 5 6
           L Експериментальна перевірка способів керівництва навчально-виховним процесом 2 3 4
           L Етимологічний аналіз слів - активізуючий засіб розвитку зв'язного мовлення

Всього сторінок: 5041Педагогічна сутність проблеми формування і розвитку загально-трудових умінь і навичок в учнів 6 класів при вивченні розділу «Електротехнічні роботи»
Згідно з “Стандартами загальної середньої освіти” трудова підготовка повинна вирішувати низку завдань навчально-виховного процесу, а саме: - формування в учнів політехнічного світогляду; - здійснення ...

Особистісні ідеали та їх вплив на підлітка
Підлітковий вік охоплює період від 11 - 12 до 14 - 15 років, що відповідає середньому шкільному вікові, тобто 5 - 9 класам сучасної школи. У цей період в особистості дитини відбуваються складні і суп ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net